Kto może się ubiegać o stypendium

DLA KOGO JEST PROGRAM ERASMUS+

 1. W Programie mogą uczestniczyć studenci i absolwenci, którzy:

    1)  chcieliby wyjechać na studia i w chwili składania wniosku są studentami Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii   Grzegorzewskiej – zwaną dalej „APS” - studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych:

    a) od drugiego do siódmego semestru jednolitych studiów magisterskich,

    b) od drugiego do szóstego semestru studiów pierwszego stopnia,

    c) pierwszego roku studiów drugiego stopnia,

    d) oraz doktorantami lub uczestnikami szkoły doktorskiej od drugiego do piątego semestru studiów;

    2) chcieliby wyjechać na praktykę w trakcie studiów lub po studiach (absolwenci) i w chwili składania wniosku są studentami „APS” - studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych:

    a) od drugiego do dziewiątego semestru jednolitych studiów magisterskich,

    b) od drugiego do szóstego semestru studiów pierwszego stopnia,

    c) pierwszego roku studiów drugiego stopnia,

    d) oraz doktorantami lub uczestnikami szkoły doktorskiej od drugiego do ósmego semestru studiów;

    3) uzyskali średnią ocen nie mniejszą niż 4,0 (potwierdzoną przez Biuro Spraw Studenckich lub Biuro ds. Obsługi Procedur Awansowych), liczoną z co najmniej:

    a) pierwszego semestru studiów w przypadku studentów pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych;

    b) poprzedniego roku studiów w przypadku studentów starszych lat jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych

    c) ostatniego roku ukończonych studiów pierwszego stopnia w przypadku studentów studiów drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych;

    d) ostatniego roku ukończonych studiów drugiego stopnia lub poprzedniego roku studiów doktoranckich lub szkoły doktorskiej;

    4) posiadają znajomość języka – właściwego dla deklarowanych studiów – na poziomie co najmniej rozszerzonym (B2), potwierdzonym przez międzynarodowy certyfikat językowy lub wewnętrzny egzamin przeprowadzony przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych APS,

    5) w przypadku języków europejskich innych niż: angielski, niemiecki, francuski, włoski i hiszpański, przedstawią dokument potwierdzający znajomość języka w stopniu umożliwiającym odbycie studiów zagranicą,

    6) uzyskali od opiekuna naukowego/ nauczyciela akademickiego APS rekomendację do udziału w Programie Erasmus, zatwierdzoną przez Dyrektora Studiów,

    7) złożyli uczelnianemu koordynatorowi Programu Erasmus+ w wyznaczonym terminie:

    a) wypełniony formularz aplikacyjny,

    b)  list motywacyjny w języku polskim,

    c) CV w języku polskim,

    d) dodatkowe dokumenty, np. opinia opiekuna koła naukowego, do którego należy kandydat, opinie z odbytych praktyk, zaświadczenia z organizacji uczelnianych i pozauczelnianych;

    8) odbyli z wynikiem pozytywnym rozmowę kwalifikacyjną przed właściwą Komisją Kwalifikacyjną.

    2. W uzasadnionych przypadkach średnia ocen, o której mowa w ust. 1 pkt. 3 może zostać obniżona – przypadki takie będą rozpatrywane indywidualnie.

    3. W przypadku rozbieżności pomiędzy ocenami opiekuna naukowego/ nauczyciela akademickiego i Dyrektora studiów, o których mowa w ust. 1 pkt. 6, wniosek skierowany zostaje pod obrady właściwej  Komisji Kwalifikacyjnej w celu rozstrzygnięcia wątpliwości i ustalenia ostatecznej oceny rekomendacji.

    4. Student/ doktorant/ uczestnik szkoły doktorskiej nie może w trakcie mobilności (studia, praktyka) przebywać na urlopie od zajęć.

    5. Słuchacze studiów podyplomowych nie są uprawnieni do ubiegania się o fundusze w ramach Programu ERASMUS+.

  

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ

  • wniosek - formularz rejestracyjny
  • list motywacyjny w języku polskim
  • życiorys w języku polskim
  • certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego (lub zaliczenie wewnętrznego testu językowego)
  • dokumenty potwierdzające działalność w kołach naukowych, organizacjach studenckich, wolontariacie, organizacjach poza uczelnią, itp.  

 

JAKA JEST PROCEDURA KWALIFIKACYJNA


 Procedura kwalifikowania studentów do udziału w programie ERASMUS+ przebiega w następujących etapach:

  • weryfikacja formalna dokumentów złożonych Uczelnianemu Koordynatorowi programu ERASMUS+
  • egzamin z wybranego języka obcego (w przypadku braku odpowiedniego certyfikatu, potwierdzającego znajomość języka na poziomie co najmniej B2)
  • rozmowa kwalifikacyjna

 

KRYTERIA

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW

 

 

średnia ocen

50

ocena z deklarowanego języka

100

list motywacyjny

15

opinia opiekuna naukowego/ nauczyciela akademickiego wraz z potwierdzeniem Dyrektora studiów

30

dodatkowe dokumenty

15

rozmowa kwalifikacyjna

40

RAZEM

250