Czasopisma

Czasopisma polskie dostępne w Bibliotece APS oraz z dostępem online.

Zasób poszczególnych tytułów sprawdź w katalogu online: https://sowa.aps.edu.pl/opac5

Wykaz czasopism zagranicznych zob.: CZASOPISMA ZAGRANICZNE

 1. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica
 2. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica
 3. Albo Albo : problemy psychologii i kultury (Instytut Edukacji Artystycznej)
 4. Alkoholizm i Narkomania / Alcoholism and Drug Addiction
 5. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia
 6. Archiwum Kryminologii
 7. Artibus et Historiae (Instytut Edukacji Artystycznej)
 8. Audio Video (Dział Informatyczno Medialny)
 9. Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni (Instytut Edukacji Artystycznej)
 10. Autyzm 
 11. Bardziej Kochani 
 12. Bibliotekarz (do użytku wewnętrznego)
 13. Bliżej Przedszkola
 14. Body Life : fachowe czasopismo branży fitness
 15. Charaktery : magazyn psychologiczny
 16. Co słychać? : poradnik dla rodziców dzieci z wadą słuchu
 17. Czasopismo Psychologiczne
 18. Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo
 19. Deutsch Aktuell
 20. Digital Camera Polska (Instytut Edukacji Artystycznej)
 21. Dłonie i Słowo
 22. Dyrektor Szkoły
 23. Dziecko Autystyczne
 24. Dziecko Krzywdzone :  teoria, badania, praktyka
 25. Dziennik Gazeta Prawna (Standard)
 26. Dziennik Gazeta Prawna (Premium) (do użytku wewnętrznego)
 27. Edukacja : studia, badania, innowacje
 28. Edukacja Dorosłych
 29. Edukacja Międzykulturowa
 30. Edukacja Ustawiczna Dorosłych / Polish Journal of Continuing Education
 31. Edukacja Wczesnoszkolna : zeszyty kieleckie
 32. Edukacja zawodowa i ustawiczna
 33. English Matters
 34. Ethos
 35. Format :  pismo artystyczne (Instytut Edukacji Artystycznej)
 36. Forum Akademickie
 37. Forum Logopedy 
 38. Forum Służby Więziennej
 39. Gazeta Wyborcza
 40. Głos Pedagogiczny
 41. Guliwer : dwumiesięcznik o książce dla dziecka
 42. HELP Jesteśmy Razem
 43. Herito (Instytut Edukacji Artystycznej)
 44. Integracja 
 45. Integracja Sensoryczna 
 46. It Professional (Dział Informatyczno Medialny)
 47. It w Administracji (Dział Informatyczno Medialny)
 48. Język Niemiecki  
 49. Klanza : pismo pedagogów i animatorów
 50. Kolokwia Psychologiczne : pismo Komitetu Nauk Psychologicznych PAN
 51. Komputer Świat : to prostsze niż myślisz (Dział Informatyczno Medialny)
 52. Konteksty : polska sztuka ludowa (Instytut Edukacji Artystycznej)
 53. Kultura i Edukacja
 54. Kultura i Społeczeństwo
 55. Kultura Współczesna
 56. Kwartalnik Filmowy (Instytut Edukacji Artystycznej)
 57. Kwartalnik Filozoficzny 
 58. Kwartalnik Pedagogiczny
 59. Kwartalnik Policyjny 
 60. Labor et Educatio : rocznik naukowy 
 61. Laski
 62. Law, Education, Security
 63. Logopedia
 64. Logopedia Silesiana
 65. Media, Kultura, Komunikacja Społeczna
 66. The New Educational Review
 67. Na Temat : zeszyty dla profesjonalnie pomagających
 68. Nasza Szansa : miesięcznik rehabilitacyjno-ekonomiczny spółdzielczości 
 69. Nauczanie Początkowe 
 70. Nauczyciel i Szkoła
 71. Niebieska Linia
 72. Niepełnosprawność : półrocznik naukowy
 73. Niepełnosprawność : zagadnienia, problemy, rozwiązania 
 74. Niepełnosprawność i Rehabilitacja
 75. Niewidomy Spółdzielca 
 76. Nowa Audiofonologia 
 77. Nowa Szkoła 
 78. Nowe Książki (do użytku wewnętrznego)
 79. Nowy Obywatel
 80. Novaâ Pol'ša : obŝestvenno-političeskij i literaturnyj ežemesâčnik
 81. Opieka Wychowanie Terapia 
 82. Orońsko :  kwartalnik rzeźby (Instytut Edukacji Artystycznej)
 83. Ostanovka : Rossiâ!
 84. Otolaryngologia Polska
 85. Pedagogika Katolicka 
 86. Pedagogika Społeczna
 87. Pochodnia  
 88. Polish Sociological Review
 89. Polityka
 90. Polityka Społeczna
 91. Polonistyka : czasopismo dla nauczycieli
 92. Poradnik Językowy
 93. Postępy Psychiatrii i Neurologii  
 94. Praca Socjalna 
 95. Praca i Zabezpieczenie Społeczne
 96. Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego
 97. Pracownik Socjalny : serwis informacyjno-doradczy
 98. Press : media, reklama, public relations
 99. The Prison Systems Review
 100. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
 101. Problemy Polityki Społecznej : studia i dyskusje 
 102. Problemy Wczesnej Edukacji 
 103. Profesìjna ì Neperervna Osvìta
 104. Programista (Dział Informatyczno Medialny)
 105. Przegląd Badań Edukacyjnych
 106. Przegląd Biblioteczny (do użytku wewnętrznego)
 107. Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria
 108. Przegląd Historyczno-Oświatowy
 109. Przegląd Pedagogiczny : organ Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego
 110. Przegląd Pedagogiczny / Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 
 111. Przegląd Penitencjarny i Kryminologiczny
 112. Przegląd Psychologiczny
 113. Przegląd Socjologiczny
 114. Przegląd Więziennictwa Polskiego
 115. Psychiatria i Psychologia Kliniczna
 116. Psychiatria Polska
 117. PsychLingo
 118. Psychologia Dziś
 119. Psychologia-Etologia-Genetyka
 120. Psychologia Rozwojowa
 121. Psychologia Społeczna
 122. Psychologia w Szkole
 123. Psychologia Wychowawcza 
 124. Psychologies
 125. Psychoterapia
 126. Rehabilitacja w Praktyce
 127. Remedium
 128. Resocjalizacja Polska 
 129. Rocznik Pedagogiczny
 130. Rocznik Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie 
 131. Roczniki Pedagogiki Specjalnej / Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
 132. Roczniki Psychologiczne / Annals of Psychology
 133. Roczniki Socjologii Rodziny
 134. Rozprawy z Dziejów Oświaty 
 135. Ruch Pedagogiczny : miesięczny dodatek do "Głosu Nauczycielstwa Ludowego"
 136. Ruch Pedagogiczny : organ Wydziału Pedagogicznego Związku Nauczycielstwa Polskiego
 137. Rzeczpospolita
 138. Serwis Informacyjny Narkomania
 139. Serwis Informacyjny Uzależnienia
 140. Słyszę
 141. Societas Communitas 
 142. Społeczeństwo dla Wszystkich  
 143. Społecznie Pozytywni
 144. Spotkania z Zabytkami (Instytut Edukacji Artystycznej)
 145. Student Niepełnosprawny
 146. Studia Medioznawcze 
 147. Studia Paedagogica Ignatiana : rocznik Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie
 148. Studia Pedagogiczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego
 149. Studia Socjologiczne
 150. Studia z Teorii Wychowania
 151. Szkoła Specjalna
 152. Sztuka i Filozofia 
 153. Szum
 154. Świat Głuchych
 155. Świat Problemów
 156. The Teacher
 157. Terapia Specjalna Dzieci i Dorosłych 
 158. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia
 159. Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja
 160. Wspólne Tematy : pismo pracowników socjalnych, terapeutów, personelu pielęgniarskiego i opiekuńczego
 161. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
 162. Wychowanie Muzyczne
 163. Wychowanie Muzyczne w Szkole / Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
 164. Wychowanie na co Dzień 
 165. Wychowanie w Przedszkolu
 166. Zagadnienia Informacji Naukowej
 167. Zamówienia Publiczne. Doradca : porady, interpretacje, wzory (do użytku wewnętrznego)
 168. ZNAK (miesięcznik)
 169. Życie Szkoły