Organizacja działań zespołów Wewnętrznego Systemu Jakości

Założenia i zasady organizacyjne:

Główną ideą organizacji systemu uczyniono wyzwalanie mechanizmów samoewaluacyjnych i doskonalących wśród całej społeczności APS i podjęcie próby stymulacji tworzenia systemu możliwe - „oddolnego”. Stąd główną zasadą organizacyjną jest zasada maksymalnej pomocy środowisku  akademickiemu w rozwijaniu kultury jakości przez powołane osoby i zespoły, w strukturze organizacyjnej systemu usytuowane jako zawiadujące, i maksymalnej inicjatywy w realizacji idei kultury jakości wszystkich jednostek uczelni.

Działanie Zespołów Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości polega na prowadzeniu ciągłej, systematycznej, jawnej, czytelnej dla całego środowiska Uczelni ewaluacji, dokonywanej na podstawie istniejących dokumentów, jak też specjalnie zbieranych i opracowywanych materiałów samooceny, (ostatecznie przybierających postać  dokumentów nowych), których tworzenie ma – obok celu zebrania danych - stawać się także okazją animującą dyskusje na temat jakości kształcenia.

 

W ramach działania systemu przewiduje się:

a) systematyczne zbieranie, monitoring i analizę wskaźników ilościowych, istotnych dla jakości kształcenia, pozostających w zasobach administracji uczelni.

Lista wskaźników – wraz ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich gromadzenie i opracowywanie w postaci corocznych wykazów (pracownicy administracji), jak też ich systematyczną analizę (Zespół Uczelniany).

b) stały monitoring ocen zajęć dydaktycznych, dokonywanych przez studentów w systemie USOS.

c) opracowanie corocznych raportów samooceny, przez  zespoły, skupione na wybranym  w danym roku akademickim obszarze standardów procesu kształcenia. Z uwagi na rozległość problematyki kształcenia dokonano bowiem ich podziału na 4 obszary i zdecydowano o systematycznym poddawaniu badaniu każdego z nich w kolejnych latach.Założono systematyczne i cykliczne (w powtarzającym się 4 letnim cyklu obszarów badań), wprowadzanie sytemu – uznając ewolucyjność i płynność, a zarazem pragmatyczność takiego rozwiązania.

d) opracowanie przez Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia corocznego raportu zbiorczego, obejmującego: prezentację i analizy wskaźników ilościowych oraz dane i wnioski z raportów samooceny zespołów wydziałowych i międzywydziałowych. Raport zawierający wnioski i rekomendacje dla władz rektorskich, zarazem podany do wiadomości dla całej społeczności akademickiej APS.

e) wyzwolenie dyskusji i wymiany poglądów władz uczelni i środowiska akademickiego APS – w kontekście przedstawionych danych (poprzez prezentację podczas obrad Senatu, propozycję organizacji debaty, czy włączanie problematyki jakości kształcenia do zebrań jednostek Uczelni (instytutów, katedr, zakładów, pracowni)

 

Podział i zakresy obowiązków zespołów ds. jakości:

Przyjmuje się następujący rozkład odpowiedzialności za realizację zadań Zespołów WSZJK w obszarze działań badających jakość kształcenia:

 1. Gromadzenie i analizowanie informacji na temat stanu jakości kształcenia:

-danych ilościowych, zawartych w dokumentacji uczelni – Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia we współpracy z pracownikami administracji

-danych dotyczących ocen zajęć dydaktycznych, dokonywanych przez studentów – kierownicy Katedr, Zakładów, Pracowni, Dyrektorzy Instytutów, Prorektor ds. Kształcenia oraz Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia w konsultacjach z Komisją Senacką ds. Jakości Kształcenia i Studentów oraz Komisją Senacką ds. Rozwoju i Oceny Kadry Akademickiej.

-danych związanych z samooceną poświęconą określonemu na dany rok akademicki obszarowi procesu kształcenia w jednostkach - Zadaniowe Zespoły Uczelnianego Zespołu ds. WSZJK

-danych związanych z samooceną poświęconą określonemu na dany rok akademiki obszarowi procesu kształcenia w Uczelni - Uczelniany Zespół ds. WSZJK

 1. Wypracowywanie rekomendacji:

a) dla Rektora - Uczelniany Zespół WSJ

b) dla Dyrektorów Instytutów - Zadaniowe Zespoły Uczelnianego Zespołu ds. WSZJK

      3. Upublicznianie informacji społeczności APS – Uczelniany Zespół ds. WSZJKL

 

Ramowy harmonogram działań zespołów Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości:

a) Dokonanie oceny ilościowej jakości kształcenia (monitoring wskaźników ilościowych)

 • Zebranie danych ilościowych na temat stanu potencjału naukowo-dydaktycznego uczelni: liczby i struktury pracowników naukowo-dydaktycznych, obciążeń godzinowych pracowników, liczby i struktury studentów z podziałem na stopnie i formy studiów oraz specjalności, rozmiarów rekrutacji,  liczby absolwentów, sprawności kształcenia, odpadu i odsiewu, liczebności grup studenckich – pracownicy administracji - do końca lipca danego roku.
 • Opracowanie wskaźników ilościowych  w postaci zestawień – Uczelniany Zespół ds. WSZJK - do końca września danego roku akademickiego.
 • Dokonanie analizy wskaźników - w ujęciu wertykalnym (poszukiwanie tendencji) i horyzontalnym – Uczelniany Zespół ds. WSZJK - do końca września danego roku akademickiego.

 

b) Dokonanie analizy ocen zajęć dydaktycznych dokonywanych przez studentów w systemie USOS

 • analiza uzyskanych ocen i wyprowadzenie wniosków nt. postrzegania zajęć dydaktycznych przez studentów – kierownicy Katedr, Zakładów, Pracowni, Dyrektorzy Instytutów, Prorektor ds. Kształcenia – dwa razy w roku po każdym semestrze, zbiorczo do końca października danego roku oraz Komisja ds. Rozwoju i Oceny Kadry Akademickiej – w cyklach sporządzania oceny pracownika oraz Uczelniany Zespół ds. WSZJK do końca maja danego roku akademickiego za miniony rok akademicki.
 • przedstawienie sprawozdania i wniosków z dokonanych analiz Rektorowi oraz Uczelnianemu Zespołowi ds. Jakości Kształcenia – do końca października następnego roku akademickiego.

 

c) Opracowanie corocznych raportów samooceny

 • Opracowanie wzoru raportu samooceny na nadchodzący rok akademicki przez Uczelniany Zespół ds. WSZJK, przedkładany zespołom zadaniowym do końca grudnia danego roku.
 • Zebranie danych dotyczących raportu samooceny, skupionego na przewidzianym na  dany rok akademicki obszarze samooceny, przez zespoły zadaniowe Uczelnianego Zespołu ds. WSZJK - do końca kwietnia danego roku akademickiego
 • Opracowanie raportu samooceny przez zespoły zadaniowe Uczelnianego Zespołu ds. WSZJK oraz przekazywane raportu wraz z rekomendacjami: Dyrektorom Instytutów i Dyrektorom Studiów - do końca września danego roku akademickiego.

 

d) Opracowanie corocznego raportu samooceny przez Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia

 • Opracowanie zbiorczego raportu wewnętrznej oceny jakości kształcenia do końca września, zawierającego:

-wnioski z analiz wskaźników ilościowych procesu kształcenia

-wnioski z analiz ocen zajęć, dokonywanych przez studentów w systemie USOS

-analizę i prezentację ocen dotyczących obszaru poddanego badaniom w danym roku akademickim wraz z wnioskami oraz rekomendacjami dla Rektora.

 

e) Zapoznanie społeczności Uczelni z wynikami samooceny – do końca września

 • umieszczenie sprawozdania z dokonanej samooceny na stronie internetowej uczelni – przez Uczelniany Zespół ds. WSZJK
 • prezentacja treści raportu samooceny przez przewodniczącego Uczelnianego Zespołu na posiedzeniu Senatu  - do końca września

 

Wskaźniki ilościowe poddawane monitoringowi:

 1. Liczba samodzielnych pracowników naukowo-dydaktyczych
 2. Struktura kadry i tendencje zmian w strukturze poszczególnych stanowisk
 3. Liczba studentów przypadająca na jednego samodzielnego i jednego niesamodzielnego nauczyciela akademickiego
 4. Rozmiary rekrutacji
 5. Ogólna liczba studentów w ujęciu lat akademickich
 6. Podział studentów na grupy – według typu studiów, form studiów, lat studiów, kierunków i specjalności
 7. Liczba absolwentów
 8. Sprawność kształcenia, odpad i odsiew
 9. Obciążenia godzinowe, dydaktyczne pracowników zakładów i katedr
 10. Stosunek godzin nadliczbowych do obliczeniowych; tendencje
 11. Liczebność grup studenckich w poszczególnych formach zajęć
 12. Rozmiar zasobów bibliotecznych i ich wykorzystanie
 13. Wykaz dokonywanej wymiany naukowo-dydaktycznej z uczelniami partnerskimi
 14. Liczba studentów zagranicznych studiujących w APS
 15. Liczebność studentów APS wyjeżdżających na studia za granice