Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Internetowa Rejestracja Kandydatów - link do strony

 


Studia jednolite magisterskie (5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne)

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (z modułami przedmiotów do wyboru: „pedagogika żłobkowa” lub „pedagogika korekcyjna”), to studia nauczycielskie przygotowujące do pracy z małymi dziećmi oraz uczniami klas I-III szkół podstawowych.

Program studiów powstał we współpracy z przedstawicielami instytucji (szkół, przedszkoli, żłobków, itp.), w których znajdują zatrudnienie nasi absolwenci.

W roku 2021, po dwuletnim okresie audytu prowadzonego przez zewnętrznych, międzynarodowych ekspertów z zakresu szkolnictwa wyższego, kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jako jedyny w Polsce, uzyskał prestiżowy certyfikat Journey to Changemaker Certificate J2CC Fundacji Ashoka. Osoby studiujące i absolwenci postrzegają go jako gwarancję jakości edukacji i badań naukowych oraz potwierdzenie wnoszenia znaczącego wkładu w życie społeczne.

Program studiów zawiera treści kształcenia wynikające z obowiązującego standardu kształcenia nauczycieli oraz spełnia wymóg przedmiotów do wyboru poprzez realizację na V roku studiów jednego z dwóch modułów:

  • modułu „pedagogika żłobkowa” dotyczącego pracy z małym dzieckiem (szczególnie w najmłodszej grupie przedszkolnej, co będzie przydatne również, gdy absolwent zdecyduje się skorzystać z możliwości pracy w żłobku, klubie dziecięcym), albo
  • modułu „pedagogika korekcyjna” dotyczącego pracy z dziećmi i uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Wybierając moduł „pedagogika żłobkowa” osoby studiujące pogłębią swoje profesjonalne przygotowanie do pracy z najmłodszymi dziećmi (od 20. miesiąca do 3. roku życia), w tym w najmłodszych grupach przedszkolnych, w żłobku, klubie dziecięcym lub w charakterze niani lub dziennego opiekuna dziecka. Ten moduł jest dedykowany przede wszystkim osobom lokującym swoją przyszłą karierę zawodową w instytucjach wychowania przedszkolnego oraz sektorze opieki i wychowania małego dziecka.

Wybierając moduł „pedagogika korekcyjna” osoby studiujące wzbogacą swoje profesjonalne przygotowanie do pracy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej pod względem znajomości różnic rozwojowych i edukacyjnych oraz diagnozy funkcjonalnej, w szczególności pod względem wspierania dzieci w realizacji ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych w czasie pracy w grupach zróżnicowanych. Wybór modułu nie oznacza uzyskania kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela-specjalisty terapeuty pedagogicznego, jednak w dzisiejszej rzeczywistości edukacyjnej i organizacji systemu oświaty (edukacja włączająca/edukacja wysokiej jakości dla wszystkich), poszerzenie kompetencji osób studiujących w zakresie przyszłej pracy z dziećmi z różnie uwarunkowanymi trudnościami rozwojowymi i w uczeniu się jest bardzo potrzebne i w pełni uzasadnione.

Atuty kierunku:

  • kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna łączący długą tradycję kształcenia nauczycieli w APS z innowacyjnością i odpowiedzią na potrzeby współczesnego środowiska społecznego, w tym edukacyjnego;
  • zajęcia na studiach prowadzą wysoko wyspecjalizowani nauczyciele akademiccy, w większości z doświadczeniem praktycznym z pracy w instytucjach systemu oświaty oraz nauczyciele praktycy, a często także profesorowie wizytujący z zagranicznych uniwersytetów;
  • nauczyciele akademiccy i studenci kierunku współpracują w ramach projektów międzynarodowych z wieloma ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, co stopniowo wzbogaca praktykę i metody nauczania i uczenia się (np. o tutoring, peer-learning czy personalizowanie procesu edukacji);
  • absolwenci naszej specjalności wyróżniają się poziomem interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności, są wysoko oceniani na rynku pracy.

 

Kadra - link do strony

Wiedza, umiejętności i kompetencje rozwijane w trakcie studiów - link do pliku

Program i plan studiów - link do strony

Wymagania rekrutacyjne - link do strony