Umowy zlecenia - Dydaktyka

 

Informacje ogólne: umowę zlecenie na prowadzenia zajęć dydaktycznych ( nie dotyczy pracowników APS zatrudnionych na umowę o pracę)  ze studentami Akademii Pedagogiki Specjalne należy podpisać tydzień przed pierwszymi zajęciami dydaktycznymi. Osoba przygotowująca i rozliczającą umowy z ramienia APS Krystyna Handel

Wymagane dokumenty:

  1. podanie  o zatrudnienie skierowane do  Prorektora ds Kształcenia   Podanie musi być zaakceptowane przez kierownika zakładu/katedry lub kierownika  jednostki  międzywydziałowej.
  2. kopia dyplomu oraz inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach
  3. dane personalne oraz oświadczenie o kompetencji i doświadczeniu zawodowym   (druk dostępny w pokoju 3076) *dotyczy osób , które wnioskują o zatrudnienie na umowę cywilno-prawną po raz pierwszy

 

Druki potrzebne przy rozliczeniu umowy i wypłacie wynagrodzenia.

  • rachunek (załącznik  do Zarządzenia Rektora APS  Nr 247/2019 ) na którym, każdorazowo  musi być podany nr konta bankowego zleceniobiorcy
  • karta rozliczeń zajęć dydaktycznych (załącznik do Zarządzania Rektora APS Nr 247/2019) do pobrania w Biurze  Planowania Kształcenia.

 

Biuro  Planowania Kształcenia 
budynek C. parter, pokój 3076
tel. 22-589-36-35

Krystyna Handel -  khandel@aps.edu.pl