Pedagogika

Internetowa Rejestracja Kandydatów - link do strony

 

Pedagogika to nauka o rozwoju, wychowaniu oraz kształceniu przez całe życie. Studia oferują wszechstronne przygotowanie do pracy z wychowankiem na wszystkich poziomach rozwoju.

Studia pedagogiczne, choć powszechnie kojarzą się z zawodem nauczyciela, nie muszą kończyć się pracą w szkolnej klasie. Nasze studia przygotowują do zawodów skoncentrowanych na człowieku, środowisku jego życia i potrzebach rozwojowych, zwłaszcza tych związanych z edukacją realizowaną poza szkołą (edukacja pozaformalna i nieformalna). Pedagog to towarzysz w podróży przez życie, który pojawia się we właściwych momentach i tam, gdzie jest naprawdę potrzebny.

Kształcimy pedagogów specjalizujących się w różnych obszarach, którzy potrafią pracować z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i seniorami, indywidualnie i zespołowo, w różnego rodzaju instytucjach (publicznych, prywatnych). Zależy nam na tym, aby robili to w sposób zaangażowany, twórczy, refleksyjny, krytyczny i odpowiedzialny. Temu służy program studiów, który pozwala na zdobycie specjalistycznej wiedzy, rozwija umiejętności, umożliwia podejmowanie decyzji i kształtowanie własnej ścieżki zawodowej (zajęcia do wyboru, kontakty ze specjalistami, praktyki w starannie dobranych instytucjach/placówkach), a także dbanie o własny rozwój (tutoring, zajęcia z obszaru kultury, sztuki, konwersatoria w języku obcym). 

Możliwość wyboru jednej spośród wielu atrakcyjnych specjalności.

Atuty kierunku:

  • Wykwalifikowana kadra: autorytety naukowe, specjaliści, doświadczeni praktycy.
  • Bogata oferta specjalności.
  • Program studiów odpowiada na zapotrzebowanie na rynku pracy w Polsce i zagranicą, kładący nacisk na praktyczną stronę zawodu.
  • Dzięki starannie zaplanowanemu systemowi praktyk zawodowych, student ma okazję nabyć nową wiedzę, umiejętności, kontakty zawodowe oraz perspektywę zatrudnienia w partnerskich instytucjach, firmach i organizacjach.
  • Interdyscyplinarny charakter nauki dający studentowi dużą możliwość rozwoju.

 


Studia pierwszego stopnia

Studia na kierunku pedagogika pierwszego stopnia przygotowują do wykonywania zadań zawodowych, polegających na wspieraniu osób, grup i środowisk w osiąganiu celów rozwojowych odpowiadających ich możliwościom, z uznaniem ich pełnej podmiotowości i z szacunkiem dla różnorodności. Rozwijają postawę zaangażowania w poszukiwaniu rozwiązań, twórczość i zdolność do generowania oryginalnych wizji i nieszablonowych rozwiązań problemów, refleksyjność: zdolność do namysłu nad własnym działaniem, krytyczność oraz odpowiedzialność – wzmacniając poczucie wpływu na kształt świata.

Absolwentka/absolwent kierunku uzyskuje podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki oraz z obszaru powiązanych z nią dyscyplin zaliczanych do nauk społecznych i humanistycznych. Jej najistotniejsze elementy obejmują treści dotyczące: specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki jako dyscypliny nauki; teoretycznych podstaw wychowania i kształcenia czerpanych z dyscyplin wobec pedagogiki pokrewnych i pomocniczych; różnych środowisk wychowawczych i instytucji kształcenia, wychowania i opieki; uczestników działalności pedagogicznej; projektowania ścieżki własnego rozwoju; zasad i norm etycznych. 

Absolwentka/absolwent kierunku w trakcie studiów zdobywa podstawowe umiejętności związane z profilem zadań zawodowych, takie jak: obserwacja i interpretacja zjawisk społecznych; stosowanie wiedzy teoretycznej w analizie problemów pedagogicznych i w praktycznym działaniu; ocenianie przydatności metod i procedur w działalności pedagogicznej; komunikacja interpersonalna oraz stosowanie języka specjalistycznego; współdziałanie z innymi osobami i pracy w zespole; przedstawianie i ocenianie różnych opinii i stanowisk oraz dyskutowanie o nich; korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych; animowanie pracy nad rozwojem uczestników procesów związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką; samodzielne zdobywanie wiedzy i kierowanie rozwojem swoich profesjonalnych umiejętności; stosowanie zasad i norm etycznych; konstruowanie i prowadzenie badań pedagogicznych; posługiwanie się językiem obcym. 

Absolwentka/absolwent kierunku w trakcie studiów zdobywa również podstawowe kompetencje społeczne niezbędne dla realizacji zadań zawodowych, takie jak: przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych; wrażliwość i gotowość działania na rzecz osób wymagających wsparcia i pomocy; przekonanie o znaczeniu wiedzy naukowej w rozwiązywaniu problemów poznawczych; świadomość wagi refleksji etycznej i przestrzegania zasad etyki zawodowej; krytyczny stosunek do posiadanej wiedzy i umiejętności; gotowość do działania w sposób przedsiębiorczy. 

W trakcie studiów studenci dokonują wyboru specjalności, która gwarantuje dobre przygotowanie do ważnych społecznie i atrakcyjnych zawodów.


Wiedza, umiejętności i kompetencje rozwijane w trakcie studiów -
link do pliku
Program i plan studiów - link do strony

Opisy specjalności:
studia stacjonarne - link do strony 

Wymagania rekrutacyjne - link do strony 


Studia drugiego stopnia

Studia na kierunku pedagogika drugiego stopnia w sposób pogłębiony  przygotowują do wykonywania zadań zawodowych, polegających na wspieraniu osób, grup i środowisk w osiąganiu celów rozwojowych odpowiadających ich możliwościom, z uznaniem ich pełnej podmiotowości i z szacunkiem dla różnorodności. Zadania te realizowane są w obszarze edukacji pozaformalnej i nieformalnej, indywidualnie i zespołowo, w ramach różnego rodzaju instytucji (publicznych, prywatnych), jak i poza nimi. 

Absolwentka/absolwent kierunku Pedagogika w trakcie studiów jest przygotowana/y do podejmowania działań pedagogicznych w sposób spełniający wysokie standardy, we współpracy w innymi profesjonalistami oraz bliższym i dalszym otoczeniem społecznym, a relacje te kształtuje w oparciu o zaufanie i wspólnotę celów. Mając świadomość, że stojące przed nią/nim wyzwania zawodowe wymagają znacznych zasobów osobistych, dba o ich stabilność i rozwój, buduje swoją profesjonalną samoświadomość i potencjał biograficzny.  

Absolwentka/absolwent kierunku uzyskuje pogłębioną wiedzę z zakresu pedagogiki oraz z obszaru powiązanych z nią dyscyplin zaliczanych do nauk społecznych i humanistycznych. Jej najistotniejsze elementy obejmują treści dotyczące: miejsca pedagogiki w systemie nauk i jej powiązań z innym dyscyplinami; kluczowych zagadnień i kierunków rozwoju pedagogiki; procesów związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką; rozwoju człowieka w cyklu życia i wykorzystania jego potencjału rozwojowego; struktur społecznych, instytucji życia społecznego i środowisk wychowawczych; zjawisk i instytucji edukacyjnych ujmowanych w perspektywie międzynarodowej; uczestników i realizatorów kształcenia, wychowania i opieki; wiedzy metodologicznej na temat projektowania i prowadzenia badań w pedagogice; uwarunkowań różnych rodzajów działalności pedagogicznej; zasad tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości. 

Absolwentka/absolwent kierunku w trakcie studiów zdobywa specjalistyczne umiejętności związane z profilem zadań zawodowych, w tym: stosowanie wiedzy teoretycznej w diagnozowaniu problemów pedagogicznych i działaniu praktycznym; obserwowania, interpretacji i krytycznej oceny zjawisk społecznych; wyszukiwania i przetwarzania informacji; projektowania i realizacji badań naukowych; generowania rozwiązań złożonych problemów pedagogicznych; właściwego doboru sposobu postępowania, środków i metod dla danej działalności pedagogicznej; sprawnego porozumiewania się przy użyciu różnych kanałów i technik, ze zróżnicowanym gronem odbiorców; prezentowania swojego stanowiska i popierania go rozbudowaną argumentacją; pracy zespołowej i przewodzenia zespołowi; umiejętności komunikowania się w języku obcym; animowania pracy nad własnym rozwojem i rozwojem uczestników działalności pedagogicznej 

Absolwentka/absolwent kierunku w trakcie studiów zdobywa także pogłębione kompetencje społeczne niezbędne dla realizacji zadań zawodowych, takie jak: krytyczne podejście do własnej wiedzy i umiejętności; docenianie znaczenia nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki i środowisk społecznych; odpowiedzialność za własne działania i ich skutki; wrażliwość na problemy społeczne; uczestnictwo w przedsięwzięciach ukierunkowanych na interes publiczny i potrzeby osób wymagających wsparcia; gotowość do działania w sposób przedsiębiorczy; dojrzałość w rozumieniu roli pedagoga, rozwijanie dorobku zawodu i podtrzymywanie jego etosu.

Studenci dokonują wyboru specjalności, która gwarantuje specjalistyczne przygotowanie do ważnych społecznie i atrakcyjnych zawodów.


Wiedza, umiejętności i kompetencje rozwijane w trakcie studiów -link do pliku
Program i plan studiów - link do strony

Opisy specjalności:
studia stacjonarne II st. - link do strony
studia niestacjonarne II st. - link do strony 

Wymagania rekrutacyjne - link do strony