przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony

Po zapoznaniu się z rozprawą doktorską, opinią promotora, pozytywnymi recenzjami rozprawy doktorskiej oraz pozytywnymi wynikami egzaminów doktorskich Komisja d.s. Przewodów Doktorskich podejmuje uchwałę o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony.
Komisja, po wyznaczeniu terminu, miejsca publicznej obrony i składu indywidualnej komisji do przeprowadzenia obrony, przekazuje zawiadomienia o obronie kandydatowi do stopnia doktora, promotorowi, promotorowi pomocniczemu, recenzentom i jednostkom organizacyjnym, uprawnionym do nadawania stopnia doktora z pedagogiki oraz umieszcza informację na tablicy ogłoszeń w siedzibie Akademii.
W przypadku nieprzyjęcia rozprawy i niedopuszczenia jej do obrony Komisja ds. Przewodów Doktorskich przedstawia sprawę wraz z uzasadnieniem Senatowi Akademii.