Koła naukowe i aktywność studencka


                                                             

Koło Naukowe "Disability Studies"

Działalność Koła Naukowego „Disability Studies” APS skoncentrowana jest wokół interdyscyplinarnych badań nad niepełnosprawnością. Członkowie i członkinie koła rozwijają swoje zainteresowania, pogłębiają wiedzę oraz zdobywają nowe umiejętności poprzez uczestnictwo w konferencjach naukowych, pisanie artykułów naukowych oraz prowadzenie warsztatów takich jak np. warsztaty z malowania intuicyjnego, warsztaty pracy z ciałem czy warsztaty związane z samodzielnością osób z zaburzeniami Ośrodkowego Układu Nerwowego. Kontakt: disability.studies.aps@gmail.com

Opiekun naukowa koła: dr Magda Lejzerowicz

Przewodnicząca koła: Weronika Bielecka

https://www.facebook.com/SKN.DisabilityStudies

 

Koło Naukowe Terapii Pedagogicznej

Głównymi celami działalności Koła Naukowego jest: pogłębienie wiedzy na temat Terapii Pedagogicznej oraz prowadzenie badań naukowych w zakresie Terapii Pedagogicznej. Dodatkowo współpracujemy z instytucjami zajmującymi się tematyką dysleksji i dyskalkulii. Angażujemy się w organizację konferencji na terenie uczelni. Oprócz realizacji projektów naukowych członkowie koła zajmują się organizacją warsztatów, szkoleń oraz spotkań tematycznych. Kontakt: kn.terapiapedagogiczna@gmail.com

https://www.facebook.com/KNTerapiiPedagogicznej

   

Koło Naukowe Wczesnego Wspomagania Rozwoju „PROGRESSUS”

Organizacja studencka zrzeszająca osoby zainteresowane problematyką wspierania rozwoju małego dziecka. Fundamentalnym celem działalności jest poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu wieloprofilowego, transdyscyplinarnego wspomagania rozwoju małego dziecka, w tym dziecka zagrożonego dysfunkcją rozwojową lub z niepełnosprawnością oraz wsparcia rodziny.  Działania swoje opieramy na czterech filarach: obszarze naukowym, charytatywno- pomocowym, warsztatowo- szkoleniowym oraz organizacyjnym.

https://www.facebook.com/KNWWRProgressus/

 logo koła naukowego logopedii

 Koło Naukowe Logopedii

Koło Naukowe Logopedii zrzesza studentów logopedii oraz osoby zainteresowane mową i zaburzeniami w jej zakresie. Członkowie Koła pogłębiają i rozwijają swoją wiedzę z zakresu logopedii, kształtują umiejętności oraz rozwijają zainteresowania członków koła. Nabywają i przekazują wiedzę logopedyczną poprzez uczestnictwo w ogólnopolskich konferencjach logopedycznych, szkoleniach oraz organizacji transmisji na żywo na fanpage’u koła. Koło Naukowe współpracuje z organizacjami i instytucjami o działalności pokrewnej oraz innymi Kołami Naukowymi.

Kontakt: knl.logopedia55@gmail.com

Opiekun Koła Naukowego dr Dorota Lipiec

Przewodnicząca Koła Naukowego Monika Kacprzyńska

https://www.facebook.com/KNL.APS/

logo koła naukowego idem

Od października 2021 r. Koło Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną IDEM działa w składzie:

Aleksandra Marks - Przewodnicząca

Anna Rosik - Zastępca przewodniczącej

Maria Kapczyńska - Sekretarz

oraz członkinie: Daria Sławińska, Julita Domiziak, Patrycja Kuźmińska, Weronika Pawłowska, Marta Łapińska.

Opiekunami Koła Naukowego IDEM są dr hab. Andrzej Giryński prof. ASP oraz mgr Klaudia Majewska.

Spotykamy się raz w tygodniu, w środy o 8.30. Omawiamy wtedy aktualne sprawy, planujemy kolejne działania, nawiązujemy współpracę z innymi studentkami i studentami oraz uczelnianymi organizacjami studenckimi.

Obecnie realizujemy nasz autorski projekt „APS: Akademia Promuje Self-adwokaturę”. W cyklu spotkań tego projektu zapraszamy osoby z niepełnosprawnością intelektualną do murów naszej uczelni. Ma to na celu poznać prawa, możliwości, a także dowiedzieć się o samorzecznictwie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poruszamy również inne tematy ważne dla naszych gości tj. samodzielność, wartości, komunikacja, seksualność, związki osób z niepełnosprawnością intelektualną, jak też bezpieczne korzystanie z internetu. Projekt realizujemy wraz ze specjalistami w danej dziedzinie, którzy zawsze chętnie się dzielą swoją wiedzą i doświadczeniem.

Zapraszamy do obserwowania naszych działań na Facebooku: https://www.facebook.com/idemAPS

 

logo koła resocjalizacji, dwie ręce związane kajdankami na niebieskimm tle

Koło Naukowe Resocjalizacji to organizacja studencka, która zrzesza osoby zainteresowane tematyką resocjalizacji i swoją działalność skupia na zdobywaniu umiejętności i wiedzy praktycznej przez przyszłych pedagogów resocjalizacyjnych. Członkowie Koła prowadzą wywiady i spotkania z praktykami resocjalizacji, które mają na celu przybliżyć tę tematykę nie tylko studentom resocjalizacji, ale również szerszej społeczności. Organizowane są hospitacje w ośrodkach, fundacjach, czy stowarzyszeniach, których pracownicy biorą udział w procesie resocjalizacji. Możliwy jest również rozwój zainteresowań naukowych członków poprzez uczęszczanie na konferencje naukowe, czy prowadzenie badań naukowych z zakresu resocjalizacji. Nasza strona na FB to https://www.facebook.com/resoaps

Można do nas napisać: knreso.aps@gmail.com