Logopedia

Internetowa Rejestracja Kandydatów - link do strony

 

LOGOPEDIA - studia pierwszego stopnia (3-letnie): stacjonarne i niestacjonarne

Logopedia jest dziedziną zajmującą się mową  (językowym porozumiewaniem się), zarówno prawidłowym rozwojem mowy, jak i – przede wszystkim – zaburzeniami mowy u osób w każdym wieku: w okresie dzieciństwa, dorosłości oraz w okresie senioralnym.

Kształcenie logopedów ma w Akademii Pedagogiki Specjalnej ponad 30-letnią tradycję – wcześniej studia te były specjalnością na kierunku pedagogika specjalna lub pedagogika. Niemal od początku istnienia naszej Uczelni (od 1922 roku) prowadzone były w niej szkolenia w zakresie zaburzeń mowy, a także działalność praktyczna, czyli terapia logopedyczna.
Nasi absolwenci wyróżniają się wiedzą i umiejętnościami zawodowymi, są cenieni na rynku pracy. Sami wysoko oceniają swoje przygotowanie zawodowe.

Studia pierwszego stopnia na kierunku logopedia mają charakter unikatowy, ponieważ jako jedyne w Polsce są realizowane w powiązaniu z pedagogiką. Umożliwiają zdobycie wszechstronnej wiedzy w zakresie pedagogicznych, psychologicznych, medycznych i lingwistycznych podstaw logopedii. Absolwenci tych studiów znają normy rozwoju mowy, potrafią wykorzystywać je w praktyce, a więc rozpoznawać objawy nieprawidłowości w komunikacji językowej na etapie jej rozwoju oraz u osób dorosłych. Potrafią propagować i realizować profilaktykę logopedyczną, prowadzić zajęcia ortofoniczne (wspomagające rozwój mowy) i logorytmiczne (włączające w stymulację rozwoju mowy elementy ruchu i muzyki). Mają pełną wiedzę dotycząca zaburzeń wymowy (dyslalii), także ich przyczyn oraz stanów opóźnionego rozwoju mowy. Rozumieją problem dwu- i wielojęzyczności. Absolwenci mają opanowane umiejętności praktyczne w zakresie: diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami artykulacyjnymi, prowadzenia logopedycznych badań przesiewowych oraz zajęć mających na celu likwidowanie trudności w czytaniu i pisaniu (pozostających w związku z zaburzeniami wymowy).

Program studiów pierwszego stopnia przygotowuje logopedów przede wszystkim do pracy z dziećmi z zaburzeniami w zakresie wymowy. Jednocześnie daje niezbędne podstawy wiedzy na temat różnych form patologii mowy (pojawiających się w różnych okresach życia człowieka), umożliwiając w ten sposób dalsze kształcenie się (na studiach drugiego stopnia na kierunku logopedia) w celu uzyskania pełnych kwalifikacji do wykonywania zawodu logopedy (według wskazań polskiego i europejskiego środowiska logopedycznego). Absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku logopedia uzyskują przygotowanie  do pracy nauczyciela-logopedy, mogą podejmować pracę w placówkach oświatowych, świetlicach terapeutycznych, ośrodkach i ogniskach dziecięcych oraz także w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w poradniach, szpitalach, gabinetach w służbie zdrowia, w mediach - pod warunkiem podjęcia i ukończenia studiów na kierunku logopedia drugiego stopnia, czyli na poziomie magisterskim. Program tych studiów jest ściśle skorelowany merytorycznie i metodologicznie ze studiami pierwszego stopnia.

Atuty kierunku:

  • Kształcenie logopedów na studiach I stopnia odbywa się w oparciu o program kształcenia, w którym wiedza i umiejętności narastają stopniowo: od podstaw logopedii, czyli treści lingwistycznych, medycznych i pedagogiczno-psychologicznych do wiedzy oraz umiejętności zawodowych. Stanowią one bazę dla zdobycia pełnego wykształcenia w zawodzie logopedy na studiach II stopnia, które mogą być kontynuowane w naszej Uczelni;
  • Program studiów opracowany został przez logopedów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym; spełnia oczekiwania współczesnego rynku pracy oraz zalecenia logopedycznego - polskiego i europejskiego - środowiska zawodowego. Uwzględnia w pełni wymagania MEiN;
  • Nauczyciele akademiccy są nie tylko pracownikami naukowymi, ale także logopedami – praktykami wysoko ocenianymi przez opiekunów osób z zaburzeniami mowy. Nasi logopedzi specjalizują się w diagnozowaniu i terapii dzieci i dorosłych z zaburzeniami mowy o różnych patomechanizmach (także z wadami genetycznymi/ sprzężonymi zaburzeniami w rozwoju);
  • Bogaty program praktyk zawodowych umożliwia rozwijanie wiedzy i umiejętności zdobywanych podczas zajęć teoretycznych oraz ułatwia absolwentom nawiązywanie kontaktów służących znalezieniu miejsca zatrudnienia.

Program studiów - link do pliku

Plany studiów:
studia stacjonarne - link do pliku
studia niestacjonarne - link do pliku

Wiedza, umiejętności i kompetencja rozwijane w trakcie studiów - link do pliku

Kadra - link do strony 

Wymagania rekrutacyjne - link do strony

 

W rekrutacji na kierunek logopedia egzaminem wstępnym jest rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem. Ma ona na celu ocenę predyspozycji kandydata do wykonywania zawodu logopedy. Ocenie podlega umiejętność nawiązania kontaktu interpersonalnego (także kontaktu wzrokowego), swobodna wypowiedź kandydata, sposób przeczytania fragmentu tekstu, realizacja sylab, wyrazów lub zdań podczas powtarzania po bezpośrednim wzorze. Oceniana jest poprawność wymowy, jakość głosu, realizacja akcentu i intonacji, tempo i płynność mówienia oraz reakcje słuchowe (w badaniu orientacyjnym). Możliwe jest także zaproponowanie dodatkowych prób oceniających motorykę narządów artykulacyjnych (warg, języka, żuchwy i podniebienia miękkiego). Próby te polegają na odtworzeniu przez kandydata ruchów wymienionych części aparatu wymowy po ich zaprezentowaniu przez członków przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego. Negatywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej uniemożliwia przyjęcie kandydata na kierunek logopedia.

Uwaga:

Egzamin wstępny odbędzie się w dniach 11-12 lipca 2023r.