dr hab. Anna Drabarek, prof. APS

Stanowisko: Profesor uczelni

Instytut: Instytut Filozofii i Socjologii

Jednostka : Zakład Podstaw Filozofii i Filozofii Społecznej


Kontakt

E-mail: adrabarek[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

 • epistemiologia wartości, metaetyka, relacja między etyką a życiem publicznym, etyką a polityką. Analizuje w swoich publikacjach kategorię sprawiedliwości w relacjach społecznych, problem wartości w demokracji, a także proces dewaluacji racjonalności.

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa

  Habilitacja - „O poznawaniu dobra moralnego. Rożne rozumienie intuicji w etyce polskiej” UMCS Lublin

  Doktorat – „Etyka Szkoły Lwowsko-Warszawskiej” UMCS Lublin

   

  Najważniejsze publikacje

   MONOGRAFIE

  1. O poznawaniu dobra moralnego. Różne rozumienie intuicji w etyce polskiej, Lublin 1999r., ss. 295.

  2. Etyka umiaru. Ideał człowieka i jego szczęście w poglądach filozofów ze szkoły lwowsko-warszawskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek,  Toruń 2004r., s.176.
  3. Intuicja. Poznanie bezpośrednie, Oficyna Wydawnicza WSHiP im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa 2006r., s.75.
  4. Podmiot wartościowanie działanie, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2011r., s.154.
  5. Wartości w demokracji, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2012r., s.262.
  6. Przedmiot aksjologii. Dyskusje o naturze wartości moralnych, Wyd. APS, Warszawa 2019.

  REDAKCJA KSIĄŻKI:

  Drabarek Anna, Woleński Jan, Mateusz Radzki (red.) : Interdisciplinary investigations  into the Lvov-Warsaw School, Palgrave Macmillan, 2019;

    ARTYKUŁY NAUKOWE

  1. Etyka normatywna K.Twardowskiego i jego uczniów, w: Studia Filozoficzne, nr 2, 1989r., ss.127-135.

  2. Etyka szkoły lwowsko-warszawskiej, w: Studia z historii etyki polskiej 1900-1939, Lublin 1990r., seria WARTOŚCI, ss.73-107.

  3. Hasła do: SŁOWNIKA ETYCZNEGO, Lublin 1990r., seria WARTOŚCI, ss.281.

  4. Etyka czci dla życia Alberta Schweitzera, w: Etyka XX wieku, Lublin 1991r., Tom I, seria WARTOŚCI, ss.33-43.

  5. Poglądy etyczne J.Maritaine’a, w: Etyka XX wieku, Lublin 1991r., Tom II, seria WARTOŚCI, ss.69-79.

  6. Koncepcja filozofii w szkole lwowsko-warszawskiej, w: Z dziejów filozofii polskiej dwudziestego wieku. Myśl nieznana, mało znana i znana, Lublin 1992r., ss.109-121.

  7. Koncepcja dobra w poglądach etycznych K.Twardowskiego , W.Tatarkiewicza, T.Czeżowskiego i W.Witwickiego, w: Rozdroża wartości. Prace z ontologii i epistemologii wartości , Kraków 1992r., ss.162-174.

       12.Prawo intuicyjne i jego rola w kształtowaniu porządku społecznego w ujęciu Leona Petrażyckiego, w: Filozofia społeczna w kręgu wybranych zagadnień, Lublin 1993r., ss.31-44.

  1. Czy można zaufać sobie i innym? O intuicyjnym pojmowaniu odpowiedzialności u R.Ingardena, w: Spór o Ingardena. W setną rocznicę urodzin, Lublin 1994r., ss.139-150.

  2. Hasła do: „Małego słownika etycznego”, Oficyna wyd. Branta, Bydgoszcz 1994r., ss.67-77.

  3. O nietolerancji, w: Annales UMCS Sectio I, Vol. XIX, Lublin 1994r., ss.67-77.

  4. Współredakcja Księgi Pamiątkowej 50 lat Środowiska Filozoficzno-Socjologicznego w UMCS, Lublin 1994r., ss.27

  5. Etyka mieszczańska, w: Jak działać skutecznie? Problemy prakseologii, Lublin 1995r., ss.111-121.

  6. Słowo wstępne, w: Natura i kultura, Lublin 1995r., ss.9-11.

  7. Poznawanie świata i towarzyszące mu dylematy – kulturowe i biologiczne uwarunkowania poznania, w: Natura a kultura, Lublin 1995r., ss13-20.

  8. Konflikt między myśleniem racjonalnym a intuicyjnym, w: Konflikt i walka, Lublin 1996r., ss.105-116.

  9. Nastrój, podświadomość , intuicja w filozofii polskiego modernizmu, w: Studia z polskiej myśli filozoficznej 1900-1939, Lublin 1997r., ss.11-24.

  10. Philosophari et vivere, recenzja książki „Książeczka o Ingardenie. Szkic biograficzny”, w: Akcent nr 1 (67) 1997r.

  11. Etyka a polityka, w: Etyka a życie publiczne. Materiały VIII Jagiellońskiego Sympozjum Etycznego Kraków 7-8 czerwca 1996, Kraków 1997r., ss.23-29.

  12. O konflikcie między władzą a powinnościami moralnymi, w: Antropologia filozoficzna i aksjologiczne problemy współczesności, Lublin 1997r., ss.125-133.

  13. Kultura narodowa, w: Być w narodzie. Szkice o idei narodu, narodowej kulturze i nacjonalizmie , Lublin 1998r., ss.27-37.

  14. Czar dawnych iluzji, czyli rozważania o tolerancji, w: Pluralizm i tolerancja, Lublin 1998r., ss.47-56.

  15. Granice języka etyki – czyli o sposobach prowadzenia sporów, w: Granice języka , Lublin 1998r., ss.121-127.

  16. Życie nie zawsze jest zabawą, recenzja książki „Aksjologiczne wyzwania przyszłości”, w: Opcje nr 4/1998r.

  17. Intuicyjne poznawanie dobra w rozważaniach Henryka Elzenberga, w: Henryk Elzenberg. Dziedzictwo idei. Filozofia-aksjologia –kultura, Toruń 1999r., ss.141-151.

  18. Hasła do „Małego słownika etycznego”, wyd. II rozszerzone, Bydgoszcz 1999r., s.331.

  19. Różne rozumienie intuicji w etyce polskiej, w: Hominem quero, Lublin 1999r., ss.219-231.

  20. Logika uczuć w poglądach F.Brentana, w: Cosiderationes Philosophicales, Lublin 1999r., ss.387-400.

  21. Tolerancja i odpowiedzialność , w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio I, Vol .XXV, Lublin 2000r.,ss.279-288.

  22. Rozważania o poznaniu intuicyjnym oraz kategorii zmysłu moralnego, w: Intuicja w filozofii i w etyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej , Lublin 2000 r., ss.11-27.

  23. Nieświadomość – próba okiełznania , w: Albo albo. Problemy psychologii i kultury, Warszawa, nr 1/2001 r., ss.154-160.

  24. Tolerancja jak cnota szczególna w etyce współczesnych mieszczan, w: Europejskie modele tolerancji, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2001r., ss. 193-200.

  25. Stanisław Jedynak , w: Edukacja Filozoficzna, Warszawa nr 2/2002r.

  26. O sposobach prowadzenia sporów w etyce, w: Wiek XXI Zeszyty Naukowo-Teoretyczne, Warszawa nr 4/2002r., ss.139-144.

  27. Cnoty mieszczańskie w etyce współczesnego homo oeconomicusa, w: Wiek XXI Zeszyty Naukowo-Teoretyczne, Warszawa  nr 6/2002 r., ss.177-187.

  28. O intuicji, w: Albo albo. Problemy psychologii kultury, Warszawa nr 4/2002 r., ss.83-88.

  29. Problem etyki naukowej w poglądach filozofów ze szkoły lwowsko-warszawskiej, w: Kultura i Edukacja , Toruń nr 3-4/2003 r.

  30. Polityk w demokracji, w: Wiek XXI Zeszyty Naukowo-Teoretyczne, Warszawa nr 4/2003 r., ss.173-179.

  31. Demokracja - polityczne dzieło sztuki, w: Filozofia wobec XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004 r., ss.83-94.

  32. O szczęściu, w: Zaproszenie do filozofii, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Warszawa 2004r.

  33. Zasady moralne w postępowaniu radnego, w: Wiek XXI Zeszyty Naukowo- Teoretyczne, Warszawa nt 2/2004 r., ss.163-168.

  34. Czyn i jego ocena moralna w poglądach etyków ze szkoły lwowsko-warszawskiej, w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio I, Vol. XXIX, 2, Lublin 2004r., ss.31-49

  35. Praca niewolą czy wyzwoleniem, w: Kultura i Edukacja, Toruń nr 1/2004 r.

  36. On Intolerance, WWW.ephilosopher.com, WWW.bu.edu./Papers/Soci

  37. Poznanie bezpośrednie w poglądach Platona ,w: Spotkania Platońskie, Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa 2004 r., ss.103-108.

  38. Mit jako czas skondensowany, w: Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, R.14: 2005, Nr 3 (55), ss.39-45.

  39. Dlaczego intuicjonizm , a nie racjonalizm ? H.Elznenberga rozważania o wartościach, w: Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, R.14: 2005, Nr 1 (53), ss.67-84.

  40. Kazimierz Twardowski’s Ethical Approach, w: Polish Axiology: The 20th Century and Beyond, Polish Philosophical Studies, V, Washington 2005r., ss.121-153.

  41. The Conception of Goodness as an Absolute and Objective Property in Wladyslaw Tatarkiewicz’s Ethics, w: Polish Axiology: The 20th Century and beyond, Polish Philosophical Studies, V, Washington 2005r., ss.153-175

  42. Wygaśniecie demograficzne ludzkości, w: Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria , R.14, nr 2, Warszawa 2005r., ss.318-323.

  43. Stanisław Jedynak, w: Polska filozofia powojenna, T.III, Agencja Wydawnicza Witmark, Warszawa 2005, ss.127-144.

  44. Kultura narodowa, w: Zeszyty Naukowe AON, Warszawa 2006r.

  45. Cześć dla życia i rozszerzająca się odpowiedzialność w poglądach etycznych Alberta Schweitzera, w: Człowiek i świat – wymiary odpowiedzialności, suplement do półrocznika „ Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo”, Nr 2 (6) 2007r., ss.57-64.

  46. Pojęcie sprawiedliwości w demokracji, w: Czy sprawiedliwość jest możliwa, Ogólnopolskie Forum Etyczne, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2008r., ss.37-47.

  47. Świat prawdziwy czy świat skłamany- dewaluacja racjonalności, w: Zagadnienia Naukoznawstwa ,  3-4 (177-178), 2008 r., ss. 441-450.

  48. O istocie i potrzebie poznania wartości, w: Studia z Filozofii Polskiej, tom 3 (2008), Wydawnictwo „scriptum”, Bielsko-Biała-Kraków 2008r., ss.153-159.

  49. Intuicyjne poznawanie dobra w rozważaniach G.E.Moore’a i Wł. Tatarkiewicza, w: Wiedza a intuicja, Wydawnictwo IFIS PAN, seria PHOENIX, Warszawa 2008r.,     ss.107-128.

  50. Pojęcie sprawiedliwości w demokracji, w: Czy sprawiedliwość jest możliwa, Ogólnopolskie Forum Etyczne, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2008r., ss.37-47.

  51. Henryka Elzenberga tęsknota za poznaniem absolutnym, za dotknięciem istoty rzeczy, prostoty najprostszej, w: Elzenberg- tradycja i współczesność, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009 r., ss. 67-83.

  52. Prawdziwe, czyli niebudzące wątpliwości poznanie dobra na podstawie rozważań Franza Brentana, w: Prawda w życiu moralnym i duchowym, Instytut Wydawniczy Maximum, Kraków 2009r., ss. 69-77.

  53. From Subjective Evaluations to Objective Values. Henryk Elzenberg’s Conception of Ethics, w: Dialogue and Universalism, Vol.XIX, No.8-9/2009 r., ss.73-81.

  54. Tadeusza Czeżowskiego rozważania na temat wiedzy i intuicji, w: Rezonujący rozum nauki a rozumność intuicji, Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa 2009r., ss. 242-247.

  55. Koncepcja dobra i przyjaźni w poglądach Arystotelesa, w: Homo inquietus- człowiek niespokojny, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009 r., ss.144-150.

  56. Dyskurs moralny w demokracji podstawą do tworzenia dobra wspólnego, w: Zeszyty Naukowe AON, kwartalnik nr 3(76), Warszawa 2009 r., ss.354-361.

  57. Renaissance of sacred in the philosophy of J.Maritain and Ch.Taylor , w: Personalismus a sucasnost, Presov 2010 r., ss.40-48.

  58. Ontyczny status dobra i dobro wspólne, w: Zeszyty Naukowe Almamer, 3 (60), Warszawa 2010r., ss.87-96.

  59. Wartości w demokracji europejskiej, w: Die Zukunft Europas und das Problem mit Werten, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010r., ss.77-84.

  60. Paradoksy demokracji, w: Wybrane problemy demokracji i podmiotowości, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej , Warszawa 2010 r., ss.11-26.

  61. Wolność luksusowy towar w świecie konsumpcji, w: Wobec zagrożenia globalnym kryzysem ekologicznym, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2010 r., ss.142-148.

  62. Intencjonalność I świadomość podmiotu, w: Zagadnienia Naukoznawstwa , 2 (184), Warszawa 2010 r., ss. 253-269.

  63. Spór o szaleństwo, w: Zagadnienia Naukoznawstwa, 4 (190), 2011 r., ss. 647-655.

  64. Prawa człowieka i możliwość ich stosowania, w: O prawach człowieka nieco inaczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2011r., ss.39-62.

  65. Pojęcie szczęścia i dobrostanu, w: Krótkie wykłady z socjologii. Przegląd problemów i metod, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej , Warszawa 2011r., ss. 63-80.

  66. Kłopoty z tolerancją, wolnością i prawami człowieka, w:Prawa człowieka i świat wartości, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2011r., ss.93-104.

  67. Czy tolerancja może stanowić formę dialogu? w: Pedagogika dialogu. Nauczyciele dialogu, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej , Warszawa 2011r., ss.29-36.

  68. 80.Wojna o naturę ludzką . Czy istnienie potworów warunkuje narodziny półbogów, w: Współczesne bezpieczeństwo. Perspektywa teoretyczno – metodologiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Warszawa –Siedlce 2011 r., ss.69-75.

  69. Tolerance confronting hate. On the role of depersonalized Communications in discovering the reality of the unwanted, w: International Relations 2011, Contemporary Issues of World Economics and Politics, Smolenice Castle, December 1st -2nd  2011, Wydawnictwo EKONOM 2011r., ss.209-2012.

  70. Dewaluacja racjonalności , w: Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego, Tom IV, Seria: monografie, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2012 r., ss.134-142.

  71. Dlaczego personalizm nie jest i nie może stać się filozofią niedzielnego popołudnia, w: Studia Philosophiae Christianae , 48(2012)4, ss.97-108.

  72. Sprawiedliwość jako podstawowa kategoria życia społecznego, w: Krótkie wykłady z socjologii. Kategorie , problemy, subdyscypliny, Warszawa 2013, ss.11-27.

  73. Stanfordzki eksperyment więzienny – analiza krytyczna, w: Efekt Lucyfera w perspektywie naukowej. Jak nauka może uczestniczyć w odpowiedzi na pytanie : Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?, Warszawa 2013, ss.15-23.

  74. Zło jako konsekwencja narcyzmu i etnocentryzmu, w: Etyka a zło, Kraków 2013,ss.24 -30.

  75. Co to jest szczęście, w: Heterotopie myśli. Eseje z pogranicza, Lublin 2013, ss.258-275.
  76. Wartości moralne i działanie w procesie edukacji dla bezpieczeństwa, Edukacja dla bezpieczeństwa. Teoria i praktyka Warszawa 2014, ss.11-17.

  77. Zaufanie jako podstawowa wartość przestrzeni publicznej w wymiarze lokalnym , w: Studies in Global Ethics and Global Education, Tom 2, nr 2, 2014.

  78. Different models of justice as basic category of social life, w: Studia Philosophiae Christianae, Rok L(2014), Nr 3, ss.21-40.

  79. Kategoria ojca w poglądach Pierre Legendre, w: Psychologia Wychowawcza, TomXLVIII (LXII), nr 6, 2014, ss. 108-118.

  80. Moral competence in management and leadership, w: Zeszyty Naukowe AON, nr 4 (97), 2014, ss.199-209.

  81. Zaufanie i bezpieczeństwo, w: Edukacja dla bezpieczeństwa. O kształtowaniu kultury bezpieczeństwa, Warszawa 2015, ss.138-151.

  82. Natura a kultura - stanowienie bezpiecznego społeczeństwa, w: Społeczne uwarunkowania bezpieczeństwa. Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii, Warszawa 2015, ss.11-21.

  83. Przyjaźń jako kategoria edukacji dla bezpieczeństwa, w: Bezpieczeństwo jako problem edukacyjny, Warszawa 2015, ss.191-199.

  84. Biologiczne i kulturowe determinanty poznającego podmiotu, w: Nie-bezpieczny świat. Systemy informacja bezpieczeństwo, Warszawa 2015, ss.102-110.

  85. Prawa człowieka i bezpieczeństwo w obliczu etnocentryzmu, w: Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka, Zabrze 2015, ss.137-147.

  86. Empiryczny charakter etyki, w: Z problematyki norm, zasad i mądrości praktycznej. Studia i rozprawy z etyki normatywnej, Kraków 2015, ss.37-57.

  87. Stawanie się egzystencji poprzez sytuacje graniczne w filozofii Sorena Kierkegaarda, w: Człowiek w sytuacji granicznej. Filozoficzne, kulturowe i historyczne wymiary refleksji i jej implikacje pedagogiczne, Warszawa 2015, ss.27-36.

  88. Co starożytni Grecy głosili na temat szczęścia, w: Filozofia, etyka, ekologia, Toruń 2015, ss.409-419.

  89. Kontrowersje wokół pojęcia patriotyzmu, w: Klasy mundurowe .Od teorii do praktyki, Warszawa 2016, ss.27-39.

  90. Humanizm.Definicje-konteksty-inspiracje, w: Społeczne uwarunkowania bezpieczeństwa , Warszawa 2016, ss.11-17.

  91. 103.Kłopoty z pojęciem tożsamości, w: Tożsamość w warunkach zmiany społecznej, Warszawa 2016, ss.152-163.

  92. The Problem of Intuitive Perception of Moral Values in the Lvov-Warsaw School of Philosophy, w: Language, Values, Actions. The Lvov-Warsaw School and Selected Problems of Modern Psychology, Semiotics and Philosophy, Warszawa 2016, ss.119-170.

  93. Introduction, w: Around the Lvov-Warsaw School, Warszawa 2016, ss.7-31.

  94. Kultura-bezpieczeństwo-patriotyzm, w: Kryzys migracyjny w Europie. Wyzwania etyczne, społeczno-kulturowe i etniczne, Warszawa 2017, ss.61-82.

  95. Normativity as the Reason for Action, w: Cultural Normativity. Between Philosophical Apriority and Social Practices, M.Gołębiewska (red.) Frankfurt am Main 2017, Peter Lang Edition, ISBN 978-3-631-66952-5, ss.61-71.

  96. Revival of the Sacred Founded on the Intuitive Cognition of Goodness, w: The Secular and The Sacred Complementary and/or Conflictual?, J.P.Hogan, S.H.Akhlag (red.), Washington 2017, The Council for Research in Values and Philosophy, ISBN 978-1565183209, ss.13-44.

  97. Etyczne aspekty praw człowieka w kontekście kryzysu migracyjnego w Europie, w: Kryzys migracyjny. Perspektywa społeczno- kulturowa, B.Pasamonik, U.Markowska-Manista (red.), Warszawa 2017, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, ISBN 978-83-64953-82-8, ss.155-170.

  98. Personalizm jako podstawa kompetencji moralnych w zarządzaniu, w: Personalizm pracy ludzkiej. Współczesne konotacje , A.Solak,J.Bluszcz (red.) Warszawa 2017, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, ISBN 978-83-64953-73-6, ss.25-45.

  99. Identity as identification in a situation of threat to cultural security, w: Multicultural Studies, vol.V, nr 1, 2018.

  100. Introduction, w: Interdisciplinary investgations into the Lvov-Warsaw School, Anna Drabarek, Woleński Jan, Mateusz Radzki (red.), Palgrave Macmillan, 2019;

  101. The Axiology Project of the Lvov-Warsaw School, w: Interdisciplinary investigations into the Lvov-Warsaw School, Palgrave Macmillan , 2019;

  102. On the national character and patriotism. An analysis of the views of Julian Ochorowicz, w: Studia Philosophiae Christianae , Tom 55, Nr 3, (2019);

  103. The motivational role of intuitive law in the views  of Leon Petrażycki, w: International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies, vol. 6, nr1, 2019;

  Popularnonaukowe programy telewizyjne:

  1. Scenariusz , realizacja i prowadzenie edukacyjnego programu telewizyjnego „LEKSYKON ETYCZNY”, odc. 1, „SZCZĘŚCIE”, emitowanego w: Telewizja Lublin 1997r.
  2. Scenariusz , realizacja i prowadzenie edukacyjnego programu telewizyjnego „LEKSYKON ETYCZNY” odc. 2, „DOBRO I ZŁO”, emitowanego w: Telewizja Lublin 1997r.
  3. Scenariusz , realizacja i prowadzenie edukacyjnego programu telewizyjnego „LEKSYKON ETYCZNY” odc.3, „MĘSTWO”, emitowanego w: Telewizja Lublin 1997r.
  4. Scenariusz, realizacja i prowadzenie edukacyjnego programu telewizyjnego „LEKSYKON ETYCZNY” odc.4, „SPRAWIEDLIWOŚĆ” , emitowanego w: Telewizja Lublin 1997r.
  5. Scenariusz , realizacja i prowadzenie edukacyjnego programu telewizyjnego „LEKSYKON ETYCZNY” odc.5, „OBŁUDA” , emitowanego w: Telewizja Lublin 1997r.
  6. Scenariusz, realizacja i prowadzenie edukacyjnego programu telewizyjnego „LEKSYKON ETYCZNY” odc.6 „SACRUM I PROFANUM”, emitowanego w: Telewizja Lublin 1997r.
  7. Scenariusz , realizacja i prowadzenie edukacyjnego programu telewizyjnego „LEKSYKON ETYCZNY” odc.7 „HONOR” , emitowanego w: Telewizja Lublin 1998r.
  8. Scenariusz, realizacja i prowadzenie edukacyjnego programu telewizyjnego „LEKSYKON ETYCZNY” odc. 8 „PRZYJAŹŃ I MIŁOŚĆ” , emitowanego w: Telewizja Lublin 1998r.
  9. Scenariusz , realizacja i prowadzenie edukacyjnego programu telewizyjnego „LEKSYKON ETYCZNY” odc. 9 „ETYKA I POLITYKA”, emitowanego w: Telewizja Lublin 1998r.
  10. Scenariusz , realizacja i prowadzenie edukacyjnego programu telewizyjnego „LEKSYKON ETYCZNY” odc. 10 „CZŁOWIEK I ZWIERZĘ”, emitowanego w: Telewizja Lublin 1998r.
  11. Scenariusz , realizacja i prowadzenie edukacyjnego programu telewizyjnego „LEKSYKON ETYCZNY” odc.11 „AGRESJA”, emitowanego w: Telewizja Lublin 1998r.
  12. Scenariusz , realizacja i prowadzenie edukacyjnego programu telewizyjnego „LEKSYKON ETYCZNY” odc.12 „WOLNOŚĆ”, emitowanego w: Telewizja Lublin 1998r.

  Artykuły popularnonaukowe:

  1. Koniec etatu, w: Businessman Magazine, maj 2004, Nr 5 (158).
  2. Prorocy i hochsztaplerzy, w: Businessman Magazine, sierpień 2004, Nr 8 (161).

  Projekty badawcze

  1. Kierownik projektu : „Dylematy pedagogiki tolerancji” APS 2009-2010r.

  2. Projekt badawczy: „Podmiot wartościowanie działanie” – APS 2010r. w efekcie którego powstała monografia

  3. Projekt badawczy: „ Wartości w demokracji” – AON 2012r. w efekcie którego powstała monografia.

  4. Kierownik projektu : „Kompetencje moralne w zarzadzaniu i dowodzeniu” AON 2012-2013r;

  5. Kierownik projektu: „Współczesne polemiki wokół Szkoły Lwowsko- Warszawskiej|” APS 2014-2015r.

  6. Program badawczy Instytutu Psychologii PAN: Program Ministra, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki nr 131/11H 11005180: „Szkoła Lwowsko-Warszawska a wybrane problemy współczesnej psychologii, semiotyki i filozofii” – PAN Instytut Psychologii 2011-2015 r.

  Pełnione ważne funkcje

  2006-2008 – dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych APS

  2007 – kierownik Zakładu Etyki APS

  2008- obecnie – kierownik Zakładu Podstaw Filozofii i Filozofii Społecznej APS

  2008-2012 i 2012-2016 – Przewodnicząca Senackiej komisji Etyki Badań Naukowych

  Hobby i zainteresowania pozanaukowe

  muzyka poważna, jazz, literatura piękna, jazda na rowerze

   

fotografia osoby Anna Drabarek