Komplet dokumentów

W tej zakładce znajdziesz wykazy dokumentów, jakie należy złożyć w Komisji Rekrutacyjnej

Komplet dokumentów na studia w Komisji Rekrutacyjnej składają wyłącznie osoby zakwalifikowane na studia. Informację o zakwalifikowaniu na studia (lub braku takiej kwalifikacji) otrzyma każdy kandydat zarejestrowany w systemie IRK (który dokonał opłaty rekrutacyjnej) w formie komunikatu na indywidualnym koncie. Dostęp do wyników rekrutacji uzyskuje się wchodząc w zakładkę (będąc zalogowanym na swoim koncie w systemie IRK) "zgłoszenia rekrutacyjne" i sprawdzając pole "status kwalifikacji" w terminach ogłoszonych w harmonogramie rekrutacji. Informacja o terminie, do którego należy złożyć komplet dokumentów jest podana w polu "komentarz" przy danym zgłoszeniu rekrutacyjnym.

Uwaga:
Dla potrzeb rekrutacji w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kandydatka i Kandydat potrzebuje założyć własny profil zaufany. Informacje jak założyć profil zaufany można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

Uwaga:
Nie można w APS podejmować po raz drugi studiów na tym samym kierunku w ramach tego samego poziomu kształcenia, niezależnie od formy owych studiów oraz niezależnie od specjalności, jaką kandydat chce studiować.

Kandydaci, którzy nie są pełnoletni i zostali przyjęci na studia składają wraz z kompletem dokumentów oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dotyczące zgody rodziców/opiekunów prawnych na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - link do pliku 

Kandydaci, którzy aplikują na kilka kierunków studiów i otrzymali informację o zakwalifikowaniu się, mogą wraz z kompletem dokumentów przesłać oświadczenie o rezygnacji z aplikacji na pozostałe kierunki studiów - link do pliku

Wykazy dokumentów: