Oferty pracy w projektach

KLAUZULA INFORMACYJNA


1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z siedzibą w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej 40, 02-353.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem: odo@aps.edu.pl
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji na konkretne stanowisko pracy.
4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa, w szczególności Kodeksu pracy.
5. Pana/Pani dane osobowe usuwane są niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji na dane stanowisko.
6. Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom danych.
7. Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji na dane stanowisko.
9. Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje, w tym dane kontaktowe znajdują się na stronie https://www.uodo.gov.pl

 

Ogłoszenie na zatrudnienie doktoranta - stypendysty w projekcie badawczym NCN SONATA BIS (nr grantu 2021/42/E/HS6/00018): Związek pomiędzy wrogimi atrybucjami a symptomami zaburzeń osobowości: kontekstowe i poznawcze podstawy wrogich atrybucji jako wskaźnik skuteczności terapii zaburzeń osobowości

 

Nazwa jednostki: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie Informacje o projekcie: Typ konkursu NCN: SONATA BIS (nr grantu 2021/42/E/HS6/00018):

Opis projektu: http://www.aps.edu.pl/media/fw5gcs4c/streszczenie-projektu.pdf Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z opisem projektu.

Kierowniczka projektu: dr hab. Anna Zajenkowska, prof. APS

Czas trwania projektu: 48 miesięcy

Wysokość stypendium: 5000 PLN brutto / miesiąc

Wymiar pracy: 40h/tygodniowo

Miejsce pracy: Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Społecznej, Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa ul. Szczęśliwicka 40

Termin zgłoszeń: 10.09.2022

Rozpoczęcie pracy: 1.11.2022

 

Wymagane kwalifikacje

 • Stopień magistra w zakresie psychologii (preferowane)
 • Warunkiem podjęcia zatrudnienia będzie posiadanie statusu uczestnika szkoły doktorskiej (Szkoła Doktorska APS) w dniu 1.10.2022 (szybka ścieżka rekrutacji dla stypendystów w projektach badawczych)
 • Wysoka motywacja do pracy naukowej
 • Znajomość zagadnienia wrogich atrybucji oraz paradygmatów badawczych w tym zakresie
 • Znajomość psychoterapii psychodynamicznej będzie dużym atutem, w szczególności w zakresie psychoterapii grupowej
 • Udokumentowanie doświadczenie w planowaniu i przeprowadzaniu eksperymentów oraz badań psychologicznych, w tym z użyciem okulografu
 • Praktyczna znajomość oprogramowania do projektowania procedur eksperymentalnych (np. iMotion/PsychoPy/Inne)
 • Dobra znajomość metod statystycznej analizy danych oraz oprogramowania do analiz statystycznych
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie pozwalająca na swobodną komunikację
 • Umiejętność pracy zespołowej, otwartość i motywacja do podejmowania nowych zadań

 

Opis zadań:

 • Udział w spotkaniach zespołu projektowego
 • Współudział w projektowaniu badań (projektowanie i wykonanie procedur badawczych, rekrutacja uczestników badania, przeprowadzanie eksperymentów i pozostałych badań)
 • Prowadzenie badań indywidualnych wśród osób z populacji klinicznych
 • Organizacja badań podłużnych w zakresie psychoterapii grupowej
 • Promocja projektu
 • Analiza danych
 • Przygotowanie publikacji opisujących wyniki badań
 • Prezentacja wyników na konferencjach naukowych w Polsce i za granicą

 

Zainteresowane osoby proszone są o składanie aplikacji zawierającej:

 1. Życiorys naukowy ze spisem publikacji oraz innych osiągnięć naukowych (udział w pracach badawczych; tytuł pracy mgr oraz promotor) oraz informacjami istotnymi w kontekście projektu
 2. List motywacyjny
 3. List rekomendacyjny (od pracownika naukowego ze stopniem co najmniej doktora)

Powyższe dokumenty prosimy przesyłać na adres e-mailowy kierowniczki projektu: azajenkowska@aps.edu.pl, zajenkowska@gmail.com najpóźniej do 10.09.2022.

Zgłoszenia będziemy przyjmować do momentu znalezienia odpowiednych kandydatów / kandydatek.

Nadesłane zgłoszenia będą oceniane przez wyłonioną w Instytucie Psychologii APS komisję konkursową, która może zaprosić wybrane osoby na rozmowy kwalifikacyjne.

 

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej 40 dla potrzeb rekrutacji (administrator danych), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).”

 

Rozstrzygnięcie konkursu

Do konkursu ogłoszonego 30.08.2022 zgłosiła się 1 kandydatka. Po analizie przesłanych dokumentów, komisja konkursowa zebrała się 6.06.2022.

Kandydatka rekomendowana do zatrudnienia: Katarzyna Agnieszka Czajkowska-Łukasiewicz.

Po rozpatrzeniu nadesłanych przez kandydatów dokumentów oraz zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów w projektach finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki komisja zaakceptowała kandydaturę.

Aktualizacja 14.09.2022 r.


Ogłoszenie na zatrudnienie doktoranta - stypendysty w projekcie badawczym NCN SONATA BIS (nr grantu 2021/42/E/HS6/00018): Związek pomiędzy wrogimi atrybucjami a symptomami zaburzeń osobowości: kontekstowe i poznawcze podstawy wrogich atrybucji jako wskaźnik skuteczności terapii zaburzeń osobowości

 

Nazwa jednostki: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Informacje o projekcie: Typ konkursu NCN: SONATA BIS (nr grantu 2021/42/E/HS6/00018):

Opis projektu: http://www.aps.edu.pl/media/fw5gcs4c/streszczenie-projektu.pdf Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z opisem projektu.

Kierowniczka projektu: dr hab. Anna Zajenkowska, prof. APS

Czas trwania projektu: 48 miesięcy

Wysokość stypendium: 5000 PLN brutto / miesiąc

Wymiar pracy: 40h/tygodniowo

Miejsce pracy: Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Społecznej, Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa ul. Szczęśliwicka 40

Termin zgłoszeń: 10.09.2022

Rozpoczęcie pracy: 1.11.2022

 

Wymagane kwalifikacje

 • Stopień magistra w zakresie psychologii (preferowane)
 • Warunkiem podjęcia zatrudnienia będzie posiadanie statusu uczestnika szkoły doktorskiej (Szkoła Doktorska APS) w dniu 1.10.2022 (szybka ścieżka rekrutacji dla stypendystów w projektach badawczych)
 • Wysoka motywacja do pracy naukowej
 • Znajomość zagadnienia wrogich atrybucji oraz paradygmatów badawczych w tym zakresie
 • Udokumentowanie doświadczenie w planowaniu i przeprowadzaniu eksperymentów oraz badań psychologicznych, w tym z użyciem okulografu
 • Praktyczna znajomość oprogramowania do projektowania procedur eksperymentalnych (np. iMotion/PsychoPy/Inne)
 • Dobra znajomość metod statystycznej analizy danych oraz oprogramowania do analiz statystycznych
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie pozwalająca na swobodną komunikację
 • Umiejętność pracy zespołowej, otwartość i motywacja do podejmowania nowych zadań

 

Opis zadań:

 • Udział w spotkaniach zespołu projektowego
 • Współudział w projektowaniu badań (projektowanie i wykonanie procedur badawczych, rekrutacja uczestników badania, przeprowadzanie eksperymentów i pozostałych badań)
 • Prowadzenie badań indywidualnych wśród osób z populacji klinicznych
 • Promocja projektu
 • Analiza danych
 • Przygotowanie publikacji opisujących wyniki badań
 • Prezentacja wyników na konferencjach naukowych w Polsce i za granicą

 

Zainteresowane osoby proszone są o składanie aplikacji zawierającej:

 1. Życiorys naukowy ze spisem publikacji oraz innych osiągnięć naukowych (udział w pracach badawczych; tytuł pracy mgr oraz promotor) oraz informacjami istotnymi w kontekście projektu
 2. List motywacyjny
 3. List rekomendacyjny (od pracownika naukowego ze stopniem co najmniej doktora)

Powyższe dokumenty prosimy przesyłać na adres e-mailowy kierowniczki projektu: azajenkowska@aps.edu.pl, zajenkowska@gmail.com najpóźniej do 10.09.2022.

Zgłoszenia będziemy przyjmować do momentu znalezienia odpowiednych kandydatów / kandydatek.

Nadesłane zgłoszenia będą oceniane przez wyłonioną w Instytucie Psychologii APS komisję konkursową, która może zaprosić wybrane osoby na rozmowy kwalifikacyjne.

 

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej 40 dla potrzeb rekrutacji (administrator danych), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).”

Rozstrzygnięcie konkursu

Do konkursu ogłoszonego 30.08.2022 zgłosiła się 1 kandydatka. Po analizie przesłanych dokumentów, komisja konkursowa zebrała się 6.06.2022.

Kandydatka rekomendowana do zatrudnienia: Adrianna Jakubowska.

Po rozpatrzeniu nadesłanych przez kandydatów dokumentów oraz zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów w projektach finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki komisja zaakceptowała kandydaturę.

 Aktualizacja 14.09.2022


Aplikuj w konkursie o stypendium doktorskie w projekcie „Video games violence effect on implicit hostile cognitions and aggression in inmates and community sample”.

Celem projektu jest znalezienie czynników pośredniczących pomiędzy grą w gry video zawierające przemoc, a agresją. Przypuszczamy, że gra w gry z przemocą może prowadzić do nasilenia błędu wrogich atrybucji (tendencji do postrzegania sytuacji lub emocji dwuznacznych jako wrogich), ale także do znieczulania na agresję (niedostrzegania wrogich wskazówek) w zależności od nasilenia tendencji antyspołecznych. W projekcie planujemy przebadać grupę więźniów o cechach antyspołecznych oraz grupę kontrolną.

Oferujemy:

- pracę w przyjaznym, młodym i aktywnym badawczo zespole (www.apsycholab.pl)

- stypendium w wysokości 5 tys. zł przez pierwsze 2 lata i 6 tys. przez kolejne 2 lata

- udział w Szkole Doktorskiej APS

- opiekę promotorską i wsparcie przy realizacji projektu (dr hab. Joanna Rajchert)

- 6-miesięczny w pełni finansowany (NAWA) staż w Ohio State University

- szkolenie z zastosowania okulografu

- ciekawy temat i środowisko badań

 

Zadania doktoranta

 • realizacja serii badań w projekcie (badania z użyciem okulografu i bodźcami w postaci gier na konsolę z VR z kontrolą zdalną; prowadzenie badań w zakładach karnych) – w tym organizacja badań od strony formalnej, rekrutacja, prowadzenie eksperymentów
 • Przygotowanie baz danych, analizy statystyczne i interpretacja wyników
 • Przygotowanie publikacji w języku angielskim
 • Prezentacja wyników badań na konferencjach w języku angielskim

 

Kwalifikacje:

 • Dyplom magistra psychologii (lub zaświadczenie od promotora o terminie obrony i zaawansowaniu prac nad pracą magisterską; obrona musi się odbyć najpóźniej do końca września 2022)
 • doświadczenie w planowaniu badań i analizie wyników badań (znajomość metodologii badań naukowych, analiz statystycznych)
 • umiejętność pisania artykułów naukowych w języku angielskim
 • umiejętność niezależnego działania i myślenia
 • bardzo dobre umiejętności organizacyjne i interpersonalne
 • umiejętność programowania będzie dużą zaletą

 

Rekrutacja:

Aplikuj na adres jrajchert@aps.edu.pl, do 19.06.2022.

Lista potrzebnych dokumentów i warunki konkursu znajdują się na stronie zespołu badań nad agresją Akademii Pedagogiki Specjalnej, APSycholab, www.apsycholab.pl w zakładce projekty.

 

Pełne ogłoszenie - link do pliku

08.06.2022 r.


Oferta pracy w projekcie finansowanym przez NCN na stanowisku post-doc  w projekcie badawczym „W poszukiwaniu wspólnego mianownika w badaniu rozwoju językowego dzieci dwujęzycznych: umiejętności morfosyntaktyczne mierzone zadaniami powtarzania zdań. Metaanaliza, porównanie metod i badanie walidacyjne.”

Poszukujemy Kandydata/Kandydatki ze stopniem doktora lub jego zagranicznym
odpowiednikiem (np. Ph.D.) w zakresie psychologii do projektu dotyczącego pomiaru umiejętności morfosyntaktycznych za pomocą zadania powtarzania zdań u dzieci dwujęzycznych.  Kandydaci powinni posiadać doświadczenie w zakresie prowadzenia badań z udziałem dzieci, udziału w projektach dotyczących metodologii badań psycholingwistycznych oraz przygotowania publikacji naukowych. Zainteresowanie naukowe psycholingwistyką, psychologią języka, rozwojem językowym dzieci oraz dwujęzycznością jest pożądane. Mile widziana znajomość Zadania Powtarzania Zdań do badania kompetencji gramatycznej. Do realizacji projektu potrzebne będą umiejętności wnioskowania statystycznego oraz znajomość metodologii badań społecznych, jak również wiedza z zakresu filologii polskiej, w szczególności gramatyki opisowej języka polskiego.

Wymagania od Kandydata/Kandydatki:

 • stopień doktora lub jego zagraniczny odpowiednik (Ph.D.),
 • ukończone studia psychologiczne (magister),
 • ukończone studia zakresu filologii języka polskiego, logopedii, lub pokrewne,
 • znajomość metod badawczych w naukach społecznych i w lingwistyce,
 • dobra znajomość statystyki, w tym znajomość programu SPSS lub R,
 • umiejętność pisania tekstów naukowych potwierdzona publikacjami w recenzowanych
  czasopismach naukowych,
 • doświadczenie w prowadzeniu badań z udziałem dzieci,
 • atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu badań dotyczących rozwoju językowego dzieci,
 • atutem będzie doświadczenie w tworzeniu narzędzi badawczych dot. rozwoju językowego,
 • dyspozycyjność (jest to praca w pełnym wymiarze godzin; zgodnie z zasadami NCN, w okresie pobierania wynagrodzenia w ramach projektu, nie można być zatrudnionym na podstawie innej umowy o pracę).

Opis zadań:

 • koordynowanie procesu organizacji, czyszczenia, kodowania i analizy danych z poszczególnych etapów badań empirycznych,
 • kodowanie danych,
 • rekodowanie danych,
 • kontrola jakości danych,
 • koordynowanie procesu zbierania danych w drugim i trzecim etapie projektu, w tym: organizacja rekrutacji osób badanych,
 • konsultowanie projektu na różnych jego etapach ze współpracownikami,
 • bliska współpraca z kierowniczką projektu,
 • przygotowywanie manuskryptów i raportów z badań.

Typ konkursu NCN: OPUS 21-HS
Termin składania ofert: 30 maja 2022, 23:59
Forma składania ofert: email: nbanasik@aps.edu.pl
Warunki zatrudnienia:

Rozpoczęcie zatrudnienia planowane jest na 1. października 2022, zatrudnienie na okres 18 miesięcy w pełnym wymiarze godzin. W okresie pobierania wynagrodzenia zatrudniona osoba nie może pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w konkursach NCN ani pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski.

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Życiorys naukowy wraz z listą publikacji (z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie
  moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych”)
 2. List motywacyjny, z krótkim opisem zainteresowań naukowych kandydata/kandydatki.
 3. Kopia dyplomu doktorskiego lub inny dokument poświadczający, że do października 2022 kandydat/ka będzie posiadała stopień doktora (doktorat powinien być przyznany przez jednostkę inną niż Akademia Pedagogiki Specjalnej, nie wcześniej niż 7 lat od daty zgłoszenia, w przypadku urodzenia lub przysposobienia dziecka okres ten może zostać wydłużony o 18 miesięcy).

Wszystkie dokumenty powinny zostać przesłane drogą elektroniczną na adres
nbanasik@aps.edu.pl, w terminie do 30 maja 2022 r., z obowiązkową zgodą na
przetwarzanie danych osobowych kandydatów (należy skorzystać z klauzuli „Wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach”.
W temacie wiadomości e-mail prosimy o wpisanie [Konkurs na stanowisko post-doca w projekcie nr 2021/41/B/HS2/01036].

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w formie
wideokonferencji. Rozmowy przewidziane są na 6 czerwca 2022.

Rozstrzygnięcie konkursu

Do konkursu ogłoszonego 14.05.2022 zgłosiła się 1 kandydatka. Po analizie przesłanych dokumentów, komisja konkursowa powołana przez JM Rektor APS, p. dr hab. Barbarę Marcinkowską, prof. APS zaprosiła kandydatkę na rozmowę kwalifikacyjną, która odbyła się 6.06.2022.

Kandydatka rekomendowana do zatrudnienia: dr Magdalena Kochańska.

Uzasadnienie: Kandydatka spełnia wymagania przedstawione w ogłoszeniu o konkursie. Posiada stopień naukowy doktora oraz ukończone studia filologiczne i psychologiczne, jak również doświadczenie akademicki w zakresie przygotowania publikacji naukowych oraz dorobek dotyczący przygotowania narzędzi badawczych oraz analizę danych pozyskanych zadaniem powtarzania zdań.

Aktualizacja 13.06.2022 r.


Decyzja nr 3/2022 Rektora APS w sprawie powołania komisji konkursowej link do pliku