Zespoły badawcze

PROJEKT POLSKO-INDONEZYJSKO-TAJWAŃSKI 2020-2021

Partnerami w projekcie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej są Surabaya Negeri University (Indonezja) https://en.unesa.ac.id/ i National Pingtung University (Tajwan) https://www.nptu.edu.tw

 

Instytut Pedagogiki Specjalnej APS zainicjował i koordynuje międzynarodowy dydaktyczno-badawczy projekt pt. Edukacja uczniów ze specjalnymi potrzebami w okresie Covid-19 z perspektywy nauczycieli polskich, indonezyjskich i tajwańskich". (Education of students with special needs in the Covid - 19 epidemic period from Polish, Indonesian and Taiwanese teachers' perspective").

W skład zespołu projektowego z Instytutu Pedagogiki Specjalnej APS wchodzą

dr hab. Ewa M. Kulesza, prof. APS (inicjator projektu), dr Milena Miałkowska-Kozaryna (koordynator), dr Grażyna Walczak, dr Iwona Konieczna, dr Magda Lejzerowicz, dr Diana Aksamit, dr Urszula Gosk oraz prof. Mr. Sujarwanto i dr Rofiah Khofidotur - przedstawiciele Uniwersytetu Negeri Surabaya w Indonezji (UNESA), a także prof.  Chiu-Hsia Huang z Uniwersytetu National Pingtung (NPTU).

Część dydaktyczna - wykłady o edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami w każdym partnerskim kraju, jak i część badawcza w terenie - rozpoznanie sytuacji uczniów w okresie pandemii, zostały zrealizowane.

Obecnie zespół opracowuje wyniki badań i przygotowuje publikację pt. „Overview Teaching within the Pandemic: Lessons Learned from Indonesia, Poland and Taiwan”. Książka w języku angielskim zostanie wydana z grantu Uniwersytetu Negeri Surabaya w Indonezji w 2021 roku.

 

Zakład Tyflopedagogiki od 01.06.2021 do 30.11.2023 będzie realizował projekt "Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)".

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.04.03.00-00-0072/20.P

Projekt realizowany w partnerstwie z:

Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) - Lider projektu,

Polskim Związkiem Niewidomych (PZN),

Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi w Laskach (TOnOS),

Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (APS),

Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego (FIRR),

partnerem duńskim Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS).

na podstawie umowy partnerskiej nr 2021/05/234 z dnia 27.05.2021.

Koordynator projektu z APS: dr Kamila Miler-Zdanowska

Termin realizacji: 1.06.2021 do 30.11.2023

Głównym celem projektu jest opracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowego standardu kształcenia i dokształcania nauczycieli/instruktorów orientacji przestrzennej oraz programu szkolenia osób niewidomych i słabowidzących w zakresie orientacji przestrzennej.

Efektem projektu będzie:

- wykształcenie min. 12 nowych nauczycieli/instruktorów orientacji przestrzennej,

- uzupełnienie kompetencji co najmniej 94 nauczycieli/instruktorów orientacji przestrzennej,

- nabycie kompetencji w zakresie orientacji przestrzennej przez co najmniej 200 osób z niepełnosprawnością wzroku.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER - Wdrożenie nowych rozwiązań, w szczególności z zakresu aktywizacji zawodowej, kształcenia przez całe życie i tworzenia oraz realizacji polityk publicznych, dzięki współpracy z partnerem zagranicznym (PP). Dzięki realizacji projektu możliwy będzie transfer, zaadoptowanie i wdrożenie we współpracy z Partnerem Ponadnarodowym nowego rozwiązania: modelu kształcenia specjalistów w zakresie nauczani orientacji przestrzennej osób z niepełnosprawnością wzroku. Realizacja projektu przyczyni się również do wymiany informacji i budowania współpracy pomiędzy partnerami polskimi i PP, co sprzyjać będzie wzmacnianiu potencjału instytucji biorących udział w projekcie.