Studia niestacjonarne jednolite magisterskie

Specjalności - studia niestacjonarne jednolite magisterskie

(Wszystkie oferowane specjalności dają przygotowanie pedagogiczne do pracy w zawodzie nauczyciela)

Rekrutacja na specjalności na kierunku odbywa się w trakcie studiów w czasie drugiego semestru. 
Istnieje możliwość nieutworzenia grupy specjalnościowej w sytuacji braku zainteresowania nią wystarczającej liczby studentek i studentów. 
Proces rekrutacji do grup specjalnościowych jest ogłaszany z początkiem roku akademickiego w szczegółowej organizacji roku akademickiego i w systemie USOS.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - absolwenci przygotowani będą do prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z niepełnosprawnością sprzężoną z współwystępującą niepełnosprawnością intelektualną. Uzyskają wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania osoby niepełnosprawnej, wieloprofilowej terapii oraz metodyki kształcenia specjalnego i rehabilitacji. Będą potrafili przeciwdziałać marginalizacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, przedstawiać ich potrzeby, możliwości i ograniczenia. Po ukończeniu studiów absolwenci przygotowani będą do pracy w charakterze nauczyciela pedagoga specjalnego w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim w przedszkolach i szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi, pedagoga specjalnego prowadzącego zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, pedagoga specjalnego – terapeuty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, rehabilitacyjnych i ośrodkach rehabilitacyjnych. Absolwenci, będą również mogli podjąć pracę w charakterze nauczyciela współorganizującego proces kształcenia integracyjnego (nauczyciela wspierającego) w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w placówkach integracyjnych, w placówkach z oddziałami integracyjnymi oraz w placówkach realizujących edukację włączającą.

Terapia pedagogiczna - absolwenci przygotowani będą do pracy z osobami (uczniami) z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją, dysgrafią, dysortografią i dyskalkulią). Po ukończeniu studiów absolwenci posiadać będą posiadać wiedzę na temat uwarunkowań specyficznych trudności w uczeniu się oraz umiejętność diagnozowania specyficznych trudności edukacyjnych, opracowywania i realizowania indywidualnych programów terapeutycznych. Po ukończeniu studiów absolwenci posiadać będą przygotowanie do pracy w charakterze nauczyciela specjalisty terapii pedagogicznej na stanowisku nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne tj. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych placówkach realizujących pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Absolwenci, będą również mogli podjąć pracę w charakterze nauczyciela współorganizującego proces kształcenia integracyjnego (nauczyciela wspierającego, wspomagającego) w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w placówkach integracyjnych, w placówkach z oddziałami integracyjnymi oraz w placówkach realizujących edukację włączającą.

 Internetowa Rejestracja Kandydatów - link do strony