Tożsamość wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia

System powstał w odpowiedzi:

  • na warunkowane nowymi zjawiskami w obszarze życia społecznego i edukacji akademickiej (upowszechnienie i masowość kształcenia na poziomie wyższym, zmiany w europejskim szkolnictwie wyższym, tworzenie EOSW, zmiany na rynku pracy, nowe wymagania pracodawców, rosnąca rola otoczenia w kształtowaniu procesu dydaktycznego, i in.)  wymagania i zalecenia zewnętrzne, takie jak: zalecenia Procesu Bolońskiego, w tym Standardy i wskazówki dotyczące wewnętrznego zapewniania jakości w instytucjach szkolnictwa wyższego – Bergen, wymagania Ustawy o szkolnictwie wyższym i zalecenia ministerialne,  wymagania nowego modelu akredytacji, zgodnego z wytycznymi ENQA itd.,
  • na warunkowane aktualną, stanowiącą odbicie zauważonych zjawisk o szerokim zasięgu, sytuacją Uczelni (zdecydowany ilościowy wzrost liczby studentów, wzrost pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych APS, niższa dojrzałość do studiowania, a zarazem inność oczekiwań wobec procesu kształcenia młodzieży podejmującej studia, nowe potrzeby rynku pracy w obszarze zawodów, do których przygotowują studia  w APS, zdecydowane zwiększenie oferty dydaktycznej, włączenie się Uczelni w proces współpracy i wymiany międzynarodowej, dynamiczny rozwój infrastruktury uczelni, skłaniający do analiz jego optymalnego wykorzystywania) wymagania i zalecenia wewnętrzne, takie jak: Regulaminy studiów, Uchwala Senatu z dn. 15IX 2010, Zarządzenie Rektora z dn. 12. I.2011.

System pozostaje:

  • zbieżny  z międzynarodowymi standardami i rozwiązaniami stosowanymi w uczelniach UE
  • zgodny z założeniami szkolnictwa wyższego w Polsce i praktykami systemowego rozwijania kultury jakości w polskich uczelniach
  • spójny z misją Akademii Pedagogiki Specjalnej i służący jej realizacji
  • zharmonizowany z obowiązkami członków społeczności akademickiej włączonych w proces kształcenia (tj. władz uczelni, kadry naukowo-dydaktycznej, studentów, pracowników administracji i obsługi) i stymulujący do ich wypełniania na najwyższym poziomie
  • skorelowany z innymi działaniami uczelni, mającymi związek z szeroko rozumianym procesem kształcenia

System służy:

  • Misji Uczelni oraz wyprowadzanych z niej strategicznym celom i zadaniom unowocześniania, rozszerzania i dostosowywania do rynku pracy oferty edukacyjnej oraz systematycznemu i wieloaspektowemu zapewnienia wysokiej jakości dydaktyki akademickiej.