dr Marta Pągowska

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Pedagogiki Specjalnej


Kontakt

E-mail: mpagowska[at]aps.edu.pl

Telefon: 22 589-36-00 wew. 3510


Główne obszary badawcze

 • sytuacja psychospołeczna rodziców dzieci z niepełnosprawnością; edukacja, rehabilitacja i wsparcie dzieci i młodzieży z głębszą niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu; terapeutyczne i edukacyjne metody wspierania rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; problematyka zachowań trudnych; niepełnosprawność w ujęciu Interdyscyplinarnych Studiów nad Niepełnosprawnością, badawcza weryfikacja koncepcji Autorstwa życia osób z niepełnosprawnościami

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa:

  od IV 2013 r. – doktor nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogiki, rozprawa doktorska pt. Zespół wypalenia sił u rodziców dzieci z autyzmem – symptomy, determinanty,  napisana pod kierunkiem dr hab. prof. APS Joanny Głodkowskiej;

  od VI 2009 r.magister pedagogiki specjalnej na specjalności „Oligofrenopedagogika”

  Najważniejsze publikacje:

  Głodkowska, J., Pągowska, M.(2020). Authorship of Own Lives in People with Disabilities Model in Theoretical and Empirical Context. International Journal of Psycho-Educational Sciences, 9(2), 66-82.

  Głodkowska, J., Pągowska, M.(2019). Components and Process of Identity Formation in Model of the Authorship of Own Lives in People With Disabilities. International Journal of Psycho-Educational Sciences, 8 (2), 7-20.

  Pągowska, M. (2018). Paradygmat podmiotowości w pedagogice specjalnej – rozważania w kontekście autonomii, samostanowienia i autorskiego życia osób z niepełnosprawnością. W: J. Głodkowska, K. Sipowicz, I. Patejuk-Mazurek (red.), Tradycja i współczesność pedagogiki specjalnej w tworzeniu społeczeństwa dla wszystkich. W 95-lecie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

  Głodkowska, J., Gasik, J., Pągowska, M. (red.). (2017). Studies on disability – international theoretical, empirical and didactics experiences. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

  Pągowska, M. (2017). Dydaktyka specjalna - teoretyczne i empiryczne podstawy kształcenia uczniów wymagających specjalnej realizacji potrzeb edukacyjnych. W: J. Głodkowska (red.). Dydaktyka specjalna - przegląd „jedności w zróżnicowaniu” ze względu na uczestników procesu kształcenia (s.30-61). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

  Pągowska, M. (2017). Dydaktyka specjalistyczna ukierunkowana na spektrum autyzmu. W: J. Głodkowska (red.). Dydaktyka specjalna - przegląd „jedności w zróżnicowaniu” ze względu na uczestników procesu kształcenia (s.223-235). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

  Pągowska, M. (2015). Perspektywa biograficzna w studiach nad niepełnosprawnością – analiza narracji rodziców dzieci z autyzmem. W: J. Głodkowska (red.), Personalistyczne ujęcie fenomenu niepełnosprawności (s.169-192). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

  Pągowska, M. (2014). Trudne rodzicielstwo: socjodemograficzne i podmiotowe determinanty zespołu wypalenia sił u rodziców dzieci z autyzmem. Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo, 1(23), 17-44.

  Pągowska, M. (2014). Indywidualny dramat trudnego rodzicielstwa – przebieg, objawy i radzenie sobie z wypalaniem sił u rodziców dzieci z autyzmem. Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo, 2 (24), 47-59.

  Pągowska, M. (2013). Zespół wypalenia sił u rodziców dzieci z autyzmem – analiza kontekstu społecznego zjawiska. Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo, 4 (22), 61-78.

   

  Projekty badawcze:

  2016-2017 Disability Studies w międzynarodowych doświadczeniach naukowych i dydaktycznych

  2014 – 2015 Innovation Laboratories in the development of competences of special pedagogy teachers and people with special educational needs (i-Lab3) (2014-1-PL01-KA202-003428). Kierownik projektu mgr Mariusz Fila. Charakter uczestnictwa w projekcie: współautor narzędzia badawczego i współwykonawca badań.

  2010 – 2013 Badania własne: Zespół wypalenia sił u rodziców dzieci z autyzmem – symptomy, determinanty. (Projekt zrealizowany ze środków projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pt. Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza – Stypendia dla doktorantów. Poddziałanie 8.2.2 PO KL. Edycja pierwsza ).

  Pełnione funkcje:

  Od 2013 roku do 2019 roku - zastępca Dyrektora Instytutu Pedagogiki Specjalnej

  Od 2019 roku – Kierownik Katedry Interdyscyplinarnych Studiów nad Niepełnosprawnością

  Od 2019 roku - Kierownik studiów podyplomowych edukacja integracyjna i włączająca

 - ikona sylwetki