Projekty

Poziom kompetencji zdrowotnych (alfabetyzmu zdrowotnego) u młodych dorosłych osób z uszkodzeniami słuchu

Pomiar kompetencji zdrowotnych (alfabetyzmu zdrowotnego) jest przedmiotem rosnącej liczby badań. Niestety tendencja ta nie dotyczy Polski. Istnieje wyraźna potrzeba zbadania rzeczywistego poziomu tych kompetencji w naszym kraju oraz określenia czynników determinujących ich poziom wśród różnych grup społecznych.

Głównym celem naukowym niniejszego projektu jest określenie poziomu kompetencji zdrowotnych osób z uszkodzonym słuchem i porównanie tego poziomu z kompetencjami zdrowotnymi osób słyszących. Dodatkowym celem jest obserwacja czy w grupie osób z uszkodzonym słuchem istnieje zależność między sposobem porozumiewania się a kompetencjami zdrowotnymi w zakresie  stadiów przetwarzania informacji (pozyskiwanie, rozumienie, ocenianie, zastosowanie) w każdym spośród 3 obszarów takich, jak: ochrona zdrowia, zapobieganie chorobom i promocja zdrowia. Celem będzie też obserwacja czy i jakie istnieją zależności między czynnikami socjodemograficznymi a kompetencjami zdrowotnymi. Do osiągnięcia założonych celów badawczych zostanie zastosowany Europejski Kwestionariusz Kompetencji Zdrowotnych (HLS-EU-Q47).

Projekt stanowi wstępne przedsięwzięcie badawcze związane z perspektywą badań zakrojonych na szerszą skalę.

Koordynator projektu: dr Joanna Rostkowska

Termin realizacji: 1.02.2023 do 1.02.2024

Identyfikacja możliwości wsparcia artystów z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce w sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19

 

Projekt działań wspierających twórców z niepełnosprawnością intelektualną w sytuacji kryzysowej związanej z ograniczeniem kontaktów społecznych

Efektem planowanych badań będą rekomendacje dla instytucji promujących sztukę i opiekujących się artystami dotyczące podejmowanych przez nie działań wspierających artystów z niepełnosprawnością w sytuacji kryzysowej związanej z ograniczeniem kontaktów społecznych. Powstaną one w oparciu o doświadczenia zdobyte w czasie radzenia sobie w sytuacji izolacji (lockdownów) spowodowanej pandemią COVID-19 w Polsce. Zaproponowane rozwiązania można będzie wykorzystać w innych podobnych sytuacjach, w których zachodzi prawdopodobieństwo ograniczenia kontaktów społecznych. Wyniki będą miały doniosłe znaczenie dla działań zapobiegających podwójnemu wykluczeniu.

Kierownik projektu:

dr Agnieszka Żabińska

członkinie grupy projektowej:

dr hab. Ewa Maria Kulesza prof. APS i dr Grażyna Walczak

„Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących  (TOPON)”

Projekt realizowany na podstawie umowy  Partnerstwa nr 2021/05/234 z dnia 27.05.2021 POWR.04.03.00-00-0072/20 w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 

Projekt realizowany w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), Akademią Pedagogiki Specjalnej (APS), Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego (FIRR), Polskim Związkiem Niewidomych (PZN), Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi w Laskach (TOnOS), partnerem duńskim Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS).

 

Koordynator projektu: dr Kamila Miler-Zdanowska

Termin realizacji: 1.06.2021 do 30.11.2023. 
Pracownicy Zakładu Tyflopedagogiki realizujący projekt: dr hab. prof. APS Małgorzata Walkiewicz-Krutak, dr Kamila Miler-Zdanowska, dr Kornelia Czerwińska, dr Małgorzata Paplińska

 

Głównym celem projektu jest opracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowego standardu kształcenia i dokształcania nauczycieli/instruktorów orientacji przestrzennej oraz programu szkolenia osób niewidomych i słabowidzących w zakresie orientacji przestrzennej.

 

Efektem projektu będzie: 

  • wykształcenie min. 12 nowych nauczycieli/instruktorów orientacji przestrzennej, 
  • uzupełnienie kompetencji co najmniej 94 nauczycieli/instruktorów orientacji przestrzennej, 
  • nabycie kompetencji w zakresie orientacji przestrzennej przez co najmniej 200 osób z niepełnosprawnością wzroku

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegół PO WER Wdrożenie nowych rozwiązań, w szczególności z zakresu aktywizacji zawodowej, kształcenia przez całe życie i tworzenia oraz realizacji polityk publicznych, dzięki współpracy z partnerem zagranicznym (PP). Dzięki realizacji projektu możliwy będzie transfer, zaadoptowanie i wdrożenie we współpracy z Partnerem Ponadnarodowym nowego rozwiązania: modelu kształcenia specjalistów w zakresie nauczani orientacji przestrzennej osób z niepełnosprawnością wzroku. Realizacja projektu przyczyni się również do wymiany informacji i budowania współpracy pomiędzy partnerami polskimi i PP, co sprzyjać będzie wzmacnianiu potencjału instytucji biorących udział w projekcie.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie:

http://topon.pfron.org.pl/