złożenie rozprawy doktorskiej i wyznaczenie recenzentów

Rozprawa doktorska, powinna stanowić poprawne metodologicznie rozwiązanie oryginalnego problemu naukowego, wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.
W przypadku przewodów doktorskich, procedowanych w tzw. "starym" trybie (w Akademii są to przewody wszczęte do 30.09.2013r.) rozprawa doktorska składana jest w formie maszynopisu książki - bez dołączania streszczeń rozprawy w języku polskim i w języku angielskim.
W przypadku przewodów doktorskich, procedowanych w oparciu o znowlizowane przepisy (w Akademii są to przewody wszczęte w terminie 01.10.2013r. - 30.04.2019) rozprawa doktorska może być złożona w formie: maszynopisu książki, książki wydanej lub spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych - z obowiązkiem załączenia streszczeń rozprawy w języku polskim i w języku angielskim.
Rozprawę doktorską może także stanowić samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, jeżeli wykazuje ona indywidualny wkład kandydata przy opracowywaniu koncepcji, wykonywaniu części empirycznej, opracowaniu interpretacji wyników tej pracy.
Kandydat do stopnia doktora przedkłada kompletną rozprawę doktorską - w wersji drukowanej i w wersji elektronicznej oraz (osobno do akt przewodu doktorskiego) pisemną opinię promotora o rozprawie doktorskiej, w której poza opinią o rozprawie:

 • promotor zamieszcza dodatkowo stwierdzenie, że rozprawa doktorska spełnia wymogi określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz w stosownych aktach wykonawczych
 • promotor potwierdza również wywiązanie się promotora pomocniczego (o ile był powołany w przewodzie doktorskim) z powierzonych zadań, co daje podstawę do uwidocznienia dodatkowej adnotacji na stronie tytułowej rozprawy o osobie promotora pomocniczego

 

Wymagania dla rozpraw doktorskich

 

1. Wymagania dla rozpraw doktorskich w formie maszynopisu książki - w wersji drukowanej:

Kandydat przygotowuje rozprawę w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, w formacie A-4, karty trwale złączone oprawą o twardym grzbiecie (nie bindowane):

 • egzemplarz do akt przewodu w miękkiej okładce - zawierający CD-R z nagraną (w formacie "pdf") rozprawą doktorską. Płytę w kopercie, przeznaczonej do tego typu nośników, należy przykleić do wewnętrznej strony okładki rozprawy.
 • egzemplarz przeznaczony dla biblioteki - w miękkiej okładce
 • egzemplarze przeznaczone dla recenzentów - okładka według uzgodnień z promotorem
 • egzemplarz pozostawiony bezpośrednio u promotora - okładka według wymagań promotora

Rozprawa drukowana jest dwustronnie, a każda zapisana strona rozprawy musi być ponumerowana zgodnie z poniższą instrukcją:

 • strona tytułowa drukowana jest jednostronnie bez numeracji - wzór nr 1 plik do pobrania; wzór nr 2 plik do pobrania
 • kolejnymi stronami numerowanymi od "2" są:
  • oświadczenie autora rozprawy i promotora  plik do pobrania
  • streszczenia rozprawy w języku polskim i angielskim (tylko gdy są wymagane). Każde z nich o objętości do dwóch stron A-4, wydrukowane dwustronnie - wzór plik do pobrania
  • spis treści
  • i dalej cała merytoryczna zawartość rozprawy.

Pozostałe wymagania edytorskie (np. typ i rozmiar czcionki, marginesy, liczba wierszy/znaków na stronie itd) oraz wymagania merytoryczne, dotyczące przygotowania rozprawy, kandydat ustala z promotorem.

W przypadku, gdy rozprawę doktorską stanowi część pracy zbiorowej, kandydat przedkłada osobno do akt przewodu doktorskiego oświadczenia wszystkich jej współautorów, określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie.

2. Wymagania dla rozpraw doktorskich  w wersji elektronicznej:

 • zapis całości rozprawy (w brzmieniu identycznym jak wersja drukowana) zapisuje się w jednym pliku na nośniku elektronicznym CD-R w formacie „PDF”. Na płycie umieszcza się napis „Rozprawa doktorska – rok...”, oraz imię (imiona) i nazwisko autora rozprawy.
 • streszczenia rozprawy w języku polskim i języku angielskim (wyłącznie gdy są wymagane) kandydat zobowiązany jest dodatkowo przesłać w brzmieniu identycznym jak w wersji drukowanej w osobnych plikach w formacie „pdf” na adres poczty elektronicznej, podany na stronie internetowej Akademii w zakładce „Doktoranci - Przewody doktorskielink do strony – najpóźniej trzy dni przed złożeniem rozprawy w wersji drukowanej. Przesyłaną wiadomość e-mail prosimy zatytułować "streszczenia rozprawy" i podpisać imieniem i nazwiskiem kandydata.

 


 

Wybór recenzentów

Komisja d.s. Przewodów Doktorskich przedstawia Senatowi propozycje recenzentów, które mogą zostać przyjęte lub skorygowane, zgodnie z decyzją Senatu, która podejmuje uchwałę w tym zakresie.
Recenzje rozprawy doktorskiej powinny być sporządzone, stosownie do trybu procedowania przewodu, w terminie dwóch - trzech miesięcy od dnia przekazania wniosku o ich sporządzenie. W uzasadnionych przypadkach termin przedstawienia recenzji może być przedłużony o miesiąc.
Jeżeli jedna z recenzji zawiera wnioski o uzupełnienie lub poprawienie rozprawy, Komisja wnioskuje o poprawienie rozprawy, po czym kieruje ją do ponownej oceny tych samych recenzentów. W przypadku, gdy wszystkie recenzje są negatywne, Komisja odstępuje od dalszego postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i powiadamia o tym kandydata do stopnia doktora oraz promotora rozprawy, a także Senat.

Jeżeli osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w wyznaczonym terminie nie przedstawi rozprawy doktorskiej, Senat może podjąć uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego.