Studia doktoranckie interdyscyplinarne

w zakresie psychologii i socjologii

INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DKTORANCKIE  W ZAKRESIE PSYCHOLOGII I SOACJOLOGII 


 

 

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w zakresie Psychologii i Socjologii utworzone zostały na dawnym Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych w kwietniu 2017 roku. Prowadzone są w obszarze i dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinach: psychologia, socjologia. Są to bezpłatne studia stacjonarne, trwające cztery lata.

Kształcenie na studiach doktoranckich stwarza warunki do:

  • realizacji programu studiów, obejmującego zajęcia obowiązkowe, zajęcia fakultatywne i praktyki zawodowe;
  • prowadzenia samodzielnych badań naukowych, w tym także poza jednostką organizacyjną uczelni lub jednostką naukową;
  • współpracy naukowej w ramach zespołów badawczych, w tym także międzynarodowych;
  • przygotowania przez doktoranta oraz wydania lub przyjęcia do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w ministerialnym wykazie czasopism naukowych lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej;

a w szczególności:

  • przygotowania rozprawy doktorskiej;
  • przygotowania do egzaminów doktorskich;
  • uczestniczenia w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą.

 

UWAGA: Nie prowadzimy nowych naborów na studia doktoranckie w zakresie pedagogiki. W związku z wprowadzoną reformą szkolnictwa wyższego w Akademii Pedagogiki Specjalnej powołana została Szkoła Doktorska link do strony, w której aktualnie odbywa się kształcenie doktorantów. Informacje o rekrutacji znajdziesz tutaj link do strony

 

Kontakt