Harmonogram tematyczny USZJK - obszary samoewaluacji

Jakość bazy materialnej, warunków kształcenia oraz działania systemu USOS (ROK AKADEMICKI: 2010/11, 2014/15, 2018/19, 2022/23)

Obszary oceny:

Infrastruktura dydaktyczna, umożliwiająca realizację zajęć zgodnych z ich celami; Właściwa organizacja planów studiów; Liczebność grup wykładowych, ćwiczeniowych i seminaryjnych; Dostępność pomocy naukowych (biblioteka), informatycznych, audiowizualnych; Proporcje liczby nauczycieli akademickich do liczby studentów- zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z 27VII 2006.; Dostępność kontaktu z nauczycielami akademickimi, władzami dziekańskimi i obsługą administracyjną procesu kształcenia – pełnienie dyżurów i konsultacji; Funkcjonalność USOS – terminowość rejestracji, ogłoszeń, wykorzystywanie możliwości komunikacyjnych systemu; Umiejętność korzystania z systemu USOS - studentów, kadry; System informacji w uczelni poza USOS;Zaplecze socjalne; Pomoc materialna dla studentów

 

Jakość kadry naukowo-dydaktycznej i administracyjnej oraz studentów (ROK AKADEMICKI: 2011/12, 2015/16, 2019/20, 2023/24)

Obszary oceny:

Jakość naukowa i dydaktyczna kadry – na podstawie ocen (okresowych) kadry, dokonywanych w trybie określanym w Statucie APS; Zadowolenie i satysfakcja zawodowa kadry naukowo-dydaktycznej i administracyjnej; Sposoby doboru i doskonalenia jakości dydaktycznej  kadry -  tutoring (w tym hospitacje), warsztaty szkoleniowe; Sposoby rekrutacji na studia.; Oczekiwania wspierania rozwoju naukowego i zawodowego wobec uczelni pracowników i doktorantów . Oczekiwania względem studiów młodzieży studiującej.

 

Jakość procesu dydaktycznego i ocen jego efektów. Zasady organizacji planów i programów studiów oraz oceny efektów procesu kształcenia. (ROK AKADEMICKI: 2012/13, 2016/17, 2020/21, 2024/25)

Obszary oceny:

  • Spójność sylwetki absolwenta z programem nauczania oraz deskryptorami efektów kształcenia;
  • Dobór metod dydaktycznych, pozwalający na zdobycie zakładanych kompetencji;
  • Ocena organizacji praktyk – (określenie ich celów, wymiaru, kryterium wyboru miejsc odbywania, programu i terminu realizacji, systemu nadzorowania, zaliczania, sharmonizowania z procesem kształcenia)
  • Zasady oceniania studentów - podanie zakresu materiału podlegającego ocenie, sposoby oceny, spójność wymagań z realizowanym programem i treścią egzaminów
  • Obiektywizacja egzaminów (standaryzacja egzaminów końcowych)
  • Jakość prac dyplomowych. Kryteria ich oceny

 

Jakość przygotowania zawodowego i dostosowania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy. Strategiczny program rozwoju Uczelni. (ROK AKADEMICKI: 2013/14, 2017/18, 2021/22, 2025/26)

  • Ocena przygotowania praktycznego studentów dokonywana przez opiekunów praktyk w miejscu praktyk
  • Ocena udziału pracodawców w kształtowaniu koncepcji kształcenia oraz dostosowywania kwalifikacji absolwenta do oczekiwań rynku pracy
  • Badanie rynku – pod kątem modelowania profili i specjalności kształcenia.
  • Badanie absolwentów – ich ocen osiągniętego przygotowania zawodowego i losów zawodowych