dr Hubert Iwanicki

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Pedagogiki Specjalnej

Jednostka : Zakład Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej


Kontakt

E-mail: hiwanicki[at]aps.edu.pl

Telefon: 22 589-36-00 wew. 3515


Główne obszary badawcze

 • pedagogika resocjalizacyjna; resocjalizacja osób dorosłych; problematyka przestępczości nieletnich; współczesne patologie społeczne; metody kreatywnej resocjalizacji

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa:  

  doktor nauk humanistycznych, Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej (2003)

  magister pedagogiki specjalnej (resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych), Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej (1995)

   

  Najważniejsze publikacje:

  Iwanicki H., Janda M. J. (2023). "Socjalizacja i resocjalizacja razem" jako nowatorski program readaptacyjny służący kształtowaniu społecznie pożądanych postaw skazanych. Forum Pedagogiczne, 13(1), 213-224

  Iwanicki, H. Lacek A. (2021). Postawy rodziców dzieci o prawidłowym rozwoju wobec systemu kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Szkoła Specjalna, LXXXII (5), 387 - 398.

  Iwanicki, H. (2019). Wolontariat – szansą na rehabilitację społeczną osób odbywających karę pozbawienia wolności. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 585(10), 3-14.

  Iwanicki, H. (2015). Stosowanie środków leczniczo-wychowawczych, psychokorekcyjnych i odwykowych wobec osób odbywających karę pozbawienia wolności na podstawie danych CZSW. Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie, 14(7), 109-120.

  Iwanicki, H. (2015). Rola turystyki i survivalu w resocjalizacji młodzieży. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 541(6), 27-30.

  Iwanicki, H. (2013). Współczesne problemy w resocjalizacji nieletnich przebywających w zakładach poprawczych. W: Marzec-Holka, K., Głowik, T., Bilska, E. i Iwanicki, H. (red.). Profilaktyka i resocjalizacja. Od dysfunkcji do funkcjonalności (s. 40-61). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

  Marzec-Holka, K., Głowik, T., Bilska, E., Iwanicki, H. (red.) (2012). Profilaktyka i resocjalizacja. Od dysfunkcji do funkcjonalności. Warszawa:  Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

  Iwanicki, H. (2010). Zasady nauczania w procesie kształcenia osób dorosłych odbywających karę pozbawienia wolności. Szkoła Specjalna, 3(254), 165-175.

  Iwanicki, H. (2009). Rola pomocy postpenitencjarnej w readaptacji społecznej osób odbywających karę pozbawienia wolności. W: Fidelus, A. (red.), W stronę readaptacji społecznej (s. 65-78). Piotrków Trybunalski: NWP.

  Iwanicki, H. (2008). Zagrożenie nieprzystosowaniem społecznym w środowisku szkolnym oraz sposoby jego zapobiegania. Szkoła Specjalna, 4(246), 299-303.

  Iwanicki, H. (2007). Możliwości praktyczne edukacji uczniów szkół przywięziennych. Szkoła Specjalna, 1, 50-54.

  Iwanicki, H. (2004). Rola, znaczenie i zadania szkolnictwa przywięziennego, Szkoła Specjalna, 1, 26-31.

   

  Projekty badawcze:

  Autor i realizator projektu badawczego pt. „Analiza głównych czynników zakłócających przebieg procesu oddziaływania resocjalizacyjnego nieletnich przebywających w zakładach poprawczych”.

   

  Pełnione funkcje:

  Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie w dziedzinie pedagogiki

  Kierownik studiów podyplomowych  PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA dla nauczycieli oraz PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA dla pedagogów specjalnych

  (2011 - 2020) - koordynator studiów podyplomowych i kursów APS

  (2005-2006) - prodziekan ds. studenckich Wydziału Profilaktyki i Resocjalizacji w PEDAGOGIUM Wyższej Szkole Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie

  (2006-2007) - z-ca Dyrektora Instytutu Pedagogiki w PEDAGOGIUM Wyższej Szkole Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie

  (2007-2008) Kierownik specjalności z zakresu resocjalizacji na Studiach Podyplomowych z Pedagogiki Specjalnej, współfinansowanych ze środków budżetu państwa i EFS

  Były członek Rady Ekspertów Fundacji Wspólna Droga zajmującej się jest niesieniem pomocy w zakresie opieki społecznej, ochrony zdrowia, rehabilitacji, oświaty i wychowania

  Były współpracownik Powiślańskiej Fundacji Społecznej w ramach programu szkoleniowego realizowanego wspólnie z Zakładem Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej APS przygotowującego studentów kierunków społecznych i wolontariuszy do profesjonalnej pomocy osobom ze środowisk marginalizowanych społecznie

  opiekun praktyk studentów I roku kierunku pedagogika specjalna

  doradca studentów jednolitych studiów magisterskich

   

fotografia osoby Hubert Iwanicki