dr Barbara Trochimiak

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Pedagogiki Specjalnej

Jednostka : Katedra Interdyscyplinarnych Studiów nad Niepełnosprawnością


Kontakt

E-mail: btrochimiak[at]aps.edu.pl

Telefon: 225893521


Główne obszary badawcze

 • konstruowanie narzędzi do diagnozy pedagogicznej, diagnozowanie specjalnych potrzeb edukacyjnych z wykorzystaniem autorskiej metody Trzy Aspekty Formy(TAF), autorski model Terapii dydaktycznej, oparty na metodzie Trzy Aspekty Formy(TAF), dydaktyka specjalna, wychowanie przez sztukę, edukacja zawodowa młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa:  

  Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie

  Najważniejsze publikacje:

  Trochimiak, B. (2019). Zastosowanie modelu Trzy aspekty formy w diagnostyce pedagogicznej. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej24, 199-219.

  Trochimiak, B. (2017). Założenia Terapii dydaktycznej a podejście do problemów wychowawczych. Problemy opiekuńczo wychowawcze, 8, 44-50.

  Trochimiak, B., Wolan-Nowakowska, M. (red.). (2017). Zatrudnienie wspomagane szansą na samodzielność osób z niepełnosprawnością. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

  Trochimiak, B. (2016). Edukacja zawodowa i przysposabiająca do pracy młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce. W: M. Wolan-Nowakowska (red.), Poradnictwo zawodowe w szkole – ku możliwościom przeciw ograniczeniom (s.169-192). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

  Trochimiak, B. (2015). Terapia Dydaktyczna a rozpoznawanie edukacyjnych potrzeb uczniów. Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo 2(28), 55-65.

  Trochimiak, B. (2014). Dydaktyka XXI wieku – potrzeba terapii?. Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych. Konstruowanie świata osób niepełnosprawnych – różne aspekty rzeczywistości, Tom 19, 77-88.

  Trochimiak, B. (2013). Terapia Dydaktyczna – założenia. Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej. Drogi terapii,11, 123–138.

  Trochimiak, B. (2012). Analiza procesowa formy wytworu w badaniu rozwoju rysunkowego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną. W: J. Głodkowska (red.), Roczniki Pedagogiki Specjalnej. Tom 14, 273-301.

  Trochimiak, B. (2011). Konstruowanie narzędzi do prowadzenia diagnozy pedagogicznej. W: J. Głodkowska (red.), Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej (s. 96-114). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

  Trochimiak, B. (2010). Model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. W: Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, część II (s. 5-27). Warszawa: Wydawnictwo MEN.

  Projekty badawcze:

  2015 – udział w projekcie badawczym pt. „Dostępność środowiska pracy do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością intelektualną”. Kierownik projektu: dr hab., prof. nadzw. APS Franciszek Szlosek.

  2009-2013 – udział w projekcie „Pedagogika specjalna - nowa specjalność”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Joanna Głodkowska.

  2010-2011 – udział w projekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Akademii Pedagogiki Specjalnej pt. „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Joanna Głodkowska. Opracowanie modelu pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  2009-2011 - udział w projekcie „Pedagog specjalny w edukacji integracyjnej i włączającej - studia podyplomowe” Kierownik projektu: prof. dr hab. Joanna Głodkowska.

  Badania własne:

  2013-2020 – badania procesów edukacyjnych i wychowawczych metodą Trzy Aspekty Formy(TAF) w celu rozwijania teorii Terapii dydaktycznej (TD).

  2011-2020 – analizy statystyczne wyników egzaminów testowych pod kątem liczby odpowiedzi prawidłowych i nieprawidłowych w celu przygotowania korekt w procesie dydaktycznym.

  2016 – badania stopnia kontynuacji nauki ponadgimnazjalnej w szkołach typu zawodowego polskiej młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym w latach szkolnych od 2011/2012 do 2014/2015 – analiza danych liczbowych ze zbiorów Systemu Informacji Oświatowej (SIO) Ministerstwa Edukacji Narodowej, badania typu desk research.

  2015 – badania nad narzędziami do diagnozy pedagogicznej, w tym: oceny poziomu funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, oceny poziomu funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim z kl. I – III.

  2003-2008 – badania rozwoju rysunkowego uczniów szkoły specjalnej dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

  Pełnione funkcje:

  Członek International Society for Education through Art - Polski Komitet InSEA

  Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim

  Krajowy ekspert z ramienia APS do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością (od  2010 r. do 15. 02. 2011 r., w ramach projektu MEN i APS, pt.: „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”).

   

 - ikona sylwetki