Repozytorium APS

Ogólnouczelniane Repozytorium Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej jest częścią
Bazy Wiedzy APS. Powstało w celu zapewnienia odpowiedniej archiwizacji i udostępniania dorobku naukowego, dydaktycznego oraz popularyzatorskiego pracowników naukowych, a także doktorantów
i studentów naszej Uczelni.

Repozytorium APS funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej nr 418
z dn. 16 grudnia 2022 r. [dokument PDF].

W Repozytorium są gromadzone, trwale archiwizowane i udostępniane cyfrowe wersje utworów oraz dane badawcze zebrane w ramach projektów naukowych prowadzonych w APS. Mogą to być:

  • artykuły,
  • książki oraz rozdziały w pracach zbiorowych,
  • materiały i prezentacje konferencyjne,
  • materiały dydaktyczne,
  • wyniki badań, raporty i sprawozdania naukowe, statystyki itp.,
  • dane badawcze.

Dokumenty te są przechowywane bezterminowo i udostępniane zgodnie z licencjami udzielonymi przez ich autorów.

Korzystanie z Repozytorium oznacza zgodę na przestrzeganie Regulaminu Repozytorium [dokument PDF].

Autorzy mogą deponować swoje utwory w Repozytorium za pośrednictwem Biblioteki Głównej APS wysyłając wiadomość mailową na adres bazawiedzy@aps.edu.pl. Warunkiem zamieszczenia utworu w Repozytorium jest złożenie odpowiedniego oświadczenia.

Wzory oświadczeń dla autorów (deponentów) stanowią załączniki nr 1-3 do Regulaminu Repozytorium [dokument PDF].

Zachęcamy do korzystania z "Przewodnika deponowania dokumentów w Repozytorium APS", w którym zawarte są zasady archiwizacji oraz udostępniania danych w Repozytorium [dokument PDF], a także do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat przygotowania pliku do zamieszczenia w Repozytorium [dokument PDF].

Dostęp do umieszczonych w Repozytorium danych jest nieodpłatny i odbywa się za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://bw.aps.edu.pl.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu: bazawiedzy@aps.edu.pl, tel. 22 589 36 00 wew. 2305 lub osobiście budynek B, III piętro, pok. 2305.