Czasopisma

Czasopisma polskie dostępne w Bibliotece APS oraz z dostępem online.

Zasób poszczególnych tytułów sprawdź w katalogu online: https://sowa.aps.edu.pl/opac5

Wykaz czasopism zagranicznych zob.: CZASOPISMA ZAGRANICZNE

 1. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica
 2. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica
 3. Albo Albo : problemy psychologii i kultury (Instytut Edukacji Artystycznej)
 4. Alkoholizm i Narkomania / Alcoholism and Drug Addiction
 5. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia
 6. Archiwum Kryminologii
 7. Artibus et Historiae (Instytut Edukacji Artystycznej)
 8. Audio Video (Dział Informatyczno Medialny)
 9. Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni (Instytut Edukacji Artystycznej)
 10. Autyzm 
 11. Bardziej Kochani 
 12. Bibliotekarz (do użytku wewnętrznego)
 13. Bliżej Przedszkola
 14. Body Life : fachowe czasopismo branży fitness
 15. Charaktery : magazyn psychologiczny
 16. Co słychać? : poradnik dla rodziców dzieci z wadą słuchu
 17. Czasopismo Psychologiczne
 18. Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo
 19. Deutsch Aktuell
 20. Digital Camera Polska (Instytut Edukacji Artystycznej)
 21. Dłonie i Słowo
 22. Dyrektor Szkoły
 23. Dziecko Autystyczne
 24. Dziecko Krzywdzone :  teoria, badania, praktyka
 25. Dziennik Gazeta Prawna (Standard)
 26. Dziennik Gazeta Prawna (Premium) (do użytku wewnętrznego)
 27. Edukacja : studia, badania, innowacje
 28. Edukacja Dorosłych
 29. Edukacja Międzykulturowa
 30. Edukacja Ustawiczna Dorosłych / Polish Journal of Continuing Education
 31. Edukacja Wczesnoszkolna : zeszyty kieleckie
 32. English Matters
 33. Ethos
 34. Format :  pismo artystyczne (Instytut Edukacji Artystycznej)
 35. Forum Akademickie
 36. Forum Logopedy 
 37. Forum Służby Więziennej
 38. Gazeta Wyborcza
 39. Guliwer : dwumiesięcznik o książce dla dziecka
 40. Herito (Instytut Edukacji Artystycznej)
 41. Integracja 
 42. Integracja Sensoryczna 
 43. It Professional (Dział Informatyczno Medialny)
 44. It w Administracji (Dział Informatyczno Medialny)
 45. Język Niemiecki  
 46. Klanza : pismo pedagogów i animatorów
 47. Kolokwia Psychologiczne : pismo Komitetu Nauk Psychologicznych PAN
 48. Komputer Świat : to prostsze niż myślisz (Dział Informatyczno Medialny)
 49. Konteksty : polska sztuka ludowa (Instytut Edukacji Artystycznej)
 50. Kultura i Edukacja
 51. Kultura i Społeczeństwo
 52. Kultura Współczesna
 53. Kwartalnik Filmowy (Instytut Edukacji Artystycznej)
 54. Kwartalnik Filozoficzny 
 55. Kwartalnik Pedagogiczny
 56. Kwartalnik Policyjny 
 57. Labor et Educatio : rocznik naukowy 
 58. Laski
 59. Logopedia
 60. Logopedia Silesiana
 61. Media, Kultura, Komunikacja Społeczna
 62. The New Educational Review
 63. Na Temat : zeszyty dla profesjonalnie pomagających
 64. Nasza Szansa : miesięcznik rehabilitacyjno-ekonomiczny spółdzielczości 
 65. Nauczanie Początkowe 
 66. Nauczyciel i Szkoła
 67. Niebieska Linia
 68. Niepełnosprawność : półrocznik naukowy
 69. Niepełnosprawność : zagadnienia, problemy, rozwiązania 
 70. Niepełnosrawność i Rehabilitacja
 71. Niewidomy Spółdzielca 
 72. Nowa Audiofonologia 
 73. Nowa Szkoła 
 74. Nowe Książki (do użytku wewnętrznego)
 75. Nowy Obywatel
 76. Novaâ Pol'ša : obŝestvenno-političeskij i literaturnyj ežemesâčnik
 77. Opieka Wychowanie Terapia 
 78. Orońsko :  kwartalnik rzeźby (Instytut Edukacji Artystycznej)
 79. Ostanovka : Rossiâ!
 80. Otolaryngologia Polska
 81. Pedagogika Katolicka 
 82. Pedagogika Społeczna
 83. Pochodnia  
 84. Polish Sociological Review
 85. Polityka
 86. Polityka Społeczna
 87. Polonistyka : czasopismo dla nauczycieli
 88. Poradnik Językowy
 89. Postępy Psychiatrii i Neurologii  
 90. Praca Socjalna 
 91. Praca i Zabezpieczenie Społeczne
 92. Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego
 93. Pracownik Socjalny : serwis informacyjno-doradczy
 94. Press : media, reklama, public relations
 95. The Prison Systems Review
 96. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
 97. Problemy Polityki Społecznej : studia i dyskusje 
 98. Problemy Wczesnej Edukacji 
 99. Profesìjna ì Neperervna Osvìta
 100. Programista (Dział Informatyczno Medialny)
 101. Przegląd Biblioteczny (do użytku wewnętrznego)
 102. Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria
 103. Przegląd Historyczno-Oświatowy
 104. Przegląd Pedagogiczny : organ Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego
 105. Przegląd Pedagogiczny / Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 
 106. Przegląd Penitencjarny i Kryminologiczny
 107. Przegląd Psychologiczny
 108. Przegląd Socjologiczny
 109. Przegląd Więziennictwa Polskiego
 110. Psychiatria i Psychologia Kliniczna
 111. Psychiatria Polska
 112. Psychologia Dziś
 113. Psychologia-Etologia-Genetyka
 114. Psychologia Rozwojowa
 115. Psychologia Społeczna
 116. Psychologia w Szkole
 117. Psychologia Wychowawcza 
 118. Psychoterapia
 119. Remedium
 120. Resocjalizacja Polska 
 121. Rocznik Pedagogiczny
 122. Rocznik Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie 
 123. Roczniki Pedagogiki Specjalnej / Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
 124. Roczniki Psychologiczne / Annals of Psychology
 125. Roczniki Socjologii Rodziny
 126. Rozprawy z Dziejów Oświaty 
 127. Ruch Pedagogiczny : miesięczny dodatek do "Głosu Nauczycielstwa Ludowego"
 128. Ruch Pedagogiczny : organ Wydziału Pedagogicznego Związku Nauczycielstwa Polskiego
 129. Rzeczpospolita
 130. Serwis Informacyjny Narkomania
 131. Serwis Informacyjny Uzależnienia
 132. Słyszę
 133. Societas Communitas 
 134. Społeczeństwo dla Wszystkich  
 135. Spotkania z Zabytkami (Instytut Edukacji Artystycznej)
 136. Student Niepełnosprawny
 137. Studia Medioznawcze 
 138. Studia Paedagogica Ignatiana : rocznik Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie
 139. Studia Pedagogiczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego
 140. Studia Socjologiczne
 141. Studia z Teorii Wychowania
 142. Szkoła Specjalna
 143. Sztuka i Filozofia 
 144. Szum
 145. Świat Głuchych
 146. Świat Problemów
 147. The Teacher
 148. Terapia Specjalna Dzieci i Dorosłych 
 149. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia
 150. Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja
 151. Wspólne Tematy : pismo pracowników socjalnych, terapeutów, personelu pielęgniarskiego i opiekuńczego
 152. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
 153. Wychowanie Muzyczne
 154. Wychowanie Muzyczne w Szkole / Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
 155. Wychowanie na co Dzień 
 156. Wychowanie w Przedszkolu
 157. Zagadnienia Informacji Naukowej
 158. Zamówienia Publiczne. Doradca : porady, interpretacje, wzory (do użytku wewnętrznego)
 159. Życie Szkoły