Regulamin studiów

Regulamin studiów to obowiązkowa lektura dla każdego studenta APS. W Regulaminie znajdują się informacje dotyczące przebiegu studiów:

 • organizacja studiów,
 • prawa, obowiązki i odpowiedzialność studenta,
 • warunki odbywania studiów według indywidualnego, programu studiów (IPS),
 • warunki odbywania studiów według indywidualnej organizacji studiów (IOS),
 • warunki odbywania studiów przez studentów przyjętych na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się,
 • warunki przenoszenia i uznawania zajęć,
 • opłaty za świadczone usługi edukacyjne,
 • warunki i tryb odbywania zajęć dydaktycznych,
 • tryb i zasady udzielania urlopów oraz usprawiedliwianie krótkotrwałej nieobecności na zajęciach,
 • nagrody i wyróżnienia,
 • praca dyplomowa (licencjacka, magisterska), egzamin dyplomowy (licencjacki, magisterski), ukończenie studiów.

Regulamin studiów (tekst ujednolicony) obowiązujący od 01 października 2023 roku do 30 września 2024 roku. Link do pliku 

Regulamin studiów obowiązujący od 01 października 2024 roku. Link do pliku