prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska

Stanowisko: Profesor

Instytut: Instytut Filozofii i Socjologii

Jednostka : Katedra Socjologii Zmiany Społecznej


Kontakt

E-mail: rsiemienska[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

 • kształtowania się systemów wartości, procesów demokratyzacji, budowy społeczeństwa obywatelskiego, stosunków etnicznych, funkcjonowania władz lokalnych,  socjologii polityki i kultury politycznej, problemów socjalizacji i edukacji oraz sytuacji kobiet i mężczyzn w polityce, na rynku pracy, w nauce godzenia obowiązków w sferze prywatnej i publicznej ujmowanych w perspektywie międzykulturowej;

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa

  1992: Tytuł profesora socjologia

  1977: stopień doktora habilitowanego w zakresie socjologii na Wydz. Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego: praca habilitacyjna: Siła tradycji czy siła interesów. O Białym Ruchu Etnicznym w Stanach  Zjednoczonych” .

  1969: stopień doktora socjologii na Wydz. Filozoficzno - Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego; praca doktorska:  Studia nad procesami adaptacji robotników huty im. Lenina chłopskiego pochodzenia oraz ich rodzin do warunków do życia w środowisku miejskim (promotor: prof. dr hab. K. Dobrowolski)

  1962: stopień magistra z socjologii na Wydz.  Filozoficzno - Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, praca magisterska: Mała wiejska społeczność terytorialna. Próba analizy socjologicznej na przykładzie osiedla Grochalowy Potok w Rzepisku na Spiszu. (promotor: prof. dr hab. K. Dobrowolski).

  1961: stopień magistra z geografii (geografii społecznej), praca magisterska: Problemy wypoczynku i spędzania wolnego czasu przez pracowników Huty Stali w Krakowie (promotor: prof. dr hab. A. Wrzosek)

  Najważniejsze publikacje

  KSIĄŻKI I TOMY SPECJALNE :

  - 1969, Nowe życie w nowym mieście (New Life in a New Town). Wiedza Powszechna, Warszawa

  - 1978, Siła tradycji i siła interesów. O źródłach Białego Ruchu Etnicznego w Stanach Zjednoczonych. (Power of Tradition and Power of Interests. About Sources of the White Ethnic Movement in the United States). PWN, Warszawa

  - 1985, (ed.) Women in Politics, Inter. Political Science Review, (6/3 (special volume),

  - 1990, Płeć, zawód, polityka. Udział kobiet w życiu publicznym w Polsce (Gender, Occupation and Politics. Women's Participation in Public Life in Poland), Institute of Sociology, University of Warsaw Press, Warsaw

  - 1990, Gender Inequality. A Comparative Study of Discrimination and Participation (co-author M. Vianello and al.), Sage

  - 1997, (ed.) Wokól problemów zawodowego równouprawnienia kobiet i mezczyzn.(About Problems of Occupational Equality of Women and Men) Warszawa: Foundation of Promotion of the European Law - Wyd. Naukowe “Scholar”

  - 2005, (ed.) Płeć - wybory - władza (Gender - Elections - Power) . Warsaw: Scholar

  - 2007, (ed. with A. Zimmer) Gendered Career Trajectories in Academia in Cross-National Perspective. Warsaw: Scholar.

  - 2008, (Guest editor) Changing Conceptions of Gender. International Journal of Sociology, vol.38,/4

  - 2009, (red. z Piotr Radkiewicz) Społeczeństwo w czasach zmiany. Badania Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego 1992 – 2009. (Society at the time of transformation. Polish General Social Survey) Warszawa: Scholar. ss. 317

  -2017, (red.) Uniwersytety, naukowcy i studenci w zglobalizowanym świecie (Universities, Scientists and Students in the Globalized World).Warszawa: Scholar, pp. 274

  - 2019, (red.) Kariery akademickie kobiet i mężczyzn; Różne czy podobne? (Women’s and Men’s Academic Careers: Different or Similar?) Warszawa: Scholar, pp.400.

  Artykuły, rozdziały (od 1999 roku)(wybrane)::

  - 1999, Women and Men in the Project of Reform. A Study of Gender Differences Among Local Officials in Two Provinces in Poland. American Review of Public Administration.  vol.29. no.3. 225-239. (co-authors Debra W. Stewart, Norman Sprinthall).

  - 2000, Women in Academe in Poland: Winners among Losers? (from the perspective of ten years of economic and political transformation in Poland in the 1990s). Higher Education in Europe vol.XXV/2.163-172.

  - 2004, Values. W: Vianello M., G. Moore (eds.) Women and Men in Political and Business Elites: A Comparative Study in the Industrialized World. Current Sociology, Vol.52/3 Monograph 1.429-458.

  - 2009, Women’s Representation in the Polish Parliament and the Determinants of Their Effectiveness. W: M. Rueschemeyer, S. Wolchik (eds.) Women in Power in Post-Communist Parliaments. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press. 61-92.

  - 2010, History and Functions of Third Sector Organizations in Poland: The Case of Cultural Organizations. W: Evers, Adalbert, Annette Zimmer (eds.) Third Sector Organizations Facing Turbulent Environments. Sports, Culture and Social Services in Five Euroepan Countries. Baden-Baden: Nomos. 143-166

  - 2010, Self-Reliance and Self-Sufficiency of Polish Families and the Role of Social Networks. W: Zagórski, K. (guest editor) Living Conditions in Poland and Their Social Context (II). International Journal of Sociology, vol.40, No.1, Spring 2010. 5-18.

  - 2010, Siemieńska, R., M. Basanez and A. Moreno Generational Differences in Support for Democracy and Free Market Economics: Evidence from New and Established Market Democracies. W: R. Inglehart, R.Siemienska et all, Changing Human Beliefs and Values 1981-2007. Siglo XXI Editores. 33-54.

  - 2013, Allejandro Moreno, Renata Siemieńska, Miguel Basanez, Międzypokoleniowe różnice w orientacji na wartości i stosunek do demokracji i co z tego wynika (rezultaty Światowych Badań nad Wartościami) (Intergenerational Differences in Value Orientation and Attitudes toward Democracy and Its Consequences) In: Firkowska-Mankiewicz, Anna, Tatiana Kanasz, Elżbieta Tarkowska (red.) Krótkie wykłady z socjologii. Tom II. W-wa: Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej. s. 271-286

  - 2014, Siemieńska, Renata, Ilona Matysiak – Lone Mothers : Care Arrangements between Support and Isolation . In: Ranci, Costanzo, Taco Brandsen and Stefania Sabatinelli (eds.) Social Vonurability in European Cities. The Role of Local Welfare in Times of Crisis. Palgrave Macmillan. 221-243

  - 2014, Two Decades of Participatory Democracy in Poland. In: Freise, Matthias,Thorsten, Hallmann (eds.) Modernizing Democracy. Associations and Associating in the 21st Century. Springer. 145-156.

  - 2014, Role of Gender Quota Systems in Polish Parliamentary Elections After the Fall of Communism. In: McSweeney (ed.) Gender Perspectives in Case Studies Across Continents: Volume II. E-book published by Global Network of UNESCO Chairs on Gender (Buenos Aires) and by UNESCO (Paris).

   - 2014, Siemieńska R.. I. Matysiak, A. Domaradzka, Social Innovations for social cohesion: Warsaw, in: A. Evers, B. Ewert and T. Brandsen (eds) Social Innovations for social cohesion. Transnational patterns and approaches from 20 European cities. WILCO ebook http://www.wilcoproject.eu/book/chapters/warsaw-introduction/

  - 2014, Siemieńska R.. I. Matysiak, A. Domaradzka  Social Innovations for social cohesion: Plock, in: A. Evers, B. Ewert and T. Brandsen (eds) Social Innovations for social cohesion. Transnational patterns and approaches from 20 European cities. WILCO ebook http://www.wilcoproject.eu/book/chapters/plock-introduction/

  - 2015, Duma narodowa I jej korelaty w epoce globalnej (National Proud and its Correlates in Global Era). In: K.Górniak, T. Kanasz, B.Pasamonik, J.Zalewska (eds.)Socjologia czasu,kultury i ubóstwa. Warszawa: Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej. 197-210

  2015, Aktywność obywatelska i jej uwarunkowania - porównania międzykulturowe (Civic Activity and Its Determinants- Cross-cultural Comparison). In: M.Lewicki, S.Mandes,A. Przybylska, M. Sikorska, C. Trutkowski (eds.) - Socjologia uspołecznienia. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar. 281-302.

  - 2015, Women as Owners and Senior Managers of Enterprises in Postcommunist Poland. In: H. Desivilya Syna, C.- E. Costea (eds.) Women’s Voices in Management. Identifying Innovative and Responsible Solutions. Palgrave Macmillan. 143-161

  - 2015, Building Women’s and Men’s Political Representation in Post-Communist European Countries. In: M. Vianello, M.Hawkesworth (eds.) Gender and Power. Towards Equality and Democratic Governance. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 82- 102.

  - 2016, Siemienska, R., A. Domaradzka  Between Constrained Opportunities and Social Expectations: Social Policy in Contemporary Poland. In: K. Schubert, P. de Villota, J. Kuhlmann (eds) Challenges of European Welfare Systems. Springer.

  - 2016, Siemienska, R., A. Domaradzka, I. Matysiak, Warsaw: Paving New Ways for Participation of Mothers, Fathers, and Children in Local Public and Social Life – The MaMa Foundation. In: T. Brandsen et al. (eds.) Social Innovations in the Urban Context, Nonprofit and Civil Society Studies. Springer.

  - 2016, Siemienska, R., “Many Polish academics never move beyond their institutional starting points” Times Higher Education, March 2016. https://www.timeshighereducation.com/features/200-best-universities-in-europe-who-is-at-the-top-in-2016

  - 2018, Gender, Work, and Family. In: The Blackwell Encyclopedia of Sociology. Edited by George Ritzer and Chris Rojek. © 2018 John Wiley & Sons, Ltd. Published 2018 by John Wiley & Sons, Ltd. DOI: 10.1002/9781405165518.wbeosg024.pub2 ,pp. 1-6

  - 2019, Civic Education: Controversies Surrounding Socialization Factors and Mechanisms. In: S. P. Ramet et al.(eds.) Civic and Uncivic Values in Poland. Central European University Press. 97-218

  - 2019, Renata Siemienska and Anna Domaradzka. Politics of Welfare: The Polish Welfare System in the First Decades of the 21st Century in: Sonja Blum, Johanna Kuhlmann, Klaus Schubert (eds) Routledge Handbook of European Welfare System, Routledge. https://www.routledge.com/Routledge-Handbook-of-European-Welfare-Systems-2nd-Edition/Blum-Kuhlmann-Schubert/p/book/9780367259150

  - 2020, Siemieńska, Renata , Poland..(in: Áine Ní Léime, Jim Ogg, Martina Rašticová, Debra Street, Clary Krekula, Monika Bédiová, Ignacio Madero-Cabib (Eds.) Extended Working Life Policies. International Gender and Health Perspectives. Springer, ss.363-372

  Projekty badawcze

  Granty, programy badawcze w Polsce (kierownik badań):

  1988-cont., World Values Survey, kierownik polskiej części badan, KBN

  - 1991-1994 Badanie systemu wartości społeczeństwa polskiego (grant KBN), kierownik

  - 1996- 1998 Badanie sytemu wartości społeczeństwa polskiego (Fundacja Polsko-Niemieckiej Współpracy), kierownik

  - 2010- 2013 Badanie sytemu wartości społeczeństwa polskiego (grant MNiSZW), kierownik (grant na niewspółfiansowane badania międzynarodowe –World Values Survey)

  - 2005-2006, Krajowy System Monitorowania  Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn w Polsce (program Phare , projekt dla Biura Pełnomocnika do Spraw Kobiet i Rodziny), ekspert- współautor

  - 2007, Uwarunkowania kulturowe, społeczne wyników zewnętrznych egzaminów gimnazjalnych (współautor badan i raportu dla Centr. Komisji Egzaminacyjnej, prowadzonych przez Pentor).

  - 2006-2008, Gender Index – analiza sytuacji kobiet i mężczyzn w firmach (współautor), UNDP w Polsce

  - 2012,  Gender Index -  – analiza sytuacji kobiet i mężczyzn (promocje i dokształcanie) w administracji centralnej (współautor), w Polsce

   - 2010-2013, the EC project WILCO “Welfare innovations at the local level in favour of cohesion”, kierownik polskiej części

  2013-2016, cross national study on welfare policy “European Welfare Systems” kierownik polskiej części

  - 2013-2016, the Polish – Norwegian GendEQU “Gender and Equality in Universities, kierownik WP 1 Careers and Allocation of Research Grants and WP2 P.HD. Graduates 5 years later. (research financed by Polish-Norwegian Fund) NCBiR

  - 2020, Values and Crisis , międzynarodowe badania (15 krajów) nad skutkami epidemii COVID-19 , część polska projektu finansowana przez APS i Instytut Studiów Spolecznych im. R.B.Zajonca UW kierownik polskiej części wraz z dr A.Domaradzką

  Projekty badawcze realizowane przez zespół Katedry Socjologii Zmiany Społecznej, finansowane ze środków APS:

  · „Rola kobiet i mężczyzn w budowaniu spójności społecznej w Płocku i Wołominie”, kierownik: prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska (2013-2014).

  · „Rola kobiet i mężczyzn w budowaniu spójności społecznej w Pułtusku”, kierownik: prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska (2014-2015).

  · „Instytucje a obywatele w społeczności lokalnej na przykładzie Pułtuska”, kierownik; prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska (2015-2017).

  · „Reforma edukacji w społeczności lokalnej na przykładzie gminy Wołomin”, kierownik: prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska (2017-2018).

  Współpraca międzynarodowa

  Członek międzynarodowych grup badawczych (kierownik polskiej części badań):

  - 1976-1990, Determinants of Women's Public Participation (Kanada, Polska, Włochy, Rumunia),.

  - 1980-1991, Comparative Study on Local Governments (Polska, Szwecja, USA)

  - 1988-kont., World Values Survey (badania przeprowadzane w 83 krajach), (finansowane w latach 2010-2013 przez MNiSzW)

  - 1990-91, Processes of Democratization in Eastern and Central Europe,

  - 1990-2004, International Project Gender and Leadership (Mechanisms of Promotion of Men and Women to Top Leadership Positions in Public Life) (badania w 27 krajach),

  - 1992-1995, Ethical Reasoning Among Public Administrators in the New Local Governments in Poland Compared with the US (finansowane przez American National Science Foundation)

  - 1999, Women in Higher Education : a Good Practice, badanie koordynowane przez   CEPES - UNESCO,

  - 2000-2003, Women in European Universities (7 krajów), , projekt realizowany w ramach  V-ego programu ramowego Komisji Europejskiej .

  - 2005-2008, EC project “Work and Care”

  - 2007- , projekt Kom. Europejskiej CINEFOGO “Third Sector Organizations (TSOs) facing turbulent environments” (analiza działań trzeciego sektora w sferze społecznej, kulturalnwej i sportowej) , autor badań w Polsce nad organizacjami kulturalnymi

  - 2006- 2008, międzynarodowe badanie nad polityką społeczną w 27 krajach Unii Europejskiej “Future of European Welfare Systems”,

  - 2008, członek EC Experts’group “Gender and Excellence” (temat: płeć a  rozdział funduszy krajowych na badania w państwach Unii Europejskiej) , ekspert-współautor,

  - 2009- 2010, EFELSE (ewaluacja strategii ustawicznego uczenia się w 7 krajach) (projekt Komisji Europejskiej)

  - 2010- 2011, Workcare Synergies  (6 krajów uczestniczy) (projekt Komisji Europejskiej)

  - 2010- 2014 , „Innowacje w polityce społecznej na poziomie lokalnym zorientowane na spójność społeczną” (WILCO), (7 krajów uczestniczy) (projekt realizowany w ramach  V-ego programu ramowego Komisji Europejskiej )

  Recenzent prac doktorskich i członek komisji przewodów doktorskich zagranicą:

  2 razy – Uniwersytet w Lund (Szwecja)

  Doświadczenia dydaktyczne zagranicą jako  Visiting Professor:

  Tematyka wykładów i zajęć dydaktycznych zagranicą (w języku angielskim):

   porównawczo systemy polityczne, systemy wartości, funkcjonowanie społeczeństwa, przemiany ustrojowe, stosunki etniczne, socjologia płci, socjologia zachowań politycznych                                  

  1978,  (1.5 miesiąca)  Dept. of Sociology, Ontario Institute for Studies in Education, Toronto,  Canada

  1979,  (1.5 miesiąca) Dept. of Sociology, Ontario Institute for Studies in Education, Toronto,  Canada

  1980,  (8 miesiący) Dept. of Pol. Science, University of Michigan, Ann Arbor, MI, USA

  1985,  (4 miesiące) Dept. of Pol. Science, University of North Carolina at Greensboro, Greensboro, NC, USA

  1985,  (2 miesiące) Dept. of Pol. Science, University of Michigan, Ann Arbor, MI,USA

  1985,  (1,5 miesiąca) Dept. of Sociology, Ontario Institute for Studies in Education, Toronto,  Canada

  1988,  (6 miesiący) Dept. of Pol. Science, Santa Clara University, Santa Clara, CA, USA.

  1990,  (2 miesiące) Dept. of Pol. Science, University of Michigan, Ann Arbor, MI, USA.

  1991,  (2 miesiące) Dept. of Pol. Science, University of Michigan, Ann Arbor, MI, USA.

  1995,  (2 miesiące) Dept. of Sociology, Ontario Institute for Studies in Education, Toronto,  Canada

  1997,  (6 miesiący)  Visiting Distinguished Professor, Dept. of Pol. Science, East Carolina University, Greenville, NC ,  USA

  Specjalne wykłady w:

   Kanadzie, Niemczech, Włoszech, Norwegii, Szwecji, Anglii i  USA

  Działalność organizacyjna w nauce i instytucjach akademickich w Polsce:

  Pozycje:

  - 1983-1985 p.o. kierownika Zakładu Socjologii Polityki, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski

  - 1991-2009, Kierownik Zakładu Socjologii Oświaty i Wychowania, Instytut Socjologii ,Uniwersytet Warszawski

  1991-2010, Kierownik Zespołu Badań nad Kulturą Polityczną, Instytut Socjologii ,Uniwersytet Warszawski

  1993- 2019, Kierownik Katedry UNESCO „Kobiety- społeczeństwo - rozwój”, Wydz. Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski

  - 2002- 2012, Dyrektor Instytutu Studiów Społecznych im. R.B.Zajonca, Uniwersytet Warszawski 

  - 1993- kont., Kierownik Ośrodka Interdyscyplinarnych Badań nad Społecznymi Problemami Płci i Kobiet, Instytut Studiów Społecznych im. R.B.Zajonca, Uniwersytet Warszawski

  - 2010- kont.,  Kierownik Zakładu Socjologii Zmiany Społecznej, Instytut Filozofii i Socjologii, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

  1985-1987, przewodnicząca Oddz. Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, członek Zarządu Głównego PTNP.

  1991-1994, koordynator polski w Uniwersytecie Warszawskim dwóch programów TEMPUS (wymiany studentów)

  1992-1995, koordynator polski w Uniwersytecie Warszawskim wymiany studentów z Uniwersytetem w Lund (Szwecja)

  Pozycje i funkcje w międzynarodowych organizacjach naukowych i zawodowych:

   

  - 1983-1987, Ekspert UNESCO, Division of Human Rights and Peace, Paryż.

  - 1985,Członek Rady Międz. Tow. Nauk Politycznych (the Council of the Inter. Political Science Association).

  - 1990-1999, Członek the Steering Committee of The European Network for Women's Studies

  - 1990-1997, Członek  the Board of Trustees of the INSTRAW (United Nations International Research and Training Institute for the Advancement of Women)

  - 1993-1994, President of the Board of Trustees of the INSTRAW

  - 1985-1988,Członek rady redakcyjnej: Women and Politics (wydawane  w USA)

  - 1985 – kont., Członek rady redakcyjnej: Inter. Review of Sociology (wydawane we Włoszech)

  - 1991-2000, Członek rady redakcyjnej: Women's History Review (wydawane w W. Brytanii)

  - 1993-1997, Członek rady redakcyjnej: Social Politics (wydawane w USA)

  - 1993- kont., Członek the Steering Committee (komitetu zarządzającego) of the World Values Survey (projekt koordynowany przez University of Michigan, USA)

  - 2006-2008, ekspert zewnętrzny w projekcie Kom. Europejskiej  BASNET (Kobiety w naukach ścisłych w krajach bałtyckich) koordynowany przez Uniwersytet w Wilnie, Litwa

  - 2007-  honorowy członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Kobiet Inżynierów i pracujących w Naukach Ścisłych

  - 2010- 2012 - członek Rady Doradczej (advisory board) Northern Dimension Institute Northern Dimension Research Centre NRDI, (Finlandia, Lappeenranta) ,

  - 2010-2011,  członek Rady Doradczej projektu Kom. Europejskiej „Kształtowanie się tożsamości etnicznej i narodowej w wybranych krajach postkomunistycznych” (ENRI)

  - 2013-2015 - członek Rady Doradczej projektu Kom. Europejskiej COPE “Combating Poverty in Europe. Re-organising Active Inclusion through Participatory and Integrated Modes of Multilevel Governance”.(7 FP).

  Koordynator: Carl Von Ossietzky Universitaet Oldenburg (Cetro)

  -2014-2016 członek Rady Doradczej GendPORT (Gender and Science) ,koordynator Open Catalunya University, Spain , akualnie ambasador projektu

  -2019- 2023 członek Rady Doradczej projektu Komisji Europejskiej GRANteD (Grant Allocation Disparities from a Gender Perspective) ,projekt w ramach Horizon 2020

   Inne aktywności w obszarze edukacji i społecznej w Polsce

  -recenzent wydawniczy prac naukowych oraz prac doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich

  - recenzent podręczników i programów szkolnych dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

  1995-2005, współpraca z Fundacją F. Eberta w zakresie badań i propagowania ich wyników na temat sytuacji kobiet w Polsce i na świecie

  1990-2005, ekspert Parlamentarnej Grupy Kobiet

  1991-2005, członek rady programowej przy Pełnomocniku Do Spraw Kobiet i Rodziny

  2002-2006,  członek Komitetu Sterującego do Spraw Kobiet w Nauce w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  2009 - członek Rady Programowej Kongresu Kobiet Polskich

  -ekspertyzy dla UNESCO, Rady Europy, ONZ, UNDP

  - wywiady w telewizji, gazetach

fotografia osoby Renata Siemieńska-Żochowska