Regulamin praktyk zawodowych

Załącznik do Zarządzenia Nr 81a/2017

Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

z dnia 30 września 2017 r.

 


 
Regulamin praktyk zawodowych  na studiach doktoranckich

w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
   
 
§ 1

1. Praktyki zawodowe przygotowują doktoranta kształcącego się na studiach doktoranckich w uczelni do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego.

2. Praktyki zawodowe mogą być realizowane w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni lub uczestniczenia w ich prowadzeniu.

3. Praktyki zawodowe mogą być realizowane w innej formie niż prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni lub uczestniczenia w ich prowadzeniu. 

4. Zgodę na realizację praktyk zawodowych w innej formie niż prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni lub uczestniczenia w ich prowadzeniu wyraża kierownik studiów doktoranckich.


§ 2

1. Wymiar praktyk zawodowych na I roku studiów doktoranckich, realizowanych w formie uczestniczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, nie może być mniejszy niż 10 godzin. Dokładną liczbę godzin określa program studiów doktoranckich.

2. Wymiar praktyk zawodowych na II, III, IV roku studiów, realizowanych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych, wynosi 90 godzin rocznie. 

3. Doktorant może odbywać część praktyk zawodowych w formie opieki nad praktykami studenckimi. Ustala się, że opieka nad jedną grupą praktyk studenckich jest równoważna  20 godzinom zajęć dydaktycznych, prowadzonych przez doktoranta.  

4. Doktorant zatrudniony w charakterze nauczyciela akademickiego, prowadzący zajęcia dydaktyczne w uczelni wyższej lub uczestniczący w ich prowadzeniu, jest zwolniony z praktyk zawodowych realizowanych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych. Wymagane jest złożenie zaświadczenia z miejsca pracy o zatrudnieniu w charakterze nauczyciela akademickiego.

 
§ 3

1. Za zajęcia realizowane w ramach rocznego obowiązującego wymiaru praktyk zawodowych doktorant nie pobiera wynagrodzenia. 

2. Realizacja praktyk zawodowych ponad wymiar godzin przewidziany na dany rok akademicki, za uprzednią zgodą kierownika studiów doktoranckich, może być wykonywana za wynagrodzeniem na podstawie umowy cywilnoprawnej albo zostać zaliczona na poczet praktyk zawodowych realizowanych w następnym roku akademickim. 

 
§ 4

1. Zapewnienie doktorantom możliwości odbywania zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych powierza się dyrektorom instytutów, w których zatrudnieni są opiekunowie/ promotorzy doktorantów.

2. W uzasadnionych sytuacjach dziekan wydziału, na którym odbywają się studia doktoranckie, może wskazać jako miejsce odbywania praktyk zawodowych lub ich części inny instytut niż ten, w którym zatrudniony jest opiekun/ promotor. 

3. Za zapewnienie możliwości odbywania praktyk zawodowych doktorantom, którzy posiadają opiekunów/ promotorów niezatrudnionych w APS odpowiadają dyrektorzy instytutów wskazani przez dziekana.  

§ 5

1. Przed rozpoczęciem planowania obsad zajęć na następny rok akademicki kierownik studiów doktoranckich przekazuje dyrektorom instytutów zestawienie, zawierające charakterystykę kwalifikacji formalnych oraz zainteresowań naukowych poszczególnych doktorantów.  

2. Przydzielenie doktorantom zajęć realizowanych w ramach praktyk zawodowych powinno poprzedzać przydział godzin ponadwymiarowych pracownikom Akademii oraz zatrudnianie pracowników zewnętrznych w ramach umów zleceń i umów o dzieło. 

   
§ 6

1. Nadzór merytoryczny nad realizacją praktyk zawodowych sprawuje opiekun naukowy/ promotor doktoranta. 

2. Opiekun/ promotor powinien przed rozpoczęciem pierwszych zajęć zapoznać się z sylabusem przedmiotu prowadzonego przez doktoranta oraz hospitować zajęcia prowadzone przez doktoranta przynajmniej dwa razy w ciągu roku akademickiego.

3.  Realizację praktyk zawodowych zalicza opiekun naukowy/promotor poprzez dokonanie wpisu w indeksie doktoranta.

 
§ 7

1. W Akademii obowiązuje indywidualna karta praktyk doktoranta, której wzór określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (kliknij)

2. Indywidualna karta praktyk doktoranta zawiera wykaz zajęć przewidzianych  do realizacji przez doktoranta na dany rok akademicki. Przydział zajęć potwierdza dyrektor instytutu i przekazuje kartę do Biura ds. Organizacji Planowania i Kształcenia, a jej kopię do Dziekanatu wraz   z przekazaniem obsad zajęć na następny rok akademicki. Na koniec roku akademickiego kierownik Biura ds. Organizacji Planowania i Kształcenia potwierdza zrealizowanie przez doktoranta zajęć bez pobierania wynagrodzenia przekazuje kartę do Dziekanatu.   

3. Rozliczona indywidualna karta praktyk doktoranta jest przechowywana w dokumentacji studiów.

 
 § 8

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.