Uznawanie wyników w ramach Programu ERASMUS+

Stosowany w Akademii Pedagogiki Specjalnej sposób oceniania określony jest w Regulaminie studiów i przedstawia się następująco:

  • bardzo dobry - 5,0
  • dobry plus - 4,5
  • dobry - 4,0
  • dostateczny plus - 3,5
  • dostateczny - 3,0
  • niedostateczny - 2,0 (ocena skutkuje brakiem zaliczenia).

 

Wyniki uzyskane podczas mobilności w ramach Programu ERASMUS+ przelicza się na skalę ocen stosowaną w APS w następujący sposób:

 

A 5 bardzo dobry 5,0
B 4+ dobry plus 4,5
C 4 dobry 4,0
D 3+ dostateczny plus 3,5
E 3 dostateczny 3,0
F 2 niedostateczny 2,0