Praca socjalna

Internetowa Rejestracja Kandydatów - link do pliku

 

Praca socjalna to kierunek studiów, który podejmuje problematykę społeczną, przygotowuje do pracy z drugim człowiekiem, grupą, środowiskiem lokalnym, skupia się na niesieniu pomocy w rozwiązywaniu ich problemów. Studia przygotowują do działalności mającej na celu poprawę jakości życia społeczności lokalnej, animację środowiska lokalnego, pracę z rodzinami doświadczającymi różnorodnych trudności. 

 • Jeśli więc interesuje Cię praca z drugim człowiekiem, rodziną i środowiskiem lokalnym;
 • Jeśli chcesz się rozwijać, poznać siebie, doskonalić umiejętności empatii, aktywnego słuchania i uważności na potrzeby drugiego człowieka;
 • Jeśli chcesz nabyć kontakty zawodowe oraz perspektywę zatrudnienia w różnych instytucjach pomocy społecznej, administracji publicznej i organizacjach pozarządowych w ramach praktyk, hospitacji i projektów;

- to praca socjalna jest kierunkiem właśnie dla Ciebie.

Dołącz do nas:

https://www.instagram.com/kn_pozytyw/ 

https://www.facebook.com/people/Ko%C5%82o-Naukowe-Pracy-Socjalnej-Pozytyw/100064303587107/ 

https://www.facebook.com/events/1687633018180926 


Kształcimy w zakresie Pracy socjalnej od 25 lat, a nasza praca uzyskała pozytywną ocenę wydaną przez Polską Komisję Akredytacyjną, co poświadcza wysoką jakość kształcenia (Uchwała nr 25/2023 Prezydium PKA z dnia 26 stycznia 2023).


Program studiów daje szansę dostosowania kształcenia do indywidualnych potrzeb studenta.

 

Studia pierwszego stopnia

To trzyletnie studia kończące się uzyskaniem tytułu licencjata, których celem jest przygotowanie do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Dlaczego warto wybrać studia na pierwszym stopniu Pracy socjalnej?

 • Zdobędziesz interdyscyplinarną wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, prawa, podstaw zarządzania i ekonomii.
 • Rozwiniesz swoje cechy charakteru oraz kompetencje społeczne, niezbędne na rynku pracy, m.in.: umiejętności komunikacyjne, negocjacyjne, asertywne, pracy w zespole, radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem.
 • Poznasz instytucje i ekspertów organizujących wsparcie w trudnych sytuacjach.
 • Zyskasz umiejętności sprawnego komunikowania się i wystąpień publicznych.
 • Nauczysz się tworzenia zespołów zadaniowych i kierowania nimi.
 • Wykształcisz umiejętność planowania i ewaluacji działań, pisania i zarządzania projektem.
 • Swoje możliwości i umiejętności inicjowania działań pomocowych i interwencji społecznych sprawdzisz i rozwiniesz podczas licznych warsztatów i praktyk.
 • Poznasz metody pracy ze społecznością lokalną i innymi instytucjami pomocowymi.
 • Nabędziesz umiejętność posługiwania się metodami i technikami badań pedagogicznych w celu diagnozowania problemów społecznych.
 • Uzyskasz uprawnienia zawodowe w zakresie zawodu pracownika socjalnego, a kończąc studia drugiego stopnia dodatkowo spełniasz kryteria niezbędne do uzyskania II stopnia specjalizacji zawodowej.


Wiedza, umiejętności i kompetencje rozwijane w trakcie studiów - link do pliku
Program i plany studiów - link do strony
Opisy modułów - link do strony
Wymagania rekrutacyjne - link do strony

 

Studia drugiego stopnia

 

To dwuletnie studia kończące się uzyskaniem tytułu magistra, których celem jest umożliwienie nabycia uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, jednoznaczne z uzyskaniem drugiego stopnia specjalizacji zawodowej, co przyspiesza Twój awans zawodowy.

Dlaczego warto wybrać studia na drugim stopniu Pracy socjalnej?

 • Udoskonalisz nowe obszary kompetencji zawodowych dzięki atrakcyjnym modułom.
 • Pogłębisz i wzmocnisz wiedzę w obszarze pracy socjalnej oraz pedagogiki, psychologii, socjologii, medycyny oraz polityki społecznej.
 • Zdobędziesz umiejętności rozwiązywania konfliktów na drodze mediacji oraz nauczysz się radzić sobie w sytuacjach stresowych i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu.
 • Będziesz umiał zastosować innowacyjne rozwiązania metodyczne na rzecz osób, grup, społeczności lokalnych wymagających zindywidualizowanych form wsparcia społecznego, w tym mediację i interwencję kryzysową.
 • Udoskonalisz dobór merytorycznej argumentacji dla projektowanych działań.
 • Nauczysz się planować i realizować zadania zespołowe właściwe dla pracy socjalnej, realizować zespołowe projekty i programy socjalne we współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi w sektorze pomocy społecznej oraz kierować pracą zespołu.
 • Rozwiniesz swoje kompetencje społeczne i zwiększysz swoje szanse na rynku pracy.


Wiedza, umiejętności i kompetencje rozwijane w trakcie studiów - link do pliku
Program i plan studiów - link do strony
Opis modułów - link do strony
Wymagania rekrutacyjne - link do strony