dr Kamila Miler-Zdanowska

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Pedagogiki Specjalnej

Jednostka : Zakład Tyflopedagogiki


Kontakt

E-mail: kmiler[at]aps.edu.pl

Telefon: 22 589-36-00 wew. 3505


Główne obszary badawcze

 • orientacja przestrzenna i samodzielne poruszania się osób z niepełnosprawnością wzroku w biegu życia; wykorzystanie innowacji technologicznych i informatycznych do celów orientacji przestrzennej osób z niepełnosprawnością wzroku; echolokacja jako metoda wspomagająca orientację przestrzenną osób niewidomych i słabowidzących; modele nauczania orientacji przestrzennej w Polsce i na świecie; metody, formy kształcenia specjalistów pracujących z osobami z niepełnosprawnością wzroku w kraju i za granicą

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa

  doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (2016)

  magister pedagogiki specjalnej, specjalność Tyflopedagogika, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

  Studia Podyplomowe

  Logopedia, Wydział Filologii Polskiej, Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, (2003-2005)

  Najważniejsze publikacje:

  Miler-Zdanowska, K. (2021). Rozwój umiejętności z zakresu orientacji przestrzennej u dzieci niewidomych w wieku wczesnoszkolnym. Studium teoretyczno-empiryczne. Warszawa: Wydawnictwo APS.

  Miler-Zdanowska, K. (2020). Audiodeskrypcja narzędziem zwiększającym dostępność przestrzeni społeczno-kulturowej dla osób z niepełnosprawnością wzroku. W: Rybka M., Wrześniewska-Pietrzak M., Jerzakowska-Kibenko B. (red). Audiodeskrypcja i jej pogranicza (225-243). Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

  Miler-Zdanowska, K. (2019). Echolocation as a method supporting spatial orientation and independent movement of people with visual impairment. Interdyscyplinary Contexts of Special Pedagogy, 25, 353-376.

  Miler-Zdanowska, K. (2019). Sytuacja społeczna i relacje rówieśnicze ucznia z niepełnosprawnością wzroku. Kwartalnik Pedagogiczny, 3(253), 223-239.

  Miler-Zdanowska, K. (2018). Space in the statements of blind children at early school age. Interdyscyplinary Contexts of Special Pedagogy, 20, 261-278.

  Miler-Zdanowska, K. (2018). Edukacja uczniów z niepełnosprawnością wzroku w Polsce – szanse, zagrożenia, wyzwania. W: Zacharuk T., Pytka L. (red.), Możliwości i ograniczenia edukacji inkluzyjnej. Egzemplifikacje (s. 39-53). Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego.

  Miler-Zdanowska, K. (2017). New Technologies used in the special orientation of people with visual impairment. Interdyscyplinary Contexts of Special Pedagogy, 18, 53-66.

  Czerwińska, K., Miler-Zdanowska (red.), (2017). Tyflopedagogika wobec różnorodności współczesnych wyzwań edukacyjno-rehabilitacyjnych. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

  Miler-Zdanowska, K., Zadrożny, J. (2017). Technologie wspomagające używane do samodzielnego poruszania się osób z niepełnosprawnością wzroku. W: K. Czerwińska, K. Miler-Zdanowska (red.), Tyflopedagogika wobec różnorodności współczesnych wyzwań edukacyjno-rehabilitacyjnych (s. 298-316). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

  Miler-Zdanowska, K. (2015). Czynniki warunkujące nauczanie orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się osób z dysfunkcją wzroku. W: Czerwińska K., Paplińska M., Walkiewicz-Krutak M. (red.)., Tyflopedagogika we współczesnej przestrzeni edukacyjno – rehabilitacyjnej (s. 289-306). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

   

  Projekty badawcze

  koordynator ds. współpracy międzynarodowej w ramach projektu współfinansowanego z EFS „Per linguas mundi ad laborem” we współpracy z UW, KUL, PZN, PFRON (2006-2008)

  kierownik projektu „Ocena funkcjonalna umiejętności z zakresu orientacji przestrzennej u dzieci niewidomych w wieku wczesnoszkolnym na terenie województwa mazowieckiego – badania pilotażowe”, BSTM 11/12 – I, (2012-2013)

  kierownik projektu „Ocena funkcjonalna umiejętności z zakresu orientacji przestrzennej u dzieci niewidomych w wieku wczesnoszkolnym na terenie województwa mazowieckiego, małopolskiego i wielkopolskiego”, BSTM 8/13 – I, (2013-2014)

  Pełnione funkcje

  Koordynator projektu Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących TOPON (2021- obecnie)

  Ekspert wiodący z ramienia APS w projekcie Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących TOPON (2021- obecnie)

  Kierownik kursu dla Nowych Instruktorów Orientacji Przestrzennej NTOP realizowanego w ramach projektu TOPON

  Koordynator praktyk kierunkowych dla 2-ego roku kierunku Pedagogika Specjalna (2021 – obecnie)

  Ekspert w projekcie “Echolocation for people with visual impairment”, implemented as part of the ERASMUS + Program, Action 2 Strategic Partnerships (2018-2020)

  Członek Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach (2017-2021)

  Opiekun merytoryczny kierunku Tyflopedagogika w ramach projektu Dobre praktyki-Dobrzy Nauczyciele-Skuteczna Szkoła w latach 2010-2012

   

fotografia osoby Kamila Miler-Zdanowska