Baza Wiedzy APS

ORCID, PBN, POL-on zob.: w menu zakładka ORCID

Plan Zarządzania Danymi Badawczymi zob.: w menu zakładka Dane badawcze

Wprowadzanie dorobku podlegającego ewaluacji do Bazy Wiedzy APS

Od dnia 1 stycznia 2020 r. pracownicy Biblioteki APS wprowadzają do Bazy Wiedzy APS (bw.aps.edu.pl) dane o publikacjach podlegających ewaluacji, tj. naukowych monografiach (książki redagowane, książki autorskie), rozdziałach z monografii i artykułach z czasopism wydanych po 2017 r. (włącznie) na podstawie zgłoszenia od autora. W BW APS rejestrowane są wyłącznie prace, które ukazały się publicznie drukiem i/lub w postaci elektronicznej (po zakończeniu procesu wydawniczego).

Wprowadzanie informacji o wszelkich materiałach niepublikowanych (raport naukowo-badawczy, referat wygłoszony, prezentacja, poster, bibliografia, streszczenie, dokumentacja, witryna, baza danych, oprogramowanie, inne), aktywnościach (m.in. członkostwo w redakcjach, organizacje konferencji), osiągnięciach zawodowych czy projektach pozostaje w gestii redaktorów / autorów.

Zgłoszenia dorobku do zamieszczenia w BW APS przyjmowane są przez Bibliotekę:

  1. elektronicznie (skany lub inne wersje cyfrowe dokumentów) na adres mailowy: bazawiedzy@aps.edu.pl z informacjami:

a) imię i nazwisko pracownika, którego dorobek jest zgłaszany,

b) czy publikacja/e jest/są afiliowana/e do APS,

c) do jakiej dyscypliny publikacja/e jest/są przypisana/e,

d) w jaki cel wpisuje się dana publikacja (Cele Zrównoważonego Rozwoju, www.un.org.pl).

- zgłoszenie monografii powinno zawierać skany: okładki, strony tytułowej, odwrocia strony tytułowej oraz spisu treści książki, alternatywnie - wersję elektroniczną monografii (plik pdf) lub link do publikacji,

- w przypadku rozdziału w monografii zgłoszenie powinno zawierać skany: okładki, strony tytułowej, odwrocia strony tytułowej, spisu treści książki, w której znajduje się rozdział oraz skan pierwszej i ostatniej strony rozdziału, alternatywnie - wersję elektroniczną monografii (plik pdf) lub link do publikacji,

- w przypadku artykułów z czasopism zgłoszenie powinno zawierać link do artykułu dostępnego online lub skany: okładki / strony tytułowej czasopisma oraz pierwszej i ostatniej strony artykułu lub wersję elektroniczną całego artykułu (plik pdf).

  1. osobiście – dostarczenie oryginału publikacji do Biblioteki APS - pokój 2305 (budynek B, 3 piętro), od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00.

W przypadku braku kompletności danych w zgłoszeniu elektronicznym lub niedostarczeniu oryginału informacje o dorobku nie będą wprowadzone do Bazy Wiedzy APS.

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 21/2016 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zasad ewidencji dorobku naukowego Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz nr 8/2020 z dnia 11.09.2020 r. w sprawie obowiązku rejestracji dorobku naukowego przez pracowników Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej autorzy są zobowiązani do bieżącego kontrolowania poprawności i kompletności danych o własnym dorobku naukowym i dydaktycznym, a także danych osobowych zarejestrowanych w Bazie Wiedzy APS.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać w Bibliotece Głównej APS pod nr tel. wew. 2305 lub 2307 lub wysyłając zapytanie na adres mailowy: bazawiedzy@aps.edu.pl.

Baza Wiedzy Akademii Pedagogiki Specjalnej (bw.aps.edu.pl) powołana została zarządzeniem Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w 2016 r.

Głównym celem Bazy jest udostępnianie informacji oraz promowanie dorobku pracowników i jednostek organizacyjnych Uczelni. Dane rejestrowane są zgodnie z wymogami określonymi dla ocen parametrycznych pracowników i jednostek naukowych. W Bazie można odnaleźć informacje o publikacjach pracowników, jak również o innych formach działalności naukowej, dydaktycznej i oświatowej prowadzonej w Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Baza Wiedzy APS wykorzystuje oprogramowanie OMEGA-PSIR (Ω-ΨR) (www.omegapsir.io/pl) opracowane w Instytucie Informatyki Politechniki Warszawskiej. Z oprogramowania tego korzysta już ponad 40 instytucji, głównie uczelni wyższych o profilach technicznych, humanistycznych, medycznych, rolniczych i wojskowych. Z systemu korzystają także instytuty naukowe, federacje i wszelkie inne jednostki systemu szkolnictwa wyższego.