Historia działań na rzecz jakości kształcenia w APS

KALENDARIUM

DZIAŁANIA

1994, 1998,

2003, 2005

Cykliczne prowadzenie ogólnouczelnianych debat pod kierunkiem prof. dr hab.
Danuty Gielarowskiej-Sznajder na temat kierunków rozwoju i jakości kształcenia w APS.

Rok akademicki

2004/2005

1.Wprowadzenie systemu USOS zapewniającego studentom pełny dostęp do informacji
w zakresie przebiegu studiów.

2.Opracowanie i wdrożenie ogólnych Założeń konstruowania planów i programów kształcenia oraz ich weryfikacji.

Rok akademicki

2007/2008

1.Tworzenie, zatwierdzanie i modyfikacja planów i programów nauczania zgodnie
z istniejącymi w APS procedurami  formalnymi ( zatwierdzenie przez Radę Wydziału
po pozytywnej opinii senackiej Komisji ds. Jakości Kształcenia).

2.Opracowywanie i systematyczna realizacja w APS mechanizmów i formalnych procedur zapewniania jakości dydaktyki realizowanej przez kadrę Akademii i specjalistów zatrudnianych z zewnątrz.

Rok akademicki

2008/2009

Inauguracja Kompleksowego programu doskonalenia potencjału dydaktycznego
i organizacyjnego Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Rok akademicki

2009/2010

1.Kompleksowy przegląd i modyfikacja Planów studiów i programów nauczania.

2.Prezentacja wyników raportów: System zarządzania jakością kształcenia w APS (autorstwa  dr hab. prof. APS  J.  Głodkowskiej), Ocena oferty kształcenia w APS (autorstwa dr hab. prof. APS J. Bałachowicz), Przygotowanie zawodowe absolwentów APS (autorstwa dr A. Zapiór),
Krajowe systemy zarządzania jakością szkół wyższych (autorstwa dr hab. prof. APS H. Ciążeli).

3.Prace Zespołu ds. oceny jakości kształcenia pod kierunkiem Prof. Franciszka Szloska oceniającego Elementy systemu jakości kształcenia w APS: plany studiów, programy, kadrę proces kształcenia, działalność administracyjno-organizacyjną.

4. Udział w szkoleniach zewnętrznych, współpraca i konsultacje międzyuczelniane (UW, UKSW, SGGW, Akademia Podlaska, UJK w Bydgoszczy).

5. Ogólnopolskie seminarium dla uczelni i wydziałów pedagogicznych w Polsce z udziałem ekspertów bolońskich (prof. dr hab. Ewa Chmielecka) w APS na temat budowy programów kształcenia w oparciu o efekty kształcenia – inaugurujące cykl szkoleń ogólnopolskich.

6.Wielotorowy namysł i działania zmierzające do wypracowania koncepcji systemu zapewniania jakości kształcenia w APS. Budowa świadomości potrzeby stworzenia nowego wewnętrznego sposobu zapewniania jakości kształcenia obok istniejącego już od 2002 r. zewnętrznego systemu oceny – w szczególności akredytacji PKA.

Rok akademicki

2010/2011

1.Uchwała Senatu z 15. 09. 2010 r. ws. wprowadzenia wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia.

2.Zarządzenie Rektora APS z dnia 12. 01. 2011 r. ws. zasad funkcjonowania oraz organizacji Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w APS.

3.Początek działalności UZ ds. WSZJK – prace nad raportami samooceny dotyczącymi infrastruktury materialnej oraz organizacji procesu kształcenia oraz danych ilościowych dotyczących potencjału naukowego i dydaktycznego uczelni oraz potencjału studentów w roku akademickim 2010/11.

4.Usprawnienie systemu dokonywania ocen zajęć dydaktycznych przez studentów za pomocą e-ankiety  USOS.

5.Opublikowanie sprawozdania z dokonanej samooceny, prezentacja treści raportu samooceny podczas pierwszego posiedzenia Senatu w roku akademickim 2011/12.

 Rok akademicki

2011/2012

1.Prace nad raportami samooceny dotyczącymi oceny potencjału nauczycieli akademickich
i studentów oraz danych ilościowych dotyczących potencjału naukowego i dydaktycznego uczelni oraz potencjału studentów w roku akademickim 2011/12.

2.Monitoring systemu dokonywania ocen zajęć dydaktycznych przez studentów za pomocą
e-ankiety  USOS.

3.Opublikowanie sprawozdania z dokonanej samooceny, prezentacja treści raportu samooceny podczas pierwszego posiedzenia Senatu w roku akademickim 2012/2013.

 

Rok akademicki

2012/2013

1.Powołanie nowych zespołów ds. jakości kształcenia na wydziałach i w uczelni.

2.Szkolenia członków zespołów jakościowych.

3.Seminarium: wdrożenie systemu zapewniania jakości w Akademii Pedagogiki Specjalnej – 11.12.2012r.

4.Prace nad raportami samooceny dotyczącymi oceny jakości procesu dydaktycznego i jego efektów oraz danych ilościowych dotyczących potencjału naukowego i dydaktycznego uczelni oraz potencjału studentów w roku akademickim 2012/13.

5.Zabezpieczenie w budżecie APS środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań WSZJK.

6.Prace nad wprowadzeniem systemu motywacyjnego dla członków zespołów jakościowych.

7.Debata akademicka: Wymagaj od siebie i innych…Porozmawiajmy o wymaganiach kierowanych w stronę studentów kształcących się w APS – 20.03.2013r.

8.Wizytacja PKA na kierunku socjologia.

9.Prace nad procedurą weryfikacji jakości programów kształcenia.

10.Utworzenie zakładek WSZJK na stronie głównej APS i skrzynki kontaktowej jakość@aps.edu.pl.

11.Prace nad elektronicznymi przewodnikami dla studentów i pracowników APS.

12.Monitoring obsad zajęć dydaktycznych na rok 2013/14 pod kątem obsady zajęć przez doktorantów WNP.

13.Monitoring systemu dokonywania ocen zajęć dydaktycznych przez studentów za pomocą
e-ankiety  USOS.

14.Opublikowanie sprawozdania z dokonanej samooceny, prezentacja treści raportu samooceny podczas pierwszego posiedzenia Senatu w roku akademickim 2013/14.

Rok akademicki

2013/2014

1.Szkolenia członków zespołów jakościowych.

2.Seminarium: wdrożenie systemu zapewniania jakości W Akademii Pedagogiki Specjalnej – 11.12.2012r.

3.Wizytacja PKA na kierunku psychologia.

4.Prace nad raportami samooceny dotyczącymi oceny jakości organizacji i realizacji praktyk studenckich oraz danych ilościowych dotyczących potencjału naukowego i dydaktycznego uczelni oraz potencjału studentów w roku akademickim 2013/14.

5.Praca nad uchwałą senatu w sp. oceny zajęć dydaktycznych przez studentów.

6.Prace nad projektem zarządzenia w sp. Obowiązującego w APS wzoru elektronicznego sylabusa.

7.Cykl szkoleń dla nauczycieli akademickich: komu i do czego potrzebny jest sylabus?
Jak sporządzić sylabus w systemie USOS?.

8.Opublikowanie na stronie APS  elektronicznych przewodników dla studentów i pracowników APS.

9.Interwencja w sp. powoływania, i pełnienia roli doradców studentów oraz informowania zainteresowanych w tym zakresie.

10.Opiniowanie procedury dyplomowania w APS.

11.Audyt obecności na zajęciach nauczycieli akademickich i studentów.

12.Wypracowanie procedury tworzenia, przeprowadzenie i opublikowanie rankingu najlepszych dydaktyków.

13.Monitoring systemu dokonywania ocen zajęć dydaktycznych przez studentów za pomocą
e-ankiety  USOS.

14.Organizacja wtorkowych spotkań z jakością kształcenia:

08.04.2014r.  – o zmianach w regulaminie studiów

13.05.2014r. – o zmianie w sposobie sporządzania sylabusów przedmiotowych

10.06.2014r. – o doświadczeniach związanych z prowadzeniem seminariów dyplomowych

15.Opublikowanie sprawozdania z dokonanej samooceny, prezentacja treści raportu samooceny podczas pierwszego posiedzenia Senatu i Rad Wydziałów.

 

Rok akademicki

2014/2015

1.Szkolenia członków zespołów jakościowych. w zakresie współpracy ze środowiskiem
tzw. interesariuszami zewnętrznymi.

2.Praca nad modelowym rozwiązaniem organizacji praktyk studenckich w APS

3.Monitorowanie działań podejmowanych przez władze dziekańskie w odpowiedzi na rekomendacje zawarte w raportach samoewaluacyjnych.

4.Prace nad raportami samooceny dotyczącymi oceny jakości infrastruktury materialnej
i funkcjonowania systemu USOS oraz danych ilościowych dotyczących potencjału naukowego
 i dydaktycznego uczelni oraz potencjału studentów w roku akademickim 2014/15.

5.Audyt obecności na zajęciach nauczycieli akademickich i studentów.

6.Przeprowadzenie i opublikowanie rankingu najlepszych dydaktyków.

7.Monitoring systemu dokonywania ocen zajęć dydaktycznych przez studentów za pomocą
e-ankiety  USOS.

8.Prace nad programem kursu pedagogicznego dla nauczycieli akademickich APS.

9.Organizacja wtorkowych spotkań z jakością kształcenia:

   14.10.2014r. – o praktycznym kształceniu studentów w świetle raportów samoewaluacyjnych.

   18.11.2014r. – o możliwości wykorzystania materialnych zasobów APS w procesie kształcenia studentów, doktorantów i słuchaczy

   09.12.2014r. – o ocenach nauczycieli akademickich dokonywanych przez studentów APS
i rankingu najlepszych dydaktyków

   20.01.2015r. – o pracach nad nowymi kryteriami oceny pracowników APS

   17.02.2015r. – o możliwościach wykorzystania e-learningu w dydaktyce na APS

   24.03.2015r. – o możliwościach skorzystania z programu ERAZMUS

   28.04.2015r.  – o metodach i formach kształcenia ludzi dorosłych w procesie studiowania

   26.05.2015r. – o nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym i jej konsekwencjach

   16.06.2015r. – o doskonaleniu WSZJK w APS

10.Opublikowanie sprawozdania z dokonanej samooceny, prezentacja treści raportu samooceny podczas pierwszego posiedzenia Senatu i Rad Wydziałów.

Rok akademicki

2015/2016

1.Monitorowanie działań podejmowanych przez władze dziekańskie w odpowiedzi na rekomendacje zawarte w raportach samoewaluacyjnych.

2.Prace nad raportami samooceny dotyczącymi oceny potencjału nauczycieli akademickich
i studentów oraz danych ilościowych dotyczących potencjału naukowego i dydaktycznego uczelni oraz potencjału studentów w roku akademickim 2015/16.

3.Audyt obecności na zajęciach nauczycieli akademickich i studentów.

4.Przeprowadzenie i opublikowanie rankingu najlepszych dydaktyków.

5.Monitoring systemu dokonywania ocen zajęć dydaktycznych przez studentów za pomocą
e-ankiety  USOS.

6.Uruchomienie kursu pedagogicznego dla nauczycieli akademickich APS:

   28.01.2016r. – warsztaty rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich

   25.02.2016r. – emisja głosu

   07.04.2016r. – wprowadzenie w zagadnienia szkoły wyższej

   21.04.2016r. – edukacja akademicka w kontekstach międzynarodowych

   19.05,2016r. – psychologiczne uwarunkowania funkcjonowania studenta w szkole wyższej

   09.06.2016r. – niewidzialna wystawa – student z zaburzeniami widzenia.

7.Opublikowanie sprawozdania z dokonanej samooceny, prezentacja treści raportu samooceny podczas pierwszego posiedzenia Senatu i Rad Wydziałów.

Rok akademicki

2016/2017

1.Monitorowanie działań podejmowanych przez władze dziekańskie w odpowiedzi na rekomendacje zawarte w raportach samoewaluacyjnych.

2.Prace nad raportami samooceny dotyczącymi oceny seminariów i egzaminów dyplomowych oraz danych ilościowych dotyczących potencjału naukowego i dydaktycznego uczelni oraz potencjału studentów w roku akademickim 2016/17.

3.Audyt obecności na zajęciach nauczycieli akademickich i studentów.

4.Przeprowadzenie i opublikowanie rankingu najlepszych dydaktyków.

5.Monitoring systemu dokonywania ocen zajęć dydaktycznych przez studentów za pomocą
e-ankiety  USOS.

6.Jakościowe środy dla Dyrektorów Instytutów i Dziekanów Wydziałów:

   09.11.2016r. – weryfikacja efektów kształcenia w APS

   11.01.2017r. – jakość prac i seminariów dyplomowych

   15.02.2017r. – zmiany w regulaminie seminariów dyplomowych

   10.05.2017r. – jakość praktyk studenckich

7.Organizacja Ogólnopolskiego seminarium: Spersonalizaowana edukacja akademicka.

 Szanse i pułapki innowacji dydaktycznych. – 24.02.2017r.

8.Organizowanie kursu pedagogicznego dla nauczycieli akademickich APS:

   25.10.2016r. – emisja głosu dla zawansowanych

   29.11.2016r. – specjalne potrzeby edukacyjne studentów

   13.12.2016r. – pierwsza pomoc przedmedyczna

   19.01.2017r. – pierwsza pomoc przedmedyczna – cd.

   16.02.2017r. – (biomedyczne uwarunkowania możliwości rozwojowe) ucznia)

   16.03.2017r. – (wybrane zagadnienia z psychologii uczenia się)

   06.04.2017r. – (dydaktyka pracy w szkole wyższej)

   18.05.2017r. – (metody wspierania studentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi)

   09.06.2016r. – (etyka w pracy nauczyciela akademickiego)

9.Opublikowanie sprawozdania z dokonanej samooceny, prezentacja treści raportu samooceny podczas pierwszego posiedzenia Senatu i Rad Wydziałów.