Rozpoczęcie specjalizacji

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie jest jednostką posiadającą akredytację na prowadzenie kształcenia specjalizacyjnego w dziedzinie Psychologia kliniczna.

Kształci w ramach:

Psychologii klinicznej chorych z zaburzeniami psychicznymi
Psychologii klinicznej chorych somatycznie
Psychologii klinicznej dzieci i młodzieży
Neuropsychologii klinicznej

Specjalizacja w psychologii klinicznej stanowi jedną ze specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. 

Zasady rozpoczynania szkolenia specjalizacyjnego, jego odbywania oraz przystępowania do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego regulują przepisy:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. 2023 poz. 506)

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia Dz.U. 2023 poz. 1771

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 2469)