Przebieg specjalizacji

Programy specjalizacji są dostępne na stronie www.cmkp.edu.pl

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra psychologii trwa 4 lata, w tym 2 lata szkolenia specjalizacyjnego podstawowego i 2 lata szkolenia specjalizacyjnego szczegółowego w jednym z 4 bloków szczegółowych. Szczegółowe czasy trwania modułów oraz kursów specjalizacyjnych i staży kierunkowych realizowanych w ramach tych modułów są określone w każdym bloku.

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej prowadzone jest zgodnie z programem szkolenia i kończy się egzaminem. Jednostka akredytowana do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego organizuje zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz staże kierunkowe. Kierownik specjalizacji nadzoruje przebieg szkolenia specjalizacyjnego realizowanego przez osobę specjalizującą się. Szkolenie specjalizacyjne odbywa się poprzez uczestniczenie w kursach specjalizacyjnych, udział w stażach kierunkowych w wytypowanych instytucjach, napisanie pracy poglądowej lub oryginalnej, samokształcenie drogą studiowania piśmiennictwa oraz nabywanie doświadczenia w wyniku realizacji zadań praktycznych. Kursy specjalizacyjne kończą się kolokwium zaliczanym przez kierownika kursu, a staże kierunkowe przygotowaniem studium przypadku i zdaniem kolokwium u opiekuna stażu. Zarówno studia przypadków, jak i pisemne kolokwia są przechowywane w jednostce szkolącej. Osoba specjalizująca się w procesie kształcenia uczestniczy także w superwizji procesu diagnostycznego i pomocy psychologicznej, realizowanej pod nadzorem superwizora psychologii klinicznej, w ramach zajęć dydaktycznych organizowanych przez jednostkę posiadającą akredytację do szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychologii klinicznej. Superwizorem psychologii klinicznej jest osoba, która uzyskała certyfikat Sekcji Psychologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej i jest wpisana na listę Certyfikowanych Superwizorów Psychologii Klinicznej publikowaną na stronie internetowej PTPK. Superwizja kliniczna tj. superwizja procesu diagnostycznego i pomocy psychologicznej jest ukierunkowana na monitoring i wsparcie w zakresie: 1) procesu konceptualizacji zgłaszanego problemu; 2) doboru właściwych narzędzi diagnostycznych do weryfikacji postawionych hipotez na temat problematyki lub aktualnego funkcjonowania osoby; 3) interpretacji wyników procesu diagnostycznego, w kontekście indywidualnym i środowiskowym; 4) określenia profilu potrzebnego wsparcia w odniesieniu do uzyskanych wyników postępowania diagnostycznego. W trakcie realizacji programu specjalizacji z psychologii klinicznej oraz realizacji staży kierunkowych i samokształcenia osoba specjalizująca się nabywa umiejętności i kompetencji do opracowywania klinicznego studium przypadku. Po ukończeniu i zaliczeniu kształcenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji, osoba specjalizująca się jest zobowiązana opracować pod kierunkiem kierownika specjalizacji i przedstawić w części praktycznej Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w Centrum Egzaminów Medycznych, kliniczne studium przypadku w zakresie tematyki wybranej przez siebie i zrealizowanej ścieżki kształcenia specjalizacyjnego szczegółowego w dziedzinie psychologii klinicznej.

Szkolenie specjalizacyjne składa się z dwóch części:

1) specjalistycznego bloku podstawowego (BP);

2) specjalistycznego bloku szczegółowego (BS).

W bloku podstawowym osoba specjalizująca się zdobywa podstawową wiedzę i umiejętności dotyczące zastosowania psychologii klinicznej w obszarach medycyny: 1) psychiatrii; 2) chorób somatycznych; 3) chorób układu nerwowego; 4) psychiatrii dzieci i młodzieży oraz pediatrii.

W bloku szczegółowym osoba specjalizująca się wybiera jedną ze ścieżek szkolenia specjalizacyjnego i pogłębia swoją wiedzę i umiejętności szczegółowe, właściwe dla zaburzeń i chorób danego obszaru medycyny oraz różnych grup ryzyka.

Poszczególne etapy programu specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej związane są z realizacją kolejnych modułów nauczania, w tym z kursów i staży kierunkowych.

W specjalistycznym bloku podstawowym przewiduje się 7 modułów obejmujących 20 kursów specjalizacyjnych i 7 staży kierunkowych, natomiast w specjalistycznych blokach szczegółowych – w każdej z czterech specjalności szczegółowych odpowiednio:

1) psychologia kliniczna chorych z zaburzeniami psychicznymi 6 modułów, w tym 7 kursów specjalizacyjnych i 5 staży kierunkowych (BS1);

2) psychologia kliniczna chorych somatycznie 5 modułów, w tym 8 kursów specjalizacyjnych i 6 staży kierunkowych (BS2);

3) neuropsychologia kliniczna 6 modułów, w tym 7 kursów specjalizacyjnych i 4 staże kierunkowe (BS3);

4) psychologia kliniczna dzieci i młodzieży 5 modułów, w tym 5 kursów specjalizacyjnych i 5 staży kierunkowych (BS4).