Katedra UNESCO

Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka Pedagogiki Społecznej

      

Katedra UNESCO powołana została na mocy porozumienia zawartego 13 października 2004 r., pomiędzy UNESCO - Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury oraz Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Najbliższe wydarzenia 2024 : Akademia Pedagogiki Specjalnej - UNESCO Janusz Korczak Chair – International Summer Schools (aps.edu.pl)

 

 


Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka Pedagogiki Społecznej

Zespół:

Prof. dr hab. Anna Odrowąż-Coates prof. APS - Kurator Katedry
Prof. nadzwyczajna w Katedrze Pedagogiki Społecznej (Letnia Szkoła UNESCO, Konferencja RC25 ISA)


dr Cecilia Zsögön 
- Sekretarz

Katedra jest strukturą uczelnianą o otwartej formule, do której włączani są pracownicy innych Katedr (m.in. Katedry Pedagogiki Społecznej) i Zakładów APS, wolontariusze oraz stażyści, stosownie do prowadzonych działań organizacyjnych i projektów badawczych.

 Znajdź nas na FB!

Badacze powiązani 2022/2023:

Dr Basia Vucic (UCL)
Dr Grażyna Chrostowska-Juszczyk (UKSW)


Doktoranci 2022/2023:

Joanna Pawłowska, MA, MsC
Dagmara Kostrzewska, MA

 

Stażyści 2022/2023:

Nicole Sanfilippo, program ERASMUS

Francesca Barbera, program ERASMUS

Stażyści 2021/2022:

Szef wolontariuszy - Aleksandra Drążkiewicz - doktorantka

Claudia Chovgrani - doktorantka

Veronique Ebana

Paulina Kamińska-Diduszko - doktorantka

dr Tatiana Kanasz

Katarzyna Odyniec - doktorantka

Magdalena Roszak - doktorantka

dr Małgorzata Agnieszka Zambrowska

Edyta Żebrowska - doktorantka

 

Realizacja praktyk studenckich 2020/2021:

Karolina Kępka (Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka) 

Weronika Sekuła (Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka)

 

Badacze powiązani 2019/2021:

dr Ewa Lewandowska - edukacja wczesnoszkolna - Lider projektu - Międzynarodowa konferencja nt. „Idee pedagogiczne Janusza Korczaka: Kształtowanie przyszłości pełnego szacunku świata dla dzieci i ich praw”. University of Patras, Grecja 24-25.10.2019

Lidia Kurcinska- pedagog, niezależny badacz

dr Dominika Zakrzewska-Olędzka - Język hebrajski

doktorant na UCL Basia Vucic - Przewodnicząca Australijskiego Stowarzyszenia Korczaka

 


                                                                           

Adres:
Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka 
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40; pokój nr 4121; budynek D, 1. piętro
02-353 Warszawa
unescochair@aps.edu.placoates@aps.edu.pl, czsogon@aps.edu.pl

Adres uczelni macierzystej:
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka  40
02-353 Warszawa
Tel. (48 22) 589-36-00; Fax. (48 22) 658-11-18
aps@aps.edu.pl

 

Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka Pedagogiki Społecznej została powołana do życia 13 listopada 2004 roku w Akademii Pedagogiki Specjalnej (APS) w Warszawie. Katedra pielęgnuje dorobek edukacyjny dwóch ważnych postaci: Marii Grzegorzewskiej (1888-1967 orędowniczki praw człowieka i integracji społecznej, założycielki uczelni w 1922 r.) oraz Janusza Korczaka (1878-1942 promotora praw dziecka, patrona Katedry).

Działalność Katedry wpisuje się w priorytety UNESCO w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. Katedra jest wspierana finansowo przez APS, ale cieszy się wolnością akademicką w tworzeniu własnych celów, zgodnych z Agendą Celów Zrównoważonego Rozwoju UNESCO 2030, w szczególności SDG 4 mającego na celu zapewnienie dostępnej i wysokiej jakości edukacji dla wszystkich, SDG 5 ukierunkowanego na równość płci oraz SDG 10 na rzecz zmniejszania nierówności. U podstaw ochrony i promocji wysokiej jakości edukacji leży koncepcja edukacji na rzecz globalnego obywatelstwa (GCE 4.7) i jej trzy podstawowe elementy, zdefiniowane przez UNESCO jako wspólne poczucie człowieczeństwa, szacunek dla różnorodności i solidarność.

Katedra prowadzi interdyscyplinarną działalność badawczą, dydaktyczną i organizacyjną określoną przez Cele Zrównoważonego Rozwoju oraz problematykę integracji społecznej, sprawiedliwości społecznej i dążenia do równości szans. Tematyka badań obejmuje: inkluzję społeczną, sprawiedliwość społeczną, edukację, studia nad dzieciństwem, prawa dziecka i prawa człowieka, równouprawnienie płci, zrównoważony rozwój, różnorodność kulturową oraz międzykulturowy i interdyscyplinarny wymiar wyzwań społeczno-pedagogicznych. Działania wykraczają poza interdyscyplinarne granice nauk społecznych: pedagogiki, socjologii i psychologii, które łączy interdyscyplinarny charakter szerokich ram pedagogiki społecznej.

Celem Katedry jest zachęcanie do lepszego zrozumienia uwarunkowań i mechanizmów społeczno-pedagogicznych rozwoju społecznego, uczestnictwa i dobrostanu dziecka. Katedra działa na rzecz poprawy jakości edukacji zorientowanej na dziecko, edukacji dla pokoju, sprawiedliwości i integracji, czerpiąc z dorobku biograficznego i pedagogicznego Korczaka. Katedra działa na rzecz rozwoju współpracy międzynarodowej, mającej na celu zmniejszanie nierówności na linii Północ/Południe - Wschód/Zachód. Ma na celu budowanie mostów między krajami o zróżnicowanym bogactwie i dziedzictwie kulturowym a Europą Środkowo-Wschodnią.

Katedra stwarza możliwości opracowywania programów szkoleniowych dla pedagogów, nauczycieli i badaczy nauk społecznych w celu wdrażania wiedzy i kreatywnych podejść do pracy z dziećmi i ich środowiskiem społeczno-kulturowym. Katedra corocznie organizuje międzynarodowe szkoły letnie, seminaria i konferencje, wydaje również serię książek i współredaguje kilka czasopism w wolnym dostępie.

 

2020


Anna Odrowąż-Coates
, Kurator Katedry UNESCO im. Janusza Korczaka Pedagogiki Społecznej została zaproszona do wygłoszenia wykładu plenarnego poświęconemu pedagogii teatru oraz sylwetce Janusza Korczaka podczas trwającej właśnie konferencji międzynarodowej "THEATRE FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE: EMERGING TRENDS" przygotowanej przez międzynarodowe stowarzyszenie ASSITEJ - International Association of Theatre for Children and Young People.

Linki do wydarzenia:

2020

Dzięki wspólnemu wysiłkowi katedry UNESCO na Uniwersytecie Marii Grzegorzewskiej (APS) i konsorcjum 5 włoskich uniwersytetów zostało nawiązane formalne porozumienie o przyjaźni i współpracy. W skład konsorcjum wchodzą: University of Campania ‘Luigi Vanvitelli’, Pegaso University, University of Naples ‘Federico II’, University of Salerno, University of Sannio.


2019

Dzięki wspólnemu wysiłkowi katedr UNESCO na Uniwersytecie Marii Grzegorzewskiej (APS) i La Universidad Iberoamericana (UNIBE) z siedzibą w Santo Domingo w Republice Dominikańskiej, zostało nawiązane formalne porozumienie o przyjaźni i współpracy.


2014-2018

Międzynarodowy Program Sieci Katedr UNESCO (University Twinning and Networking - UNITWIN/UNESCO CHAIRS) powstał w 1992 r. Celem programu jest wspomaganie rozwoju  badań naukowych, kształcenia  oraz rozwój współpracy między uczelniami wyższymi poprzez tworzenie sieci instytucji  naukowych działających w priorytetowych dla UNESCO dziedzinach.

 


PARTNERZY KATEDRY:

  1. International Janusz Korczak Association

  2. Prof. Adam Frączek - Kurator  Katedry UNESCO i Dziekan Wydziału Edukcji Uniwersytetu J.J. Strossmayera w Osijeku (Faculty of Education in Osijek at J.J. Strossmayer University of Osijek (Croatia)  podpisali, w styczniu 2016 roku, porozumienie o współpracy.

  3. Prof. Adam Frączek - Kurator  Katedry UNESCO oraz Rektor APS Prof. Stefan Kwiatkowski podpisali z Przewodniczącą Polskiego Stowarzyszenia im. Janusz Korczaka - Panią Barbarą Sochal porozumianie o współpracy. Wydarzenie to miało miesce w dniu 15 września 2016 roku, podczas uroczystego otwarcia Jubileuszowej 10-tej Międzynarodowej Letniej Szkoły UNESCO, której partnerem było Polskie Stowarzyszenie im. Janusz Korczaka. List intencyjny jest efektem owocnej i długiej wspólpracy obu instytucji i ma na celu intensyfikację wspólnych działań w przyszłości.

Katedra UNESCO im. J. Korczaka  jest jednym z Członków Stowarzyszonych w ramach Sieci CREAN: http://crean-network.org/index.php/membership/members