informacje końcowe

Komisja ds. Przewodów Doktorskich może wnioskować do Senatu Akademii w sprawie podjęcia uchwały o zamknięcie przewodu doktorskiego, jeżeli:

  • kandydat do stopnia doktora złożył pisemną rezygnację z kontynuowania przewodu doktorskiego
  •  kandydat do stopnia doktora w okresie ośmiu lat od dnia wszczęcia przewodu doktorskiego nie wykazał postępów w pracy nad rozprawą doktorską (w szczególności nie przystąpił do egzaminów doktorskich i/lub nie złożył rozprawy doktorskiej)
  • Przewody doktorskie, które zostały wszczęte przed 30 kwietnia 2019 roku, powinny zostać zakończone do dnia 31 grudnia 2021 roku, w przeciwnym przypadku ulegają zamknięciu z mocy prawa. UWAGA: Ze względu na pandemię covid- 19 termin został przedłużony do 31 grudnia 2022 roku. AKTUALIZACJA: Termin zakończenia przewodów został przesunięty o kolejny rok - do 31 grudnia 2023 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce link do strony