Zrównoważony Rozwój

Czy chcesz, aby Twoje nawyki stały się bardziej przyjazne dla planety? Dołącz do Attune i zmieniaj rzeczywistość, wraz ze społecznością APS!

Zarejestruj się do programu tutaj: link 

logo projektu Attune

Zrównoważony Rozwój 

APS realizuje zrównoważony rozwój na różne sposoby, m.in:

 1. Bierzemy udział w wielu znaczących projektach, dotyczących środowiskowego aspektu zrównoważonego rozwoju, link,
 2. Bierzemy udział w projektach dotyczących społecznego aspektu zrównoważonego rozwoju, link,
 3. Współpracujemy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, wspierając Grupę Roboczą ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, która koordynuje projekty na poziomie krajowym link,
 4. Powołaliśmy Radę Konsultacyjną ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Uczelni link,
 5. Powołaliśmy Zespół ds. Równości,
 6. Powołaliśmy Zespół ds. Ekologii,
 7. Samorząd Studentów APS podejmuje ważne inicjatywy z zakresu circular economy - Zero Waste Economy,
 8. Działają u nas prowadzone przez studentów koła naukowe dotyczące zrównoważonego rozwoju,
 9. Realizujemy granty i badania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, oraz zrównoważonego rozwoju, które są integralną częścią oferty edukacyjnej i wydawniczej,
 10. Organizujemy różne spotkania, kampanie i projekty, w które angażują się studenci, wykładowcy i pracownicy administracyjni, przykład można znaleźć tutaj: link.

W dniu 24.08.2023 r., jako rezultat współpracy Interesariuszy, uchwalono Strategię Zrównoważonego Rozwoju, która wyznacza kierunek dalszych działań Akademii i zobowiązuje do pracy w konkretnych obszarach. Strategia jest dostępna w wersji:

 1. polskiej: link do Strategii
 2. angielskiej: link do Strategii

Przywiązujemy dużą wagę do kwestii równości płci i dbamy o jej realizację na naszej uczelni. W 2022 roku przyjęliśmy Plan Równości Płci i prowadzimy spotkania informacyjne na jego temat (zobacz: link). Plan Równości Płci dostępny jest w wersji polskiej: link oraz w wersji angielskiej: link.

Dzięki istotnemu zaangażowaniu w zrównoważony rozwój, APS awansowała o 106 miejsc w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju UI GreenMetric i zdobyła o 1300 punktów więcej w porównaniu do ubiegłego roku. Akademia wzięła udział w Rankingu po raz trzeci, z każdym rokiem podwyższając swoją pozycję. Zapraszamy do zapoznania się z pełną informacją na stronie - link

Standardy Etyczne

Przygotowując Studentów do pracy w zawodach określanych jako zawody zaufania społecznego – pedagogów specjalnych, nauczycieli i innych specjalistów pracujących na rzecz osób wymagających wsparcia, dbamy o zachowanie najwyższych standardów etyki zarówno w procesie kształcenia, w pracy badawczej, w obszarze wsparcia administracyjnego działania Uczelni, jak i relacjach interpersonalnych wszystkich członkiń i członków Społeczności Akademii.

Poniżej prezentujemy obowiązujące naszą Społeczność uregulowania i instytucje, związane z etycznym postępowaniem i zasadami zachowania w przypadku naruszenia obowiązujących standardów:

 • Plan Równości Płci - pobierz , prezentacja ze spotkania o Planie Równości Płci - pobierz
 • Kodeks etyki pracownika naukowego – pobierz w wersji: polskiej, angielskiej
 • Kodeks etyki doktoranta – pobierz
 • Kodeks etyki studentów – pobierz
 • Kodeks etyki pracowników niebędących nauczycielami akademickimi - str. 23-27, p. 5.5.2, Księga Zarządzania Jakością - pobierz
 • Procedura przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji - pobierz
 • Rzecznicy dyscyplinarni – zobacz
 • Misja Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - zobacz
 • Strategia rozwoju Uczelni na lata 2021-2030 - pobierz

Zespół ds. Ekologii

Do zadań Zespołu należy, w szczególności:

 1. opracowanie propozycji działań pro-ekologicznych, służących szerzeniu świadomości ekologicznej wśród studentów, pracowników i społeczności akademickiej APS;
 2. przystosowanie narzędzi uzyskiwania danych dotyczących działań proekologicznych;
 3. inicjowanie, monitorowanie, sprawozdawanie, przygotowanie raportów na temat realizowanych zadań;
 4. współpraca z Radą Konsultacyjną ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Uczelni i Kolegium Rektorskim w zakresie realizowanych zadań;
 5. gromadzenie danych o aktywności publikacyjnej, naukowej i dydaktycznej pracowników,
 6. redakcja informacji na stronę internetową APS dotyczących realizowanych zadań;
 7. poszukiwanie strategicznych inicjatyw zw. z wdrożeniem zasad zrównoważonego rozwoju;
 8. przygotowywanie rozwiązań naprawczych w obszarach wymagających działań interwencyjnych, w ramach realizowanych zadań.

Skład Zespołu ds. Ekologii w kadencji do 30 sierpnia 2024 - link

Zespół ds. Równości 

Pracuje nad planami równościowymi wykraczającymi poza kwestie równości płci, obejmując intersekcjonalne aspekty naszej różnorodności. Do zadań zespołu należą:

 1. opracowanie planu równościowego (Equality Plan) pobierz;
 2. stworzenie, przystosowanie i przetestowanie narzędzi pozyskiwania danych dotyczących polityki równościowej oraz samopoczucia w tym zakresie pracowników i studentów APS;
 3. inicjowanie, monitorowanie, sprawozdawanie, przygotowanie raportów na temat realizowanych zadań;
 4. współpraca z Radą Konsultacyjną ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Uczelni i Kolegium Rektorskim w zakresie realizowanych zadań;
 5. redakcja informacji na stronę internetową APS dotyczących realizowanych zadań;
 6. poszukiwanie strategicznych inicjatyw zw. z wdrożeniem zasad zrównoważonego rozwoju;
 7. przygotowywanie rozwiązań naprawczych w obszarach wymagających działań interwencyjnych, w ramach realizowanych zadań.

Skład zespołu w kadencji do końca sierpnia 2024 - link

 

Pełnomocnik Rektora ds. wsparcia Osób z niepełnosprawnościami - link

Poradnia psychologiczna- link

Poradnia prawna- link

Fundacja im. Marii Grzegorzewskiej- link

Uczelnia wspiera sieć Katedr UNESCO UniTwin- link

Rzecznik Praw i Wartości Akademickich - Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski - link

 

Koordynatorka ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni i Zrównoważonego Rozwoju
dr Adamina Korwin-Szymanowska

Kontakt: akorwin@aps.edu.pl