Pedagogika specjalna

Pedagogika specjalna koncentruje się na człowieku (w każdej fazie jego rozwoju), wymagającym profesjonalnego wsparcia w odkrywaniu własnego potencjału, pokonywaniu różnorodnych trudności.
Kierunek pedagogika specjalna adresowany jest do osób zainteresowanych: wsparciem, terapią, edukacją, pomocą, rehabilitacją.

Atuty kierunku:

  • Wieloaspektowa i wieloprofilowa wiedza dotycząca problematyki osób z niepełnosprawnością.
  • Program studiów odpowiadający na zapotrzebowanie rynku pracy w Polsce i za granicą. 
  • Wykwalifikowana kadra: autorytety naukowe, specjaliści, doświadczeni praktycy.
  • Praktyki zawodowe umożliwiające nabycie nowej wiedzy, umiejętności, kontaktów zawodowych oraz perspektywę zatrudnienia w partnerskich instytucjach, firmach i organizacjach.
  • Student zdobywa ciekawy, satysfakcjonujący, kształtujący osobowość, regulowany przez prawo zawód.


Od roku akademickiego 2019/2020 w Polsce kierunek pedagogika specjalna jest realizowany na jednolitych studiach magisterskich.

Jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna trwają 5 lat i przygotowują do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w placówkach kształcenia specjalnego, integracyjnego i edukacji włączającej.

Studia przygotowują:

  • pedagogów specjalnych – nauczycieli specjalistów do pracy w placówkach kształcenia integracyjnego i ogólnodostępnego
    oraz (w zależności od wybranej specjalności):
  • nauczycieli do pracy na wszystkich etapach edukacyjnych w placówkach specjalnych w odniesieniu do podstawy programowej dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną (specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną);
  • nauczycieli zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach kształcenia ogólnodostępnego, integracyjnego oraz specjalnego (w zależności od wybranej specjalności).

Kwalifikacja na specjalności:

Rekrutacja na studia odbywa się na kierunek pedagogika specjalna. W ramach kierunku wszyscy absolwenci zdobywają zawód pedagoga specjalnego.  

Kwalifikacja na specjalności przeprowadzana jest na I roku studiów w semestrze letnim.  

Górny limit miejsc w grupie specjalnościowej wynosi 30 osób.  

W przypadku większej liczby kandydatów na daną specjalność, będzie brana pod uwagę pozycja na liście rankingowej wybranej specjalności. Lista będzie uwzględniała średnią ocen uzyskanych z I semestru.  

Studenci, którzy nie znajdą się na liście specjalności pierwszego wyboru, mają możliwość wybrania innej specjalności oferowanej na kierunku pedagogika specjalna, na której są wolne miejsca. 

Jeśli liczba kandydatów na określaną specjalność będzie niewielka, uczelnia zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia specjalności, jednak sytuacje takie zdarzają się rzadko.  

Ponadto każdy Kierownik specjalności może przeprowadzić dodatkowy sprawdzian predyspozycji kandydata ​na specjalność.

Wiedza, umiejętności i kompetencje rozwijane w trakcie studiów - link do pliku

Program i plan studiów - link do strony

Opisy specjalności
studia stacjonarne jednolite magisterskie - link do strony
studia niestacjonarne jednolite magisterski - link do strony

Wymagania rekrutacyjne - link do strony

Internetowa Rejestracja Kandydatów - link do strony