wszczęcie przewodu doktorskiego

UWAGA: Wszczęcie przewodu doktorskiego było możliwe do 30.04.2019 r. Poniższe informacje mają charakter archiwalny.

Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym, określonym przez ministra nauki na podstawie przepisów, dotyczących finansowania nauki, lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej.

Wszczęcie przewodu doktorskiego  możliwie jest po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Komisji ds. Przewodów Doktorskich, która sprawdza dokumentację pod względem formalnym i wyznacza samodzielnego pracownika nauki do oceny wartości merytorycznej i metodologicznej przedłożonej koncepcji rozprawy doktorskiej.
W przypadku, gdy złożona dokumentacja nie spełnia wymogów formalnych, a koncepcja i  spójny fragment  rozprawy doktorskiej budzi uzasadnione wątpliwości merytoryczne i/lub metodologiczne Komisja występuje do kandydata oraz opiekuna naukowego o ponowne przygotowanie i złożenie koncepcji, z uwzględnieniem uwag recenzenta koncepcji.
Jeżeli dokumentacja spełnia wymogi i koncepcja została pozytywnie oceniona, Komisja formułuje wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego i przedstawia go Senat wraz ze wskazaniem propozycji osoby promotora lub promotora i promotora pomocniczego.
Czynność wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora lub promotora i promotora pomocniczego kończy się uchwałą Senatu Akademii.