Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Internetowa Rejestracja Kandydatów - link do strony

 


Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
to kierunek o profilu artystycznym z akcentem na umiejętności dydaktyczne potrzebne do prowadzenia zajęć i pracy w szkołach, domach kultury, klubach, galeriach, jak również w miejscach rehabilitacji i resocjalizacji społecznej. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest również ukierunkowana na arteterapię (terapię przez twórczość i sztukę), wpisująca się w tradycję dokonań naukowych i dydaktycznych Akademii Pedagogiki Specjalnej, jedynej w kraju uczelni o tym profilu.
Kierunek ten adresowany jest do osób zainteresowanych: sztuką, edukacją, arteterapią.

Atuty kierunku:

  • Program studiów odpowiadający na zapotrzebowanie rynku pracy w Polsce i za granicą;
  • Uzyskanie uprawnień zawodowych artysty plastyka;
  • Uzyskanie uprawnień nauczyciela plastyki po ukończeniu łącznie studiów pierwszego i drugiego stopnia.

Studia pierwszego stopnia

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych I stopnia to trzyletnie stacjonarne studia zawodowe kończące się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Celem studiów łączących uprawianie sztuk pięknych z zajęciami z zakresu pedagogiki i psychologii jest wykształcenie wrażliwych i twórczych osób dbających o rozwijanie własnej osobowości, zamiłowań artystycznych oraz umiejętności związanych z przyszłą pracą nauczyciela. Program umożliwia spersonalizowanie kształcenia do indywidualnych potrzeb studenta poprzez wybór jednego z dwóch modułów (media cyfrowe lub arteterapia). Studia przygotowują do niesienia wsparcia oraz pomocy potrzebującym poprzez wykorzystywanie znajomości sztuk pięknych. Absolwent posiada kompetencje zawodowe wykwalifikowanego plastyka; przygotowany jest do podjęcia pracy w ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej, jak też w drukowanych i elektronicznych mediach wizualnych oraz w reklamie wizualnej.

Wiedza, umiejętności i kompetencje rozwijane w trakcie studiów - link do pliku

Program i plan studiów - link do strony
Opisy modułów - link do strony
Wymagania rekrutacyjne - link do strony
 W rekrutacji na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oprócz wyników ze świadectwa dojrzałości na wynik rekrutacyjny składają się również punkty uzyskane za autoprezentację, w skład której wchodzą: zestaw reprodukcji prac kandydata reprezentujący obszar zainteresowań artystycznych kandydata oraz krótka ankieta składane w formie elektronicznej za pomocą systemu IRK w terminach określonych w harmonogramie dla danej tury rekrutacji.

Zestaw przedstawiony do oceny powinien składać się z przynajmniej 10 reprodukcji prac z dowolnej dziedziny artystycznej, wykonanych w wybranej technice. Mogą być to rysunki z natury, prace malarskie, fotografie, małe formy rzeźbiarskie i inne zapisane w formacie jpg lub png. Jeśli są to przykłady prac filmowych prosimy o zamieszczenie w ankiecie linków do platformy np. YouTube lub Vime. 

W ankiecie zaś powinny znaleźć się odpowiedzi na następujące pytania:

  • Dlaczego chcesz zdawać na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (500-1000 znaków);
  • Podaj nazwę szkoły średniej, miejscowość, profil klasy którą ukończyłaś/eś;
  • Jaką wystawę ostatnio widziałaś/eś i dlaczego ją zapamiętałaś/eś?;
  • Jakie dzieło zrobiło na Tobie szczególne wrażenie i dlaczego?;
  • Jaki jest Twój ulubiony film i dlaczego?;
  • Która książka jest dla Ciebie szczególnie ważna i dlaczego?;
  • Inne informacje, którymi chciałabyś / chciałbyś się podzielić (np. zainteresowania, wolontariat, linki do filmów).

Uwaga:
Prace należy wgrać do folderu onedrive, do którego link otrzymają Państwo w ciągu 24 godzin na adres email podany w ankiecie wypełnianej  w systemie IRK w trakcie rejestracji na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.

Studia drugiego stopnia

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych II stopnia to dwuletnie stacjonarne studia drugiego stopnia (dzienne uzupełniające) zakończone dyplomem magistra. Studiujący ma do wyboru dwie ścieżki kompetencyjne realizowane w ramach modułu artystycznego, który umożliwia maksymalny rozwój umiejętności plastycznych i zdolności artystycznych lub modułu arteterapeutycznego, który rozbudowuje warsztat umiejętności pedagogiczno-wychowawczych o techniki arteterapeutyczne i elementy socjoterapii, rozwijając umiejętność pracy z grupą. Absolwent uzyskuje umiejętności artystyczne, wiedzę przedmiotową oraz kompetencje społeczne, które w pełni umożliwiają podejmowanie przez niego zadań wymagających kreatywności i zdecydowania. Jest przygotowany do prowadzenia indywidualnej działalności twórczej jako artysta, do pracy i zarządzania w instytucjach organizacji życia kulturalnego i promocji sztuki oraz do pracy na rynku artystycznym, a także do indywidualnej działalności pedagogicznej, terapeutycznej czy usługowej (warsztaty plastyczne i rozwojowe, arteterapia).

Wiedza, umiejętności i kompetencje rozwijane w trakcie studiów - link do pliku

Program i plan studiów - link do programu   link do planu
Opisy modułów - link do strony
Wymagania rekrutacyjne - link do strony

Wynik rekrutacyjny wylicza się na podstawie oceny końcowej ze studiów, średniej ocen ze studiów oraz liczby punktów uzyskanych w ramach autoprezentacji kandydata, w skład której wchodzą: zestaw reprodukcji prac kandydata reprezentujący obszar zainteresowań artystycznych kandydata oraz konspekt planów dalszego, osobistego rozwoju w zakresie sztuki i edukacji (określający obszar działań, które chce podjąć, aby podnieść kompetencje i umiejętności w wybranym zakresie).Zestaw przedstawiony do oceny powinien składać się z przynajmniej 6 reprodukcji prac z dowolnej dziedziny artystycznej, wykonanych w wybranej technice. Mogą być to rysunki z natury, prace malarskie, fotografie, małe formy rzeźbiarskie i inne zapisane w formacie jpg lub png. Jeśli są to przykłady prac filmowych, należy zamieścić w ankiecie linki do platformy np. YouTube lub Vimeo.