dyplom doktora

Osobie, której nadano stopień doktora, wydaje się oryginał i jeden odpis dyplomu w języku polskim, a na jej pisemny wniosek – także odpis dyplomu w tłumaczeniu na język angielski albo język łaciński (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora).

Dyplomy doktorskie wręczane są doktorom na corocznej uroczystości Święta Uczelni (w maju).

Wydanie dyplomu następuje po wcześniejszym uregulowaniu wszystkich spraw merytorycznych i zobowiązań finansowych, związanych z przeprowadzeniem przewodu doktorskiego - w tym wypełnienie przez osobę, której nadano stopień naukowy doktora, karty Synaba i elektroniczne przesłanie do Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI) i złożenie jej w wersji drukowanej z własnoręcznym podpisem doktora do dziekanatu studiów doktoranckich Akademii.

W celu  otrzymania odpisu dyplomu doktora w tłumaczeniu na język obcy należy w ciągu 14 dni od dnia nadania stopnia  złożyć następujące dokumenty:

  • podanie o wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski albo łaciński (wzór w załączeniu)
  • dowód wpłaty za wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na ww. język obcy na kwotę 80 zł
  • wpłaty dokonuje się  na konto Alior Bank 61 2490 0005 0000 4530 3456 2606