Procedura przewodu doktorskiego

Dotyczy przewodów wszczętych przed 30.04.2019

W Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, psychologia lub nauki socjologiczne nadawany jest przez Senat w drodze przewodu doktorskiego , wszczętego na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora, która:

  • posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza lub inny równorzędny

  • zdała egzaminy doktorskie

  • przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską

  • zdała egzamin z nowożytnego języka obcego lub posiada certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego.

Czynności przewodu doktorskiego:

  1. wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego (jeśli promotor pomocniczy jest przewidziany w przewodzie doktorskim)

  2. wyznaczenie recenzentów

  3. przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony

  4. przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej

  5. nadanie stopnia doktora.

Nad prawidłowością wszystkich czynności w przewodzie doktorskim czuwa, powołana przez Senat, Stała Komisja Senatu d.s. nadania stopnia doktora (zwana dalej Komisją).

Szczegółowe informacje: