Komisja ds. Etyki Badań Naukowych

Komisja Etyki Badań Naukowych

Aktualności

Wymogi dotyczące zgłaszanych Wniosków w celu uzyskania opinii KEBN:

1. Cel zgłoszenia i treść Wniosku powinna być zgodna z wymogami Regulaminu KEBN i Wskazówkami dla Wnioskodawców zawartymi w części B załącznika nr 1 do Regulaminu Komisji Etyki Badań Naukowych APS oraz poniższymi wymogami. Regulamin i załącznik są dostępne do pobrania na dole niniejszej strony.

2. W przypadku projektów angażujących przetwarzanie danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panem Piotrem Grzybowskim celem uzgodnienia notyfikacji w projekcie zgodnych z wymogami RODO - e-mail: odo@aps.edu.pl telefon: +48 22 419 17 34 Formularze dotyczące przetwarzania danych osobowych:

3. W przypadku wniosków - autorstwa pracowników APS ze stopniem doktora i tytułem magistra oraz doktorantów - dotyczących projektów, które nie podlegały recenzji merytorycznej w ramach procedur grantowych prosimy o załączenie do wniosku recenzji merytorycznej zgodnie z wytycznymi zawartymi w Komunikacie Prorektora ds. Nauki dr hab. Jarosława Roli, prof. APS z dnia 13.04.2021 link do pliku.

 

4. Elektroniczne wersje wniosków. wraz z wymaganą dokumentacją, prosimy przesyłać na adres mbiedrzycka@aps.edu.pl jako załącznik maila (za potwierdzeniem dostarczenia) w formacie Word w jednym pliku z adnotacją w treści głównej maila: "Oświadczam, że zapoznałam/em się z Wymogami dot. składania Wniosków, Wskazówkami dla Wnioskodawców oraz Regulaminem Senackiej Komisji Etyki Badań Naukowych APS".

5. Wnioski dotyczące projektów badawczych, które otrzymały w recenzjach uwagi wymagające wprowadzenia zmian w projekcie badawczym muszą być sporządzone po otrzymaniu przez autorów akceptacji recenzenta dotyczących sporządzonych korekt (zgodnie z Regulaminem KEBN).

6. Plik Wniosku powinien być uporządkowany następująco: recenzja merytoryczna przełożonego/Dyrektora Instytutu lub nr grantu wewnętrznego lub zewnętrznego, formularz wniosku, informacje o badaniu dla osób badanych, dla instytucji powiązanych, dla celów rekrutacji etc., treści zgód dla osób badanych, dla instytucji powiązanych etc., zgody autorów na użycie/tłumaczenie narzędzi, narzędzia badawcze wraz z instrukcjami wprowadzającymi, informacja o sposobie i przebiegu rekrutacji do badania, wyjaśnienie roli, afiliacji i kompetencji ewentualnych osób zaangażowanych w realizację projektu, treści umów/porozumień z jednostkami współpracującymi, informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych uzgodniona z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych APS (jeśli potrzebna), inne.

7. Wnioski poprawione z uwagi na uzyskaną wcześniej opinię pozytywną pod warunkiem naniesienia zmian wskazanych przez KEBN powinny być zgodne z powyższymi wymogami oraz naniesione zmiany należy wykonać czcionką w kolorze zielonym. Prosimy nie używać trybu recenzji. W przypadku niemożliwości uwzględnienia którejś ze zmian rekomendowanych przez Komisję należy to na końcu Pliku zawierającego wniosek uzasadnić.

8. Wnioski niezgodne z powyższymi wymogami dotyczącymi treści i struktury nie będą kwalifikowane do rozpatrzenia.

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

11.10.2023 (termin składnia wniosków do 27.09.2023)

13.12.2023 (termin składnia wniosków do 29.11.2023)

14.02.2024 (termin składnia wniosków do 31.01.2024)

10.04.2024 (termin składnia wniosków do 27.03.2024)

19.06.2024 (termin składnia wniosków do 05.06.2024)

Skład Komisji Etyki Badań Naukowych

dr hab. Anna Drabarek, prof. APS – Przewodnicząca Komisji

dr Urszula Gosk-Sobańska - Wiceprzewodnicząca KOmisji

dr Wioletta Dziarnowska - Sekretarz Komisji

dr Dominika Wiśniewska
dr Izabela Kaźmierczak
dr Aleksandra Chmielnicka-Plaskota
dr Izabela Więcek-Poborczyk
dr Alicja Baum
dr Monika Zima-Parjaszewska
dr Beata Nessel-Łukasik
dr Izabella Kucharczyk

dr Agnieszka Siedler
mgr Karolina Kehl
Dawid Szymański

Zadania Komisji

Zadaniem Komisji jest opiniowanie projektów badań naukowych z udziałem człowieka, których kierownikiem lub wykonawcą jest pracownik APS lub doktorant APS, w tym projekty badań realizowanych w ramach prac habilitacyjnych, doktorskich, prac własnych, zadań statutowych.

 

Komisja może wydać opinię:

a) pozytywną,

b) pozytywną z warunkiem naniesienia wskazanych przez Komisję zmian w projekcie badawczym,

c) negatywną.

Opinie pozytywna z warunkiem i negatywna zawierają pisemne uzasadnienie.

Opinia pozytywna z warunkiem oznacza, że planowane badanie nie budzi zasadniczych zastrzeżeń etycznych i jego realizacja jest możliwa po wprowadzeniu wskazanych przez Komisję zmian. Wnioskodawca ma możliwość jednokrotnej korekty projektu badań uwzględniającej wszystkie uwagi Komisji.

Opinia negatywna uniemożliwia przeprowadzenie planowanych badań (w przypadku badań finansowanych ze środków APS).

Od opinii negatywnej przysługuje odwołanie do Rektora APS.

 

Regulamin Komisji

Regulamin Komisji Etyki Badań Naukowych link do pliku

Formularz wniosku (załącznik nr 1) wersja PDF link do pliku

Formularz wniosku (załącznik numer 1) wersja WORD link do pliku

Formularz indywidualnej oceny wniosku (załącznik nr 2)  link do pliku