Dzień otwarty w Szkole Doktorskiej

DZIEŃ OTWARTY W SZKOLE DOKTORSKIEJ


Rozpoczynamy przygotowania do procesu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej APS na rok akademicki 2024/2025. Zapraszamy do udziału w Dniu Otwartym! 

Termin: 19 marca, godz. 16.30

Link dostępu >>kliknij i dołącz do spotkania>>: Dzień otwarty w Szkole Doktorskiej

 

 

ZAPRASZAMY!

 

REKRUTACJA (PYTANIA I ODPOWIEDZI)


Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na pytania dotyczące procesu rekrutacji oraz kształcenia w Szkole Doktorskiej APS.

 

1. Czy dopuszczalne jest pisanie rozprawy doktorskiej z pogranicza różnych dyscyplin?

Tak. Rozprawa o charakterze interdyscyplinarnym jest dopuszczalna. W takiej sytuacji powoływanych jest dwóch promotorów głównych rozprawy reprezentujących wskazane dyscypliny. Rozprawę doktorską uznaje się za interdyscyplinarną, jeśli zostanie w niej wykazane, że osiągnięcia powstałe w wyniku postępowania badawczego stanowią oryginalne rozwiązanie problemu naukowego w co najmniej dwóch dyscyplinach naukowych.

 

2. Czy jest możliwość aplikowania do szkoły doktorskiej, jeżeli nie napisze się w terminie pracy magisterskiej? Czy jest możliwość obronienia się w późniejszym terminie?

Początek lipca to ostateczny termin obrony, tak aby była możliwość dostarczenia zaświadczenia o ukończeniu studiów i średniej, jeśli nie posiadamy jeszcze dyplomu.

 

3. Czy jest ustalony ostateczny termin, kiedy mogłaby się odbyć obrona, czy jest to ustalane indywidualnie?

Zgodnie z planem rekrutacji rozmowy kwalifikacyjne odbywają się w terminie od 15-07-2024 do 17-07-2024. Do tego czasu kwestia obron powinna być już zakończona. Przy punktacji brana jest pod uwagę średnia z ocen i dyplomu.

 

4. Jak praktycznie rozkłada się plan zajęć doktoranta?

Zachęcamy do zapoznania się z obecnymi planami zajęć (dla porównania również z poprzednich lat). Najwięcej zajęć jest na roku I i II, w kolejnych latach zajęć jest mniej, tak aby doktorant mógł skupić się w większym stopniu na redakcji rozprawy doktorskiej.  W praktyce, zazwyczaj dwa dni w tygodniu są zaplanowane na zajęcia. W tym czwartki są dniami w tygodniu, w których obligatoryjnie odbywają się seminaria doktoranckie (zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem na semestr zimowy i letni). Natomiast wykłady otwarte są realizowane we wtorki (z zastrzeżeniem terminu w innym dniu), jednakże jest możliwość uczestniczenia w tych wydarzeniach w formie hybrydowej.

 

5. Czy doktorant jest oceniany, tak jak na studiach np. magisterskich? Czy w szkole doktorskiej jest sesja egzaminacyjna? Jak to wygląda w praktyce?

Zgodnie z aktualnie obowiązującym programem kształcenia w Szkole Doktorskiej APS realizowane przedmioty kończą się zaliczeniem lub zaliczeniem z oceną. Tradycyjnej sesji i egzaminów znanych ze studiów nie ma. Jednak to nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia ustalają sposób i formę zaliczenia prowadzonego przez siebie przedmiotu, a te mogą być różne, np. przygotowanie prezentacji, artykułu, raportu, wniosku grantowego, itp. 

 

6. Gdzie można znaleźć wytyczne dotyczące przygotowania projektu badawczego?

Załącznik nr 4 do uchwały nr 690/2024 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 24 stycznia 2024 r.,

 

7. Czy Uczelnia jest otwarta, aby doktorant mógł w swoim projekcie połączyć dziedzinę sztuki z pedagogiką?

 

W tym przypadku wiodącą dyscypliną w projekcie badawczym powinna być pedagogika, bowiem aktualnie w Szkole Doktorskiej kształcenie prowadzone jest w dyscyplinie pedagogika i psychologia. Natomiast można połączyć zakres badań z dziedziną sztuk.

 

 

8. Na jakim poziomie obowiązuje znajomość języka angielskiego? Czy inne języki też mogą przydać się w szkole doktorskiej?

Na poziomie B2. Znajomość języka angielskiego jest ważna w wielu działaniach doktoranta, np. kwerenda literatury, udział w konferencjach zagranicznych, pisanie artykułu naukowego w j. angielskim, itp. Na etapie Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej podczas rozmowy rekrutacyjnej część rozmowy dotycząca streszczenia projektu prowadzona jest w języku angielskim. Na tym etapie nie można wybrać innego języka obcego. Natomiast po ukończeniu szkoły doktorskiej, przy uruchamianiu postępowania o nadanie stopnia doktora należy przedstawić certyfikat lub dyplom ukończenia studiów, poświadczający znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie co najmniej B2 (jeśli kandydat taki posiada) lub przystąpić do egzaminu. W tym przypadku można wskazać język inny niż angielski.

 

9. Czy będąc w szkole doktorskiej można realizować staż naukowy?

Jak najbardziej, wręcz wskazana jest przez doktoranta/doktorantkę stażu w celu przeprowadzenia badań naukowych lub uzyskania wiedzy oraz umiejętności dotyczących prowadzenia badań naukowych zgodnie z założeniami Indywidualnego Planu Badawczego doktoranta/doktorantki.

Aktualnie obowiązujące zasady i procedurę odbywania stażu naukowego przez doktorantów/doktorantki w ramach kształcenia w Szkole Doktorskiej APS określa Zarządzenie nr 1/2023 Kierownika Szkoły Doktorskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20.02.2023 r. <<< Wróć

Dalej>>>