Inne bazy w sieci

Zasoby dostępne on-line

Zasoby naukowe dostępne on-line:

Otwórz Książkę - to otwarta i darmowa cyfrowa kolekcja książek naukowych polskich uczonych reprezentujących różne dziedziny wiedzy, w tym psychologię, socjologię i pedagogikę.
Dostęp: http://otworzksiazke.pl/
Wszystkie zasoby dostępne są również na stronie Biblioteki Nauki: https://bibliotekanauki.pl/

BazHum  - to program opracowania, digitalizacji i udostępniania pełnotekstowej zawartości polskich czasopism naukowych z zakresu humanistyki i nauk społecznych.
Dostęp: http://bazhum.muzhp.pl/

Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie - oferuje dostęp do materiałów dot. szeroko pojętej pedagogiki i nauk pokrewnych. Obejmuje monografie, podręczniki, druki XIX i XX-wieczne, wybrane publikacje Wydawnictwa Naukowego UP, materiały konferencyjne, multimedia (katalogi wystaw organizowanych w Bibliotece).
Dostęp:
http://pbc.up.krakow.pl/dlibra

Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa UWr - ma na celu gromadzenie i prezentację materiałów naukowych i dydaktycznych z zakresu szeroko rozumianej pedagogiki i dziedzin pokrewnych. Jej głównym zadaniem jest wspomaganie procesów badawczych i dydaktycznych w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz popularyzowanie dokonań z tego zakresu.
Dostęp: https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/collectiondescription/77

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji - gromadzi i udostępnia materiały i publikacje opracowane w ramach działalności wydziałów ORE i projektów EFS dotyczące edukacji.
Dostęp: http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra

Repozytorium CEON  - zawiera publikacje polskich naukowców w otwartym dostępie:  https://depot.ceon.pl/

Czytelnia czasopism PAN - prezentuje pełne treści czasopism wydawanych lub współwydawanych przez komitety i oddziały PAN, a także wydawanych przez Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN.
Dostęp:
http://journals.pan.pl/dlibra

Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych - dostęp do zdigitalizowanych materiałów archiwalnych, publikacji naukowych, dokumentacji badań oraz piśmienniczego dziedzictwa kulturowego wyselekcjonowanych ze zbiorów 16 polskich instytutów naukowych (m.in. Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Instytut Badań Literackich, Instytut Języka Polskiego PAN, Instytut Historii PAN) oraz ich bibliotek tworzących Konsorcjum Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych.
Dostęp:
https://rcin.org.pl/dlibra?language=pl

CEJSH. The Central European Journal of Social Sciences and Humanities - gromadzi angielskie streszczenia oraz linki do pełnych tekstów artykułów i rozpraw, które ukazały się głównie w czasopismach poświęconych naukom społecznym i humanistycznym, wydawanych w Europie Środkowej.
Dostęp:
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/search/article.action?cid=8a0f51cc-51af-4477-a0a5-29da852131fa 
Wszystkie zasoby dostępne są również na stronie Biblioteki Nauki: https://bibliotekanauki.pl/

Wydawnictwo Termedia - dostęp do pełnotekstowych czasopism https://www.termedia.pl/Czasopisma 

Internetowy System Aktów Prawnych - w serwisie można znaleźć akty prawne dotyczące np. kuratoriów oświaty, PFRON-u czy domów pomocy społecznej.
Dostęp:
http://isap.sejm.gov.pl/

Federacja Bibliotek Cyfrowych - umożliwia przeszukiwanie zasobów cyfrowych polskich bibliotek, muzeów i archiwów, zwierających zarówno materiały znajdujące się w domenie publicznej, jak i chronione prawem autorskim.
Dostęp:
https://fbc.pionier.net.pl/

W przypadku materiałów chronionych prawem autorskim (dostępnych wyłącznie na miejscu w czytelniach bibliotek czy innych instytucji) rekomendujemy osobiste zwrócenie się do twórców serwisów z prośbą o udostępnienie kopii cyfrowej w ramach dozwolonego użytku publicznego - podstawa prawna: Art. 27. Dozwolony użytek publiczny instytucji naukowych Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ). Więcej informacji:  http://www.prawoautorskie.pl/art-27-dozwolony-uzytek-publiczny-instytucji-naukowych

Europeana - https://www.europeana.eu/pl

Projekt Gutenberg - https://www.gutenberg.org

Biblioteka Internetowa Wolne Lektury - https://wolnelektury.pl/

Otwarte Zasoby - https://otwartezasoby.pl/