Specjalizacja Psychologia kliniczna

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie jest wpisana na listę jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizację w zakresie Psychologii klinicznej

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie jest jednostką posiadającą akredytację na prowadzenie kształcenia specjalizacyjnego w dziedzinie Psychologia kliniczna.

Kształci w ramach:

  • Psychologii klinicznej chorych z zaburzeniami psychicznymi
  • Psychologii klinicznej chorych somatycznie
  • Psychologii klinicznej dzieci i młodzieży
  • Neuropsychologii klinicznej

Specjalizacja w psychologii klinicznej stanowi jedną ze specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. 

Zasady rozpoczynania szkolenia specjalizacyjnego, jego odbywania oraz przystępowania do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego regulują przepisy:

  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. 2023 poz. 506)
  • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. 2022 poz. 342)
  • Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 2469)

Programy specjalizacji są dostępne na stronie www.cmkp.edu.pl

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra psychologii trwa 4 lata, w tym 2 lata szkolenia specjalizacyjnego podstawowego i 2 lata szkolenia specjalizacyjnego szczegółowego w jednym z 4 bloków szczegółowych. Szczegółowe czasy trwania modułów oraz kursów specjalizacyjnych i staży kierunkowych realizowanych w ramach tych modułów są określone w każdym bloku.

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej prowadzone jest zgodnie z programem szkolenia i kończy się egzaminem. Jednostka akredytowana do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego organizuje zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz staże kierunkowe. Kierownik specjalizacji nadzoruje przebieg szkolenia specjalizacyjnego realizowanego przez osobę specjalizującą się. Szkolenie specjalizacyjne odbywa się poprzez uczestniczenie w kursach specjalizacyjnych, udział w stażach kierunkowych w wytypowanych instytucjach, napisanie pracy poglądowej lub oryginalnej, samokształcenie drogą studiowania piśmiennictwa oraz nabywanie doświadczenia w wyniku realizacji zadań praktycznych. Kursy specjalizacyjne kończą się kolokwium zaliczanym przez kierownika kursu, a staże kierunkowe przygotowaniem studium przypadku i zdaniem kolokwium u opiekuna stażu. Zarówno studia przypadków, jak i pisemne kolokwia są przechowywane w jednostce szkolącej. Osoba specjalizująca się w procesie kształcenia uczestniczy także w superwizji procesu diagnostycznego i pomocy psychologicznej, realizowanej pod nadzorem superwizora psychologii klinicznej, w ramach zajęć dydaktycznych organizowanych przez jednostkę posiadającą akredytację do szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychologii klinicznej. Superwizorem psychologii klinicznej jest osoba, która uzyskała certyfikat Sekcji Psychologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej i jest wpisana na listę Certyfikowanych Superwizorów Psychologii Klinicznej publikowaną na stronie internetowej PTPK. Superwizja kliniczna tj. superwizja procesu diagnostycznego i pomocy psychologicznej jest ukierunkowana na monitoring i wsparcie w zakresie: 1) procesu konceptualizacji zgłaszanego problemu; 2) doboru właściwych narzędzi diagnostycznych do weryfikacji postawionych hipotez na temat problematyki lub aktualnego funkcjonowania osoby; 3) interpretacji wyników procesu diagnostycznego, w kontekście indywidualnym i środowiskowym; 4) określenia profilu potrzebnego wsparcia w odniesieniu do uzyskanych wyników postępowania diagnostycznego. W trakcie realizacji programu specjalizacji z psychologii klinicznej oraz realizacji staży kierunkowych i samokształcenia osoba specjalizująca się nabywa umiejętności i kompetencji do opracowywania klinicznego studium przypadku. Po ukończeniu i zaliczeniu kształcenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji, osoba specjalizująca się jest zobowiązana opracować pod kierunkiem kierownika specjalizacji i przedstawić w części praktycznej Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w Centrum Egzaminów Medycznych, kliniczne studium przypadku w zakresie tematyki wybranej przez siebie i zrealizowanej ścieżki kształcenia specjalizacyjnego szczegółowego w dziedzinie psychologii klinicznej.

Szkolenie specjalizacyjne składa się z dwóch części:

1) specjalistycznego bloku podstawowego (BP);

2) specjalistycznego bloku szczegółowego (BS).

W bloku podstawowym osoba specjalizująca się zdobywa podstawową wiedzę i umiejętności dotyczące zastosowania psychologii klinicznej w obszarach medycyny: 1) psychiatrii; 2) chorób somatycznych; 3) chorób układu nerwowego; 4) psychiatrii dzieci i młodzieży oraz pediatrii.

W bloku szczegółowym osoba specjalizująca się wybiera jedną ze ścieżek szkolenia specjalizacyjnego i pogłębia swoją wiedzę i umiejętności szczegółowe, właściwe dla zaburzeń i chorób danego obszaru medycyny oraz różnych grup ryzyka.

Poszczególne etapy programu specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej związane są z realizacją kolejnych modułów nauczania, w tym z kursów i staży kierunkowych.

W specjalistycznym bloku podstawowym przewiduje się 7 modułów obejmujących 20 kursów specjalizacyjnych i 7 staży kierunkowych, natomiast w specjalistycznych blokach szczegółowych – w każdej z czterech specjalności szczegółowych odpowiednio:

1) psychologia kliniczna chorych z zaburzeniami psychicznymi 6 modułów, w tym 7 kursów specjalizacyjnych i 5 staży kierunkowych (BS1);

2) psychologia kliniczna chorych somatycznie 5 modułów, w tym 8 kursów specjalizacyjnych i 6 staży kierunkowych (BS2);

3) neuropsychologia kliniczna 6 modułów, w tym 7 kursów specjalizacyjnych i 4 staże kierunkowe (BS3);

4) psychologia kliniczna dzieci i młodzieży 5 modułów, w tym 5 kursów specjalizacyjnych i 5 staży kierunkowych (BS4).

Przydatne linki:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Strona Konsultanta Krajowego i Konsultantów Wojewódzkich

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Centrum Egzaminów Medycznych CEM

 

KONTAKT

mgr inż. Małgorzata Kamińska
ul. Szczęśliwicka 40, pok. 3239
02-353 Warszawa
tel.(22) 589-36-40
e-mail: mkaminska@aps.edu.pl