Deklaracja Polityki Erasmus (EPS)

Międzynarodowa Strategia Naszej Uczelni 

  1. Umocnienie istniejących kontaktów, współpracy i  wymiany z instytucjami za granicą, zarówno w krajach Wspólnoty Europejskiej, jak i poza nią.
  2. Rozszerzanie współpracy międzynarodowej poprzez włączanie nowych partnerów z krajów UE, szczególnie spośród jej nowych członków.
  3. Rozwijanie współpracy z partnerami spoza UE, szczególnie z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.
zdjecie Palermo

Partnerzy do współpracy wybierani są na podstawie działania w ramach obszarów kształcenia i badań podobnych do tych, które realizowane są w naszej uczelni. Lista partnerów nieustannie się powiększa – oprócz krajów z ww. obszarów są na niej m.in. Kazachstan, Armenia, Izrael, Chiny, Tajwan, Stany Zjednoczone Ameryki, Somalia i Kenia.

Najważniejszym celem naszych działań związanych z wyjazdami studentów jest zaoferowanie im dalszych możliwości wymiany doświadczeń akademickich, praktycznych i kulturowych.

Planujemy:

  • włączyć do wymiany w ramach Programu studentów 3-go stopnia, jako że nasze studia doktoranckie są stosunkowo nowe;
  • zachęcać do uczestnictwa w Programie studentów ze studiów niestacjonarnych;
  • wprowadzić wyjazdy na praktyki.

Jeśli chodzi o studentów przyjeżdżających, planujemy rozszerzyć naszą ofertę przedmiotów w językach obcych -  szczególnie w zakresie psychologii, socjologii I edukacji artystycznej, które to kierunki kształcenia i badań funkcjonują naszej uczelni od niedawna.

Stypendia UNESCO

Każdego roku gościmy 15 stypendystów UNESCO. Są to zazwyczaj doktoranci i młodzi pracownicy naukowi którzy realizują u nas indywidualne programy podczas pobytu trwającego o d 2 tygodni do 2 miesięcy.

Zdjęcie Paryża

Szkoła Letnia UNESCO

Planujemy kontynuację corocznej Szkoły Letniej dla studentów i młodej kadry akademickiej z uczelni w nowych krajach członkowskich i w krajach spoza UE. Program Szkoły Letniej nastawiony jest na badania w dziedzinie edukacji i psychologii. Niektórzy uczestnicy włączają Szkołę Letnią do swojego indywidualnego programu studiów.

 

Wymiana Pracowników

Jeśli chodzi o wyjazdy pracowników, najważniejszym celem jest wymiana pomysłów badawczych i wyników projektów badawczych, prowadzenie zajęć dydaktycznych, nawiązywanie formalnych kontaktów z kolegami za granicą, zachęcanie do podejmowania wspólnych projektów badawczych i edukacyjnych, poszukiwanie możliwości kształcenia dla kadry nieakademickiej.

Planujemy zwiększyć liczbę kadry przyjeżdżającej i chcielibyśmy udoskonalić system dobierania gości i  potencjalnych mentorów w naszej uczelni na podstawie wspólnych obszarów zainteresowań.

Profesorowie Wizytujący 

Chcielibyśmy rozszerzyć nasz program profesorów wizytujących, w ramach którego oferujemy wynagrodzenie, zakwaterowanie i opiekę lokalnego mentora. Goście prowadzą zajęcia w obcych językach, które to zajęcia umieszczone są w ofercie dla studentów przyjeżdżających w ramach wymiany, a także dla studentów lokalnych, którzy chcieliby zwiększyć swoje kompetencje zawodowe i językowe.

Obecnie pracujemy nad przygotowaniem:

  • przedmiotów o krótkich cyklach dydaktycznych, dostępnych dla studentów zagranicznych, w dziedzinie pedagogiki specjalnej, psychologii,  i pedagogiki Janusza Korczaka
  • międzynarodowego wspólnego programu studiów doktoranckich
  • możliwości  edukacji  zdalnej dla osób ze społeczności polskich mieszkających za granicą.
zdjęcie Budapesztu

Projekty Badawcze

Nasza uczelnia uczestniczy jako partner w 2 międzynarodowych projektach badawczo-wdrożeniowych, finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w wyniku których powstanie pakiet edukacyjny dla profesjonalistów w konkretnych dziedzinach objętych projektem. Planujemy kontynuację zaangażowania w projekty wdrożeniowe, które wiążą uczelnię z praktyką w terenie. Dobrymi kandydatami do pracy w ramach takich projektów są studenci i pracownicy, którzy uczestniczyli w wymianie w ramach Programu w związku ze swoimi szerszymi doświadczeniami zawodowymi i kulturowymi.

Nasza uczelnia włączyła się ostatnio w projekt pilotażowy wspólnego programu edukacyjnego realizowanego we współpracy z uniwersytetem brytyjskim ((RAISE „European Master Programme In Recovery and Social Inclusion”). Projekt realizowany jest w formie zdalnej edukacji. Na podstawie wyników tego projektu planujemy opracowanie wspólnych programów studiów, m.in. wspólnego programu studiów doktoranckich.

CREAN

Jesteśmy także partnerem w nowym Consortium Agreement: Children‘s Rights Erasmus Academic Network – CREAN, obejmującym 37 uczestników z krajów członkowskich i z krajów spoza Unii. To będzie dla nas cenne doświadczenie, ponieważ nie uczestniczyliśmy dotychczas w tego typu projekcie. 

Zdjęcie parasolek w Dublinie

Wizyty Studyjne

Na podstawie doskonałych doświadczeń zdobytych w ramach Wizyty Studyjnej zrealizowanej w naszej uczelni w roku 2013 planujemy kolejne projekty w ramach wizyt studyjnych. Oferują one lokalnym i zagranicznym uczestnikom dodatkowe możliwości rozszerzania kompetencji zawodowych i nawiązywania międzynarodowych kontaktów, a także wiążą się z mobilnością studentów i pracowników. W przyszłości planujemy uruchomienie większej liczby wspólnych studiów (joint degree programmes), projektów wielostronnych i sieci tematycznych.

 Agenda Modernizacji Kształcenia Wyższego 

 Jeśli chodzi o dziedziny reform określone w Agendzie Modernizacji Kształcenia Wyższego, nasze uczestnictwo  w Programie nie przyniesie zwiększenia liczby absolwentów, ponieważ liczba studentów w naszej uczelni  ograniczona jest regulacjami narzuconymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Naszym celem jest doskonalenie jakości kształcenia i badań. Jesteśmy przekonani, że udział naszych studentów w Programie da im  elastyczność, wiedzę i najistotniejsze, łatwe do przeniesienia kompetencje niezbędne do odniesienia sukcesów w pracy w wysokokwalifikowanych zawodach w Polsce i za granicą. Będziemy zachęcać do uruchamiania coraz większej liczby przedmiotów w językach obcych i rozwijać wspólne studia w celu podniesienia jakości kształcenia polskich i zagranicznych studentów.

Wymiana Studentów 

 Zakładamy, że doświadczenia zdobyte przez studentów uczestniczących w wymianie międzynarodowej przyczyni się istotnie do realizacji strategii łączenia kształcenia na poziomie wyższym z potrzebami rynku pracy. W tym duchu mieści się inicjatywa naszych studentów, którzy założyli ostatnio ‘Inkubator Przedsiębiorczości’. Jest to inicjatywy finansowana w całości przez władze naszej uczelni.  Niektórzy studenci wyjeżdzający w ramach wymiany wybierają przedmioty biznesowe w uczelniach partnerskich w celu uzupełnienia kształcenia zawodowego  w swojej dziedzinie.

Praktyki 

Planujemy uruchomienie wyjazdów na praktyki w celu zacieśnienia związku między akademią i otaczającym światem, szczególnie z instytucjami w społecznościach lokalnych, m.in. szkołami, przedszkolami i poradniami. Tam gdzie to możliwe, zapraszamy na zajęcia terenowe zagranicznych nauczycieli przyjeżdżających w ramach wymiany, a przyjezdnych studentów włączamy do praktyk i zajęć hospitacyjnych.

Zdjęcie Pragi, Czechy

 Umowy Bilateralne

 Przeprowadzimy staranną analizę aktualnych umów dwustronnych z punktu widzenia ich przydatności do potrzeb naszych studentów i pracowników;  będziemy szukać nowych partnerów, szczególnie w obszarach, w których należałoby zwiększyć wymianę – psychologii, socjologii i edukacji artystycznej.

 Rektor i Senat uczelni pracują aktualnie nad strategią 2014-2020 dotyczącą przygotowywania projektów i wnioskowania o fundusze, m. in. do Unii Europejskiej. Opracowywane są także nowe mechanizmy wspierania pracowników w ich staraniach o fundusze w Narodowym Centrum Nauki i w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

 

Instagram: aps.international.office