Regulamin studiów

Regulamin studiów to obowiązkowa lektura dla każdego studenta APS. W Regulaminie znajdują się informacje dotyczące przebiegu studiów:

 • organizacja studiów,
 • prawa, obowiązki i odpowiedzialność studenta,
 • warunki odbywania studiów według indywidualnego, programu studiów (IPS),
 • warunki odbywania studiów według indywidualnej organizacji studiów (IOS),
 • warunki odbywania studiów przez studentów przyjętych na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się,
 • warunki przenoszenia i uznawania zajęć,
 • opłaty za świadczone usługi edukacyjne,
 • warunki i tryb odbywania zajęć dydaktycznych,
 • tryb i zasady udzielania urlopów oraz usprawiedliwianie krótkotrwałej nieobecności na zajęciach,
 • nagrody i wyróżnienia,
 • praca dyplomowa (licencjacka, magisterska), egzamin dyplomowy (licencjacki, magisterski), ukończenie studiów.

Regulamin studiów (tekst ujednolicony) obowiązujący od 01 października 2023 roku. Link do pliku