Zasady przepisywania ocen i zaliczeń przedmiotów

Zarządzenie nr 251/2019 Rektora APS z dnia 1 października 2019 r.

w sprawie zasad przepisywania ocen i zaliczeń przedmiotów

 

Na podstawie art.  23 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 2 pkt. 2 Statutu APS przyjętego uchwałą Senatu APS nr 167/2019 z dnia 16 maja 2019 r. oraz § 4 ust. 2 i § 26 ust. 3 Regulaminu studiów w Akademii Pedagogiki Specjalnej im.  Marii  Grzegorzewskiej, przyjętego uchwałą Senatu APS nr 168/2019 z dnia 16 maja 2019 r. zmienionego uchwałą Senatu APS nr 181/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. oraz uchwałą Senatu APS nr 200/2019 z dnia 26 września 2019 r., zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przepisanie oceny lub zaliczenia przedmiotu studentowi Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej może nastąpić w przypadku, gdy spełnione są następujące warunki:

1) występuje zgodność, co do realizowanych treści, stwierdzona przez prowadzącego na podstawie przedłożonego sylabusa;

2) przedmioty usytuowane są na równorzędnym poziomie studiów;

3) przedmiot realizowany był w tej samej lub większej liczbie godzin, co zaliczany;

4) forma zaliczenia przedmiotu była taka sama lub zbliżona (zaliczenie, zaliczenie na ocenę, egzamin);

5) od daty zakończenia etapu, w którym dokonano zaliczenia przepisywanego przedmiotu minęło nie więcej niż pięć lat.

2. Decyzję o przepisaniu oceny podejmuje prowadzący przedmiot po zapoznaniu się z sylabusem dostarczonym przez studenta.

3. Ocena przepisywana jest na podstawie dokumentu przedstawionego przez studenta: wpisu w suplemencie do dyplomu, wpisu w Karcie okresowych osiągnięć studenta lub wpisu w indeksie.

§ 2

W przypadkach szczególnych decyzję o przepisaniu oceny lub zaliczenia przedmiotu podejmuje dyrektor studiów.

§ 3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Traci moc Zarządzenie nr 120/10-11 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 13 października 2010 r.

 

Link do pliku