Studia stacjonarne jednolite magisterskie

Specjalności - studia stacjonarne jednolite magisterskie

(Wszystkie oferowane specjalności dają przygotowanie pedagogiczne do pracy w zawodzie nauczyciela)

Rekrutacja na specjalności na kierunku odbywa się w trakcie studiów w czasie drugiego semestru. 
Istnieje możliwość nieutworzenia grupy specjalnościowej w sytuacji braku zainteresowania nią wystarczającej liczby studentek i studentów. 
Proces rekrutacji do grup specjalnościowych jest ogłaszany z początkiem roku akademickiego w szczegółowej organizacji roku akademickiego i w systemie USOS.


Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
- absolwenci przygotowani będą do prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z niepełnosprawnością sprzężoną z współwystępującą niepełnosprawnością intelektualną. Uzyskają wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania osoby niepełnosprawnej, wieloprofilowej terapii oraz metodyki kształcenia specjalnego i rehabilitacji. Będą potrafili przeciwdziałać marginalizacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, przedstawiać ich potrzeby, możliwości i ograniczenia. Po ukończeniu studiów absolwenci przygotowani będą do pracy w charakterze nauczyciela pedagoga specjalnego w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim w przedszkolach i szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi, pedagoga specjalnego prowadzącego zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, pedagoga specjalnego – terapeuty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, rehabilitacyjnych i ośrodkach rehabilitacyjnych. Absolwenci, będą również mogli podjąć pracę w charakterze nauczyciela współorganizującego proces kształcenia integracyjnego (nauczyciela wspierającego) w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w placówkach integracyjnych, w placówkach z oddziałami integracyjnymi oraz w placówkach realizujących edukację włączającą.

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu  - absolwenci przygotowani będą do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu. Uzyskają wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: medycznych i psychologicznych podstaw zaburzeń specyfiki funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego i społecznego dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, metod terapii autyzmu, diagnozy funkcjonalnej oraz konstruowania i realizacji indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych. Po ukończeniu studiów absolwenci przygotowani będą do pracy w charakterze nauczyciela specjalisty prowadzącego zajęcia z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w: przedszkolach ogólnodostępnych, przedszkolach specjalnych i innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych ogólnodostępnych, szkołach podstawowych specjalnych, szkołach integracyjnych i szkołach z oddziałami integracyjnymi oraz nauczyciela współorganizującego proces kształcenia (nauczyciela wspierającego) w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w placówkach integracyjnych, w placówkach z oddziałami integracyjnymi oraz w placówkach realizujących edukację włączającą. Absolwenci, będą również mogli podjąć pracę w charakterze nauczyciela współorganizującego proces kształcenia integracyjnego (nauczyciela wspierającego) w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w placówkach integracyjnych, w placówkach z oddziałami integracyjnymi oraz w placówkach realizujących edukację włączającą.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) - absolwenci przygotowani będą do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą z wadą słuchu. Uzyskają wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: audiologii i technicznych środków korekcyjnych, psychologii dziecka z wadą słuchu, surdologopedii, polskiego języka migowego (PJM) oraz metodyki kształcenia specjalnego i rehabilitacji słuchu i mowy. Będą potrafili przeciwdziałać marginalizacji osób niesłyszących/głuchych, słabosłyszących, przedstawiać ich potrzeby, możliwości i ograniczenia. Po ukończeniu studiów absolwenci będą mogli uzyskać zatrudnienie na stanowisku: pedagoga specjalnego prowadzącego zajęcia z zakresu rewalidacji indywidualnej osób z niepełnosprawnością słuchu w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych, w ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju; specjalisty surdopedagoga w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących oraz w specjalistycznych poradniach dla dzieci i młodzieży z uszkodzonym narządem słuchu oraz poradniach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Absolwenci, będą również mogli podjąć pracę w charakterze nauczyciela współorganizującego proces kształcenia integracyjnego (nauczyciela wspierającego) w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w placówkach integracyjnych, w placówkach z oddziałami integracyjnymi oraz w placówkach realizujących edukację włączającą.

Terapia pedagogiczna - absolwenci przygotowani będą do pracy z osobami (uczniami) z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją, dysgrafią, dysortografią i dyskalkulią). Po ukończeniu studiów absolwenci posiadać będą posiadać wiedzę na temat uwarunkowań specyficznych trudności w uczeniu się oraz umiejętność diagnozowania specyficznych trudności edukacyjnych, opracowywania i realizowania indywidualnych programów terapeutycznych. Po ukończeniu studiów absolwenci posiadać będą przygotowanie do pracy w charakterze nauczyciela specjalisty terapii pedagogicznej na stanowisku nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne tj. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych placówkach realizujących pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Absolwenci, będą również mogli podjąć pracę w charakterze nauczyciela współorganizującego proces kształcenia integracyjnego (nauczyciela wspierającego, wspomagającego) w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w placówkach integracyjnych, w placówkach z oddziałami integracyjnymi oraz w placówkach realizujących edukację włączającą.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) - absolwenci specjalności przygotowani będą do pracy z osobami słabowidzącymi i niewidomymi w różnym wieku (od okresu wczesnodziecięcego po dorosłość). Posiadać będą kompetencje w zakresie: diagnozowania specjalnych potrzeb edukacyjnych i rehabilitacyjnych osób z dysfunkcją wzroku, przeprowadzania funkcjonalnej oceny wzroku dzieci i dorosłych oraz opracowywania i realizacji programów wspomagających rozwój tej grupy osób (dostosowanie materiałów dydaktycznych i przestrzeni, prowadzenie rehabilitacji wzroku, dobór i wykorzystanie technologii wspomagających, nauczanie orientacji przestrzennej i samodzielnego przemieszczania się osób niewidomych i słabowidzących, wsparcie w wykonywaniu czynności życia codziennego). Po ukończeniu studiów absolwenci posiadać będą przygotowanie do pracy w charakterze: a) pedagoga specjalnego prowadzącego zajęcia z zakresu rewalidacji indywidualnej osób z niepełnosprawnością wzroku w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych, w ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju; b) rehabilitanta wzroku w placówkach oświatowych i pozaoświatowych (fundacje, stowarzyszenia); c) nauczyciela orientacji przestrzennej w placówkach oświatowych i pozaoświatowych; d) nauczyciela pisma Braille’a w placówkach oświatowych i pozaoświatowych. Absolwenci, będą również mogli podjąć pracę w charakterze nauczyciela współorganizującego proces kształcenia integracyjnego (nauczyciela wspierającego) w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w placówkach integracyjnych, w placówkach z oddziałami integracyjnymi oraz w placówkach realizujących edukację włączającą.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - absolwenci przygotowani będą do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, uzyskają kompetencje w zakresie profilaktyki, wieloprofilowej diagnozy, rehabilitacji oraz wspomagania rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością lub z zaburzeniami rozwojowymi w tym m. in. z dysfunkcją wzroku, słuchu, ruchu, opóźnieniem rozwoju psychoruchowego i zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Po ukończeniu studiów absolwenci posiadać będą przygotowanie pedagogiczne do pracy w charakterze terapeuty – pedagoga specjalnego w zespołach wczesnego wspomagania, placówkach wczesnej interwencji oraz w zakresie opieki nad małym dzieckiem (żłobki, centra wsparcia rodziny). Absolwenci, będą również mogli podjąć pracę w charakterze nauczyciela współorganizującego proces kształcenia integracyjnego (nauczyciela wspierającego) w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w placówkach integracyjnych, w placówkach z oddziałami integracyjnymi oraz w placówkach realizujących edukację włączającą.

 

 Internetowa Rejestracja Kandydatów - link do strony