Warunkowy wpis na następny etap studiów

Zarządzenie nr 252/2019 Rektora APS z dnia 1 października 2019 r.

w sprawie sposobu realizacji decyzji o powtarzaniu przez studenta przedmiotów w ramach warunkowego wpisu na następny etap studiów w APS

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 2 pkt. 2 Statutu APS przyjętego uchwałą Senatu APS nr 167/2019 z dnia 16 maja 2019 r. oraz § 4 ust. 2 Regulaminu studiów w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, przyjętego uchwałą Senatu APS nr 168/2019 z dnia 16 maja 2019 r. zmienionego uchwałą Senatu APS nr 181/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. oraz uchwałą Senatu APS nr 200/2019 z dnia 26 września 2019 r., zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam następujące zasady realizacji przez studenta decyzji w sprawie warunkowego wpisu na kolejny etap studiów:

1) student powtarza wszystkie przedmiotyze względu na które uzyskał warunkowy wpis na następny etap studiów;

2) przypadku, gdy przedmiot składał się z wykładu i ćwiczeń/ konwersatorium/ warsztatów, student jest obowiązany do ponownego uczestnictwa zarówno w wykładach, jak i ćwiczeniach/ konwersatorium/ warsztatach;

3) student powtarzający przedmiot składający się z wykładu i ćwiczeń/konwersatorium/ warsztatów może ubiegać się o przepisanie zaliczenia ćwiczeń/konwersatorium/ warsztatów, o ile takie zaliczenie uzyskał na wcześniejszym etapie studiów; decyzję w sprawie przepisania zaliczenia podejmuje nauczyciel akademicki odpowiedzialny za realizację przedmiotu;

4) student powtarzający przedmiot dołącza do grupy studentów realizujących zajęcia z danego przedmiotu;

5) student powtarza i zalicza przedmiot na zasadach określonych przez prowadzącego na zajęciach;

6) przypadku, gdy powtarzany przedmiot nie jest już realizowany, student jest zobowiązany zgłosić się na początku semestru do nauczyciela odpowiedzialnego za przedmiot w celu ustalenia indywidualnych warunków zaliczenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.